dimarts, abril 16, 2019 - 18:54

SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU DAVANT LA PETICIÓ DE SUSPENSIÓ D'EXECUCIÓ D'UNA LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA.

Molts dels Ajuntaments que es troben afectats per instal·lacions elèctriques que travessen domini públic local, i arran dels últims pronunciaments per part del Tribunal Suprem avalant el mètode de quantificació realitzat per aquest despatx, no només estan aprovant les corresponents "Ordenances Fiscals reguladores de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local "sinó que, al seu torn, estan liquidant a les oportunes companyies elèctriques el tribut.

Davant la notificació de tal acte administratiu, les companyies elèctriques recorren en via administrativa sol·licitant, a més, la suspensió de l'execució de la liquidació tributària adreçada a no patir els seus efectes fins que adquireixi fermesa, almenys en via administrativa. Suspensió que és automàtica sempre que s'hagi prestat caució o garantia suficient per respondre de la mateixa.

Com és sabut, i d'acord amb el que estableix l'article 14 TRLHL, els ajuntaments tenen el termini d'un mes per a resoldre l'oportú recurs de reposició i és dins d'aquest mateix termini on han de pronunciar-se sobre la suspensió de l'execució sol·licitada.

No obstant això, transcorregut el mes que fixa la Llei sense que l'Ajuntament hagi resolt del recurs de reposició, i únicament pel que fa a la suspensió sol·licitada per la recurrent, operarà el silenci administratiu positiu.

Així ho establia ja l'antic article 111.3 de la, ja derogada, Llei 30/1992 que deia: "L'execució de l'acte impugnat s'entendrà suspesa si transcorreguts trenta dies des que la sol·licitud de suspensió hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a decidir sobre la mateixa, aquest no ha dictat resolució expressa sobre aquesta qüestió. ". I així ho va establir també la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en Sentència de 26 de gener de 2011, dictada en el Recurs de Cassació 1065/2010.

Com era d'esperar, l'actual Llei de procediment administratiu comú, en el seu article 117.3, també regula un termini màxim per a la resolució de la suspensió d'execució d'actes impugnats l'incompliment suposarà accedir, igualment, a la suspensió:

"L'execució de l'acte impugnat s'entendrà suspesa si transcorregut un mes des que la sol·licitud de suspensió hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per decidir sobre la mateixa, l'òrgan competent per resoldre el recurs no s'ha dictat i notificat resolució expressa al respecte. En aquests casos, no és aplicable el que estableix l'article 21.4 segon paràgraf, d'aquesta Llei. "

Per tant, davant la sol·licitud de suspensió en matèria tributària, si no hi ha resolució per part de l'Ajuntament dins el termini legalment establert, s'entendrà estimada la sol·licitud havent-se generat, per tant, silenci administratiu positiu, amb les conseqüències que això té.

 

ALCALDEALDIA

SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU DAVANT LA PETICIÓ DE SUSPENSIÓ D'EXECUCIÓ D'UNA LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter