dijous, novembre 15, 2018 - 10:38

ELS RECURSOS ECONÒMICS DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES

 

En relació als recursos econòmics dels que poden disposar els ens d'àmbit inferior al municipi l'article 156 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) disposa que les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi no poden tenir impostos propis ni participació en els tributs de l'Estat, però sí en els del municipi al què pertanyin.

El citat article 156 TRLRHL disposa literalment el següent:

“Artículo 156 Recursos de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio:

1.Las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio no podrán tener impuestos propios ni participación en los tributos del Estado, pero sí en los del municipio a que pertenezcan.

2.Las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local que regulen las entidades de ámbito territorial inferior al municipio determinarán los recursos integrantes de sus respectivas haciendas, de entre los previstos en esta ley para los municipios, incluso la prestación personal y de transporte, salvo cuando la tuviera acordada el ayuntamiento con carácter de generalidad.

3.Serán aplicables a los recursos citados en los apartados anteriores las disposiciones de esta ley correspondientes a la hacienda municipal, con las adaptaciones derivadas del carácter de ingresos propios de sus entidades titulares”.

Així mateix estableix que les lleis de les comunitats autònomes sobre règim local que regulin les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi determinaran els recursos integrants de les hisendes de les entitats d’àmbit inferior al municipi, d' entre els que preveu el TRLRHL per als municipis, fins i tot la prestació personal i de transport, excepte quan la tingués acordada l'ajuntament.

En el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) no s’estableix una relació de recursos dels que poden disposar les Entitats Municipals Descentralitzades, per el que descartats els ingressos procedents dels impostos, els ingressos dels que disposarien serien els següents:

a. Ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat.

b. Taxes i preus públics.

c. Contribucions especials.

d. Subvencions i altres ingressos de dret públic.

e. Ingressos procedents d'operacions de crèdit.

f. Multes.

g. Aportacions municipals i participacions en els ingressos del municipi,

Per últim, cal destacar que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), en compliment dels seus objectius d’estabilitat pressupostaria, estableix l’obligació dels ens d’àmbit inferior al Municipi de presentar els seus comptes davant els òrgans corresponents de l’Estat i les Comunitats Autònomes.

La manca de compliment d’aquest requisit comportarà la dissolució dels ens d’àmbit inferior al municipi, de conformitat amb l’apartat tercer de la disposició transitòria quarta de la LRSAL.

Així mateix, el nou article 116 bis de la LRBRL, introdueix la mesura de supressió d’aquelles entitats d’àmbit inferior al municipi que incompleixin els objectius d’estabilitat pressupostaria.

 

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter