dilluns, juny 4, 2018 - 12:28

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs.

 

De conformitat amb les facultats normatives atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i article 106 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local sobre potestat normativa en matèria de tributs locals, i de conformitat així mateix a l' establert en els articles 57, 15 i següents, del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, i articles 20 i següents del mateix text normatiu, i especialment l'article 24.1 del propi cos normatiu els Ajuntaments poden regular la Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs, conforme al règim i a les tarifes que s’han d’incloure en una ordenança, resultants d'un Informe tècnic econòmic preceptiu.

Constitueix el fet Imposable de la taxa, conforme a l’ article 20 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals de 5 de març de 2004, la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local en el seu sòl, subsòl i vol, amb:

 

  1. Instal·lacions de transport d'energia amb tots els seus elements indispensables que als mers efectes enunciatius es defineixen com a caixes d'amarri, torres metàl·liques, transformadors, instal·lacions o línies pròpies de transport o distribució d'energia elèctrica, gas, aigua o altres subministraments energètics, instal·lacions de bombament i altres elements anàlegs que tinguin a veure amb l'energia i que constitueixin aprofitaments o utilitzacions del domini públic local no recollits en aquest apartat.
  2. Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.

 

L'aprofitament especial del domini públic local es produirà sempre que s'hagin d'utilitzar instal·lacions de les referides que materialment ocupen el domini públic en general.


S'entén per domini públic local tots els béns d'ús, domini públic o servei públic que es trobin en el terme municipal, així com els béns comunals o pertanyents al comú de veïns, exceptuant- se per això els denominats béns patrimonials.

 

Vénen obligats al pagament de la taxa totes les persones físiques o jurídiques, societats civils, comunitats de Béns i altres entitats a les que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que duguin a terme la utilització privativa o es beneficiïn de qualsevol manera de l'aprofitament especial del domini públic local amb les especificacions i concrecions del mateix que es diran, o que gaudeixen d'aquests beneficis.

 

Constitueix la quota tributària de la taxa, la continguda en les tarifes que figuren en l'annex de l’ordenança, conforme al previst en l'article 24.1.a) del TRLHL, per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

 

 

 

ALCALDEALDIA

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter