dimecres, octubre 16, 2019 - 10:47

EL PARTICULAR PODRÀ IMPUGNAR UN ACTE DE L’ADMINISTRACIÓ DAVANT EL JUTJAT SI HA PRESENTAT UN RECURS DE REPOSICIÓ FORA DE TERMINI

En data 12 de juliol de 2019 el Tribunal Suprem va dictar una sentencia interessant per tots els Ajuntaments en relació a la IMPUGNACIÓ dels seus actes i a l’admissió dels recursos contenciosos-administratius.

El Tribunal va determinar que la qüestió presentava interès casacional objectiu per la formació de jurisprudència. Manifesta a la sentencia que ens trobem davant unes qüestions que no son totalment noves, però que es aconsellable un pronunciament d’aquest Tribunal Suprem que esclareixi les qüestions per a, en el seu cas, matisar, reafirmar, reforçar, completar, revisar o corregir la nostra doctrina.

La qüestió deriva dels supòsits en que el recurs contenciós -administratiu s’interposés, dins del termini establert per l’article 46 de la LJCA, amb anterioritat a que es resolgués el recurs potestatiu de reposició interposat de forma extemporània contra el mateix acte, i en els supòsits en que s’ha desistit del recurs potestatiu de reposició i s’ha interposat seguidament el recurs contenciós-administratiu, sense esperar a la resolució sobre el desistiment.

En aquests casos seria admissible el recurs contenciós administratiu quan s’ha interposat un recurs de reposició previ extemporani?

DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM

La sentencia del TS 2496/2019 aclareix que es pot interposat un recurs contenciós-administratiu contra un acte administratiu, estant pendent de resolució del recurs potestatiu de reposició interposat contra el mateix de forma extemporània i del que l’interessat havia desistit prèviament, encara que no s’hagi esperat a la resolució sobre el desistiment, sempre dins del termini de dos mesos.

Per tant, la RESPOSTA es SI,  SEMPRE QUE DESISTEIXI PRÈVIAMENT DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT DE FORMA EXTEMPORÀNIA

 

ENTREGUES A COMPTE ALS AJUNTAMENTS PER L’ESTAT

El BOE del 12 d’octubre publica el Reial Decret-Llei 13/2019 que regula l’actualització extraordinària d’ENTREGUES A COMPTE per al 2019 per a les CCAA i les entitats locals així com la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, corresponents a l’any 2017.

Es a dir, al no comptar amb la Llei de Pressupostos pels avatars politics que vivim, estan els anteriors prorrogats i donat que no hi haurà govern si no a partir del 10 de novembre, s’ha cregut convenient regular tant les liquidacions de 2017 com les entregues a compte de 2019, pal·liant així el que el Decret denomina “bretxa entre els resultats i l’evolució de les magnituds financeres i tributaries”.

Es tracta, en definitiva, de que no minoris els ingressos de les entitats locals i CCAA i que l’Estat comenci a remetre les bestretes de 2019, habilitant per això els crèdits extraordinaris del propi Estat.

L’article 5 del Reial Decret Llei regula les liquidacions als ajuntaments de les entregues per participació en els tributs estatals de 2017 i s’estableix una autorització extraordinària d’entregues a compte de la participació en els tributs estatals dels ajuntaments.

Pot consultar el BOE i la disposició en el link adjunt [veure enllaç].

 

CALENDARI DE FESTES LABORALS PER AL 2020.

El BOE de l’11 d’octubre publica les festes laborals de 2020 [veure enllaç] amb indicació de les pròpies de les CCAA.

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter