dijous, febrer 7, 2019 - 10:43

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A l'ANY 2019

LIMITACIÓ DE SOU DELS MEMBRES DE LES CORPORACIONS LOCALS:

Sense perjudici de la incertesa de si hi haurà o no llei en 2019, el projecte de Llei de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2019 en la seva Disposició addicional trenta-quatrena regula el Règim retributiu dels membres de les corporacions locals, establint el límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències atenent a la seva població.

Limit màx. dels membres de les Corporacions Locals

 

 

 

 

 

 

S'exclouen els triennis als quals, si s'escau, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials.

En el cas de Corporacions Locals de menys de 1.000 habitants, resultarà d’aplicació la següent escala, atenent la seva dedicació:

Corporacions Locals de menys de 1.000 habitants

 

 

 

 

 

Si estan interessats a consultar el projecte de Llei poden accedir a través del següent enllaç:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-38-1.PDF

Tal com es pot comprovar, el límit màxim respecte al que estableix Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat publicada al BOE de data 4 de juliol de 2018 (https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf) s’ha incrementat. A la Disposició addicional trenta-cinquena de la mencionada Llei, es recull el règim retributiu dels membres de les Corporacions:

 

Habitants                                          Referència: Euros

Més de 500.000                                 103.540,15

300.001 a 500.000                             93.186,14

150.001 a 300.000                             82.832,12

75.001 a 150.000                               77.655,62

50.001 a 75.000                                 67.301,61

20.001 a 50.000                                 56.947,59

10.001 a 20.000                                 51.770,08

5.001 a 10.000                                   46.593,58

1.000 a 5.000                                     41.416,06

 

En el cas de Corporacions Locals de menys de 1.000 habitants, resultarà d’aplicació la següent escala, atenent a la seva dedicació:

 

Dedicació                                          Referència: Euros

Dedicació parcial al 75 %.                 31.062,05

Dedicació parcial al 50 %.                 22.778,63

Dedicació parcial al 25 %.                 15.531,53

 

ALCALDEALDIA

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A l'ANY 2019

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter