dimecres, juliol 18, 2018 - 12:36

El caràcter imprescindible de l'informe jurídic previ a la interposició d'accions

 

El Tribunal Suprem configura l'informe per a la interposició d'accions com una exigència processal que, de no cumplimentar-se, impedeix el vàlid exercici d'accions per a la defensa dels béns i drets de les entitats locals.

 

La sentència del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-administratiu, núm. 979/2018, de 12 de Juny de 2018 (Rec. 2661/2017), conclou que existeix causa d'inadmissibilitat, no esmenable, dels recursos interposats per diversos ajuntaments per no acompanyar el previ informe jurídic que hauria d'haver estat emès pel secretari de la Corporació o per l'Assessoria Jurídica prèviament a adoptar l'Acord del Ple o el Decret de l'Alcaldia que autoritzava a interposar el recurs. En definitiva l'informe es configura com una exigència processal que, de no complir-la, impedeix el vàlid exercici de l'acció.

Quant a l'àmbit d'aplicació de l'exigència de l'informe, el Tribunal afirma que fa a l'exercici de les accions per les corporacions locals en general, el que està íntimament vinculat a la seva legitimació per a la defensa dels seus drets i interessos.

La finalitat del dictamen és assegurar que la corporació municipal està degudament assessorada sobre la procedència i viabilitat de l'exercici d'accions davant els tribunals, evitant conflictes i costos processals innecessaris o inútils.

És a dir, quan l'entitat local només ostenta legitimació passiva, no resultarà necessari el dictamen previ a què es refereix l'54.3 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, així com en l'article 221.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Finalment, l'Alt Tribunal raona que la seva exigència no lesiona el principi "pro actione", com tampoc el dret a la tutela judicial efectiva perquè la inadmissibilitat el recurs es verifica en virtut d'una causa legalment prevista.

 

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter