dijous, juliol 26, 2018 - 09:50

Remissió telemàtica de contractes al Tribunal de Comptes, per les entitats i ens del Sector Públic Local

 

 

Es publica la Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica de contractes al Tribunal de Comptes, per les entitats i ens del Sector Públic Local

 

Al BOE del passat dia 10 de juliol de 2018 publica la Resolució de 3 de juliol de 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 28 de juny de 2018, pel qual es s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes celebrats per les entitats i ens del Sector Públic Local a l'empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 

Mitjançant la present Instrucció, el Tribunal de Comptes concreta la informació i documentació contractual que han de remetre les entitats i ens del Sector Públic Local en compliment de la LCSP, l'entrada en vigor va tenir lloc el 9 de març de 2018, i de l'article 40 de la LFTCu, així com el procediment i el mitjà per fer-ho. D'aquesta manera, queda normalitzat el compliment de les obligacions que en aquest àmbit recauen sobre les entitats del Sector Públic Local i es facilita l'exercici de la fiscalització en la matèria, ja que, en disposar-se de informació sobre el conjunt de la contractació celebrada a cada exercici per tots els òrgans, organismes o entitats d'aquest sector, resulta possible procedir a una adequada planificació i execució del control en aquesta àrea de la gestió.

En concordança amb l'exposat, la informació i documentació a enviar, relativa als contractes celebrats per les entitats i ens del Sector Públic Local, s'ajustaran als següents paràmetres:

 

1- Documentació a remetre amb periodicitat anual, un cop conclòs l'exercici corresponent:

Per tal de tenir un adequat coneixement de l'activitat contractual duta a terme en cada exercici i de poder planificar oportunament l'activitat fiscalitzadora, i tal com estableixen els articles 40.2 de la LFTCu i 335 de la LCSP, totes les entitats i ens del Sector públic Local remetran anualment una relació certificada, comprensiva dels contractes celebrats per elles i les seves entitats dependents en l'exercici anterior, amb independència del règim jurídic a què estiguin sotmeses, inclosos els contractes menors, identificats aquests últims com aquells contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis. S'exceptuen d'aquesta obligació aquells contractes d'import inferior a 5.000 euros que s'hagin satisfet a través del sistema de bestreta de caixa fixa o un altre similar per fer pagaments menors.

Els organismes i les entitats del Sector Públic Local dependents d'una altra entitat local presentaran les seves relacions de contractes integrades en les de l'entitat principal.

La relació anual de contractes s'enviarà per procediment telemàtic a través de les aplicacions informàtiques ubicades a la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitat Locals (www.rendiciondecuentas.es), abans que conclogui el mes de febrer de l'exercici següent al que es refereixi.

En el cas que no s'haguessin celebrat contractes dels esmentats anteriorment, s'ha de fer constar aquesta circumstància mitjançant la certificació negativa que l'esmentada aplicació conté, ja sigui com informació única de l'entitat local o com a informació parcial d'algunes de les seves entitats contractants o òrgans de contractació.

 

2. Documentació a remetre al llarg de l'exercici:

 

Dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte en els termes indicats en l'article 335.1 de la LCSP, les entitats i ens del Sector Públic Local remetran còpia certificada del document en què s'hagués formalitzat el contracte o l'acord marc, acompanyada d'un extracte de l'expedient de contractació, sempre que el preu d'adjudicació del contracte, o, en el cas dels acords marc, el valor estimat, superin les següents quanties:

-600.000 euros per als contractes d'obres, de concessió d'obres i de concessió de serveis.

450.000 euros per als contractes de subministrament.

-150.000 euros per als contractes de servei i administratius especials.

-600.000 euros per als acords marc.

Així mateix, seran objecte de remissió en aquest mateix termini la còpia certificada i l'extracte de l'expedient de contractació dels contractes basats en un acord marc i dels específics celebrats en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició, els preus d'adjudicació excedeixin, en funció de la seva naturalesa, de les quanties anteriorment referides.

La comunicació de les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, les variacions de preu i l'import final, la nul·litat i l'extinció normal o anormal dels contractes referits en l'apartat anterior que s'efectuï conforme l'article 335.2 de la LCSP, es durà a terme, així mateix, dins dels tres mesos següents a la data en què es produeixin, també a través de la Plataforma de Rendició de Comptes de les entitats locals. La comunicació d'aquestes incidències es realitzarà per les entitats i ens del sector públic local, aportant les dades bàsiques de la corresponent incidència que s'indiquen en la referida Plataforma i remetent els respectius documents d'aprovació i, si s'escau, de formalització.

Així mateix, s'enviarà còpia certificada dels contractes i dels extractes d'expedients que, pel seu import inicial, no haguessin estat remesos en compliment de l'article 335 de la LCSP, però que hagin estat objecte de modificacions posteriors a la seva celebració que, aïllada o conjuntament, elevaran el preu total del contracte per sobre dels límits anteriorment assenyalats.

 

 

ALCALDEALDIA

Remissió telemàtica de contractes al Tribunal de Comptes, per les entitats i ens del Sector Públic Local

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter