divendres, juny 22, 2018 - 11:47

LA IMPORTÀNCIA DE LES ORDENANCES FISCALS

LA IMPORTÀNCIA DE LES ORDENANCES FISCALS.

Els Ajuntaments nodreixen els seus ingressos ordinaris dels transferits per l'Estat a la participació de tributs estatals que s'aproven en la Llei de pressupostos de cada any, i de les Comunitats Autònomes, però també i sobretot dels seus propis recursos:

1.-  Impostos
2.-  Taxes
3.-  Contribucions especials.

Tot ingrés tributari, requereix d'una NORMA REGULADORA, en aquest cas d'una ORDENANÇA que establirà el FET IMPOSABLE, la base imposable I LIQUIDABLE, I LA QUOTA TRIBUTÀRIA mitjançant un tipus impositiu d'entre els que estableixen les lleis de l'Estat (Llei d'Hisendes locals )

AVUI dediquem aquest apunt a la IMPORTÀNCIA de les ORDENANCES FISCALS reguladores de les Taxes.

Sigui quina sigui L'OBJECTE A GRAVAR, ha de seguir-se un PROCEDIMENT LEGAL que de no existir, suposaria la nul·litat de la ORDENANCES I DELS INGRESSOS pretesos.

Tràmit de l'Ordenança:

1.-  Aprovació inicial pel ple, del text i de l'estudi tècnic-econòmic preceptiu
2.-  Informació pública 30 dies hàbils, NO UN MES.
3.-  Resolució d'al·legacions pel Ple i aprovació definitiva
4.-  Publicació integra de l'ordenança i les tarifes en el BOP

LA IMPORTÀNCIA DELS INGRESSOS MUNICIPALS PROVÉ EN GRAN MESURA DE LES TAXES i entre elles destaquem la TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL regulada a l'article 24 1 a) del Text refós de la Llei d'Hisendes locals en vigor RD legislatiu 2/2004 de 5 de març.

La incertesa d'aquest tipus de taxes ha estat resolta recentment per moltes sentències del TRIBUNAL SUPREM des del mes de desembre de 2016, 2017 I 2018 QUE ENS HAN SUPOSAT SEGURETAT JURIDICA I SEGURETAT D'INGRESSOS.

Gonzalo Advocats (IURISLOCALIA) HA ESTAT el despatx especialista en dret local que ha aconseguit convalidar els estudis tècnic-jurídic-econòmics i l'ordenança i les seves tarifes i molts ajuntaments de tot el país, estan cobrant ja TAXES ANUALMENT.

El nostre consell perquè puguin posar en marxa les noves ordenances fiscals, qualsevol que siguin, és seguir el següent timing:

  • Confecció d'estudis i tarifes en el mes de setembre com a molt tard
  • Detallar-ne el Pla Normatiu obligatori des de les Lleis 39 i 40/2015
  • Aprovació inicial pel ple a l'octubre
  • 30 hàbils d'al·legacions amb publicació anunci en el BOP
  • Resolució pel ple de les al·legacions i aprovació definitiva
  • Publicació integra en el BOP abans o com tard el 31 de desembre.

 

En aquesta BBDD trobareu les solucions a aquest tipus d'ordenances en els informes jurídics, jurisprudència i models.

 

 

ALCALDEALDIA

LA IMPORTÀNCIA DE LES ORDENANCES FISCALS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter