dijous, desembre 19, 2019 - 09:33

RECOPILACIÓ DE LES NOTÍCIES MÉS INTERESSANTS DEL 2019 PER ALS AJUNTAMENTS

ALCALDEALDIA i BUFET GONZALO. Els desitja BON NADAL I UN ANY NOU DE PROSPERITAT.

A continuació els oferim un llistat de totes les notícies que s’han publicat durant l’any 2019 que us poden ser d’interès.

 • IMPORTANT! MODIFICACIÓ NORMATIVA QUE AFECTA LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dimarts passat 5 de novembre de l'any en curs es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació de el sector públic. Veure noticia.

 • ÚLTIMS DIES PER A APROVAR LA NOVA TAXA QUE GRAVA L’UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LES LÍNIES, CANONADES, ETC... DE LES EMPRESES ELÈCTRIQUES, DE GAS, ETC...

Taxa per l’utilització privativa del domini públic: instal·lacions d’energia i de telecomunicacions. Ver noticia.

 • EL PARTICULAR PODRÀ IMPUGNAR UN ACTE DE L’ADMINISTRACIÓ DAVANT EL JUTJAT SI HA PRESENTAT UN RECURS DE REPOSICIÓ FORA DE TERMINI

En data 12 de juliol de 2019 el Tribunal Suprem va dictar una sentencia interessant per tots els Ajuntaments en relació a la IMPUGNACIÓ dels seus actes i a l’admissió dels recursos contenciosos-administratius. Veure noticia.

 • ELS CONSORCIS I ELS CONVENIS EN LA LLEI 40/2015, D'1 D'OCTUBRE, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC

La LLEI 40/2015 que està en vigor des del 2 d’octubre del 2016, establia moltes novetats que destaquem. Veure noticia.

 • LA PLUSVÀLUA NOVAMENT EN LITIGI

Tant el Tribunal Suprem com el Constitucional, van abordar les liquidacions de Plusvàlua amb l'actual normativa de la Llei d'Hisendes Locals, Text refós de 2004, establint determinades nul·litats als seus preceptes. Veure noticia.

 • LA TARDOR PER APROVAR O MODIFICAR ORDENANCES FISCALS. PASSOS IMPORTANTS PER NO PERDRE INGRESSOS DE L'ANY 2020

La Llei d'Hisendes Locals determina el procediment per a la modificació o implantació de noves ordenances fiscals. Veure noticia.

 • L'IVA DE LES OPERACIONS DELS AJUNTAMENTS AMB SOCIETATS PÚBLIQUES DES DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 9/2017

El TEAC acaba de plantejar una qüestió prejudicial quan hi ha activitats pròpies d'actuació pública, bé perquè es mantenen dins de l'òrbita interna, en tractar de serveis de suport, bé perquè es tracta de serveis públics o predominantment... Veure noticia.

 • NOVA ORDENANÇA TAXES OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LÍNIES, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS

Si vol saber els RECURSOS TRIBUTARIS DEL SEU AJUNTAMENT, EL CORRECTE SERÀ REVISAR LES ORDENANCES; D'ELLES DEPENEN DELS INGRESSOS I D'ELLS ELS SEUS NOUS PROJECTES. Veure noticia.

 • AUDITORIA TRIBUTÀRIA LOCAL

PER ALS AJUNTAMENTS DE 2019, AUDITORIA DELS PRINCIPALS RECURSOS TRIBUTARIS ACTUALS I PLA ESTRATÈGIC PER A LA NOVA LEGISLATURA. Veure noticia.

 • I ARA, QUÈ FER COM A NOU ALCALDE/SSA?. LA NOSTRA SOLUCIÓ

El procés de les eleccions locals de 2019 acaba d'acabar: cada municipi té ja el seu alcalde o alcaldessa i en uns dies es formaran les Diputacions. Veure noticia.

 • NOVETAT PER ALS AJUNTAMENTS: IMPUGNACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'IBI QÜESTIONANT EL VALOR CADASTRAL FERM

El Tribunal Suprem va dictar Sentència anul·lant liquidacions de l'IBI, argumentant que el valor cadastral dels terrenys no reflectia la situació urbanística. Veure noticia.

 • SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU DAVANT LA PETICIÓ DE SUSPENSIÓ D'EXECUCIÓ D'UNA LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA.

Transcorregut el mes que fixa la Llei sense que l'Ajuntament hagi resolt el recurs de reposició, i únicament pel que fa a la suspensió sol·licitada, de l'execució d'una liquidació tributària, operarà el silenci administratiu positiu. Veure noticia.

 • CONSEQÜÈNCIES DE LA SIMULTANEÏTAT DE LES ELECCIONS GENERALS I LES LOCALS, AUTONÒMIQUES I EUROPEES PEL QUE FA A LA REGULACIÓ DE LA CAMPANYA ELECTORAL

El objectiu de la Instrucció és fixar els criteris interpretatius respecte a la norma reguladora de la campanya electoral en el cas de simultaneïtat de diversos processos electorals. Veure noticia.

 • CONEGUI LES DATES CLAU DEL CALENDARI ELECTORAL PER A LES ELECCIONS LOCALS D'AQUEST ANY 2019

Els adjuntem per al seu coneixement calendari electoral de les eleccions locals. Veure noticia.

 • EL SUPREM FIXA COM ACCEDIR LEGALMENT A L'EMAIL DELS EMPLEATS EN CAS DE DELICTE

Els requisits que ha de complir una empresa per investigar legalment el correu electrònic dels seus empleats i que aquesta informació sigui considerada una prova vàlida en l'enjudiciament d'un delicte. Veure noticia.

 • RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DELS AJUNTAMENTS PEL SOROLL

La Llei estatal 37/2003, de 17 novembre, del soroll, juntament amb les respectives legislacions sectorials autonòmiques i les ordenances municipals, regulen el delicat assumpte de la contaminació acústica. Veure noticia.

 • ÉS POSSIBLE EL PAGAMENT DEL PREU D'UN CONTRACTE ADMINISTRATIU EN ESPÈCIE?

La LCSP estableix els requisits legalment exigits pel que fa al preu dels contractes administratius. Veure noticia.

 • PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2019

Coneix les limitacions de sou dels Membres de les Corporacions Locals. Veure noticia.

 • ELECCIONS MUNICIPALS 2019. UN BON BALANÇ DELS INGRESSOS TRIBUTÀRIS PER A TANCAR LA LEGISLATURA.

Balanç dels ingressos tributàris per a tancar la legislatura. Veure noticia.

 • RECOPILACIÓ DE LAS NOTICIES MÉS INTERESSANTS DEL 2018 PER ALS AJUNTAMENTS

Recopilació de totes les noticies que s'han anat publicant durant el 2018. Veure noticia.

 • RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC: REIAL DECRET-LLEI 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVEN LES MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC (BOE 27 DE DESEMBRE DE 2018)

Informació d'urgència des de l'1 de Gener de 2019 en relació a les retribucions del personal del Sector Públic. Veure noticia.

 • MESURES CADASTRALS: REIAL DECRET LLEI 27/2018 PEL QUAL S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I CADASTRAL (BOE 29 DESEMBRE 2018)

Informació d'urgència des de l'1 de Gener de 2019 en relació a les mesures cadastrals. Veure noticia.

 • SALARI MÍNIM, LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS I ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

Informació d'urgència des de l'1 de Gener del 2019 en relació al salari mínim, la revalorització de les pensions i Associacions i Fundacions. Veure noticia.

 

 

ALCALDEALDIA

RECOPILACIÓ DE LES NOTÍCIES MÉS INTERESSANTS DEL 2019 PER ALS AJUNTAMENTS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter