dimecres, gener 16, 2019 - 13:12

Recopilació de las noticies més interessants del 2018 per als ajuntaments

A continuació us oferim un llistat de totes les noticies que s'han anat publicant durant l'any 2018 que us poden ser d'interès.

No hem de confondre un Tribut, com ho és la Taxa, que està regulada en el TRLHL amb un Cànon, innombrables sentències del Tribunal Suprem s'ha distingit entre CÀNON i TAXA, sent dues figures clarament diferents. Veure noticia.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei s'adapta a l'ordenament jurídic el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), culminant així el nou marc normatiu que regirà a partir d'ara en protecció de dades personals i drets digitals. Veure noticia.

La infracció administrativa comesa per una empresa de subministrament elèctric que, al seu torn, constitueixi una infracció tributària per deixar d'ingressar en termini la taxa per ocupació és, al nostre entendre, una omissió culposa sancionable. Veure noticia.

Llevat que la normativa municipal habiliti expressament, els patinets elèctrics no puguin circular per la calçada ni per la vorera. Veure noticia.

Analitzem si una ordenança d’emplaçament de les instal·lacions ramaderes o l’ordenació urbanística, jurídicament poden o no impedir la continuació de l’activitat en cas de la seva transmissió o canvi de nom. Veure noticia.

Article dedicat a l'anàlisi dels recursos econòmics de les entitats municipals descentralitzades. Veure noticia.

Determinats tipus d'entitats formades per ajuntaments es plantegen dubte respecte a si en contractar les seves obres o serveis i subministraments poden seguir actuant com si no fossin una administració pública. Veure noticia.

La data de venciment d'aquests terminis és la del dia correlatiu mensual de la data de notificació o publicació. Veure noticia.

Afectats pels cànons de regulació de l'aigua i tarifes d'utilització de l'aigua girats per les confederacions hidrogràfiques: Últimes Notícies. Veure noticia.

El Tribunal Suprem acaba de fer pública una sentència en la qual la seva Sala Penal destaca la importància que les societats mercantils implantin programes de compliment normatiu per a evitar que els seus treballadors cometin delictes com estafa, apropiació indeguda o administració deslleial. Veure noticia.

El Tribunal Suprem, mitjançant la seva sentència de 9 de juliol de 2018 ha indicat clarament com actuar en relació amb l'existència o la inexistència del fet impositiu del tribut. Veure noticia.

Aquest dilluns ha estat publicat al BOE el Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Veure noticia.

Es publica la Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica de contractes al Tribunal de Comptes, per les entitats i ens del Sector Públic Local. Veure noticia.

Els obligats tributaris podran provar la inexistència d'un augment del valor del terreny davant l'Administració municipal. Veure noticia.

El Tribunal Suprem configura l'informe per a la interposició d'accions com una exigència processal que, de no complimentar-me, impedeix el vàlid exercici d'accions per a la defensa dels béns i drets de les entitats locals. Veure noticia.

Ens complau presentar aquesta Base de Dades Especialitzada en Tributació Local. Veure noticia.

Taxa per l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local. Veure noticia.

La preparació és l'eina més útil per guanyar les carreres de fons. Veure noticia.

Utilització privativa o l'aprofitament especial local de les instal•lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs. Veure noticia.

L'article 132 de la Llei 39/2015 introdueix "ex novo" la figura del Pla Normatiu, el qual planteja nombrosos problemes per a la seva aplicació en l'Administració local. Veure noticia.

Sàpiga com afecta al seu Ajuntament la implantació del nou RGPD. El Registre d'Activitats de Tractament (RAT) i la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), qüestions clau. Veure noticia.

Recopilació de las noticies més interessants del 2018 per als ajuntaments

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter