dimecres, setembre 26, 2018 - 10:47

CÒMPUT DE TERMINIS EN ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICATS EN DIA INHÀBIL. ¿POSSIBLE INADMISSIÓ?

 

L'article 14.2.c) del TRLHL estableix que el termini general per interposar el recurs de reposició és d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació expressa de l'acte la revisió de sol·licita. Però què passa si l'acte es notifica en dissabte?

Per determinar el còmput de terminis cal estar al que disposa l'article 30 de l'actual Llei 39/2015. Així:

  • Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o desestimació per silenci administratiu.
  • El termini conclourà el mateix dia en què es va produir la notificació, publicació o silenci administratiu en el mes o l'any de venciment. Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.

La forma en què s'ha d'interpretar l'expressió "es computaran de data a data", sobretot amb la derogada Llei 30/1992, ha donat lloc a no pocs pronunciaments judicials.

 

Pel que fa al dia en què s'inicia el còmput dels terminis assenyalats per mesos, el Tribunal Suprem ha declarat reiteradament (per totes les SSTS de dates 7 de juliol de 2000; 2 de desembre de 2003; 28 de abril de 2004) que el termini comença a comptar a partir de l'endemà de la notificació o publicació de l'acte.

 

En relació amb el dia en què finalitzen els terminis assenyalats per mesos, el nostre alt Tribunal ha mantingut en nombroses sentències - per totes les referides en el paràgraf anterior - i que determinen l'existència d'un criteri que es pot considerar consolidat, que "La data de venciment d'aquests terminis és la del dia correlatiu mensual de la data de notificació o publicació, de manera que havent-se notificat l'acte impugnat el dia 17 de febrer, el termini d'impugnació venç el dia 17 d'abril. D'aquesta manera - es conclou pel Tribunal Suprem que - el recurs que s'interposa un dia després de l'últim dia del termini així indicat és extemporani ".

 

També s'han pronunciat els tribunals d'aquest país respecte al fet que quan el dia inicial per al còmput del termini és inhàbil igualment serveix com a dia inicial a l'efecte d'aquest còmput doncs tant l'antic article 48.3 LRJPAC com actual article 30 de la Llei 39/2015 únicament preveu la pròrroga al dia inhàbil següent al "dies ad quem" no el "dies a quo". És a dir, no s'estableix cap regla de còmput si el "dies a quo" és inhàbil havent d'estar-a la general dels terminis per mesos.

Se citen, per totes, la recent sentència del Tribunal Suprem (Sala Militar) nº 7 de data 24 de Gener de 2018 dictada en el Recurs de Cassació Contenciós - Disciplinari 115/2017, la qual cosa confirma la inadmissió per extemporani d'un recurs d'alçada presentat el 25 de Maig de 2016 quan la notificació de la resolució sancionadora va tenir lloc el 24 d'Abril de 2016, dia aquest inhàbil en resultar diumenge. Així, l'Alt Tribunal ha establert:

 

Tota previsió legal sobre dies inhàbils a efectes administratius sancionadors es refereix, doncs, com hem avançat, al terme final, és a dir, al dia final del termini - o dies ad quem - que es prorrogarà al dia següent hàbil, i mai al dia inicial del termini - o van donar a quo - en què el còmput ha de començar, doncs pel que fa a aquest últim, en el cas de terminis expressats en mesos o anys s'insisteix (...) en què el còmput s'iniciarà "a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació (...) sense excloure, com es fa respecte a l'últim dia del termini o dies ad quem, el dia inhàbil.

(...)

En suma, no hi ha dubte que la notificació en diumenge, o, en general, en dia inhàbil, de les resolucions administratives produeix tots els seus efectes pel que fa a l'inici del termini per a interposar recurs contra les mateixes”.

 

Per tant, tot i que l'acte administratiu sigui notificat en dia inhàbil, a efectes del còmput del termini, la notificació produeix tots els seus efectes havent inadmetre per extemporani el recurs que sigui presentat amb posterioritat al dies ad quem.

 

 

 

ALCALDEALDIA

CÒMPUT DE TERMINIS EN ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICATS EN DIA INHÀBIL. ¿POSSIBLE INADMISSIÓ?

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter