dijous, novembre 14, 2019 - 10:44

IMPORTANT! MODIFICACIÓ NORMATIVA QUE AFECTA LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dimarts passat 5 de novembre de l'any en curs es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació de el sector públic i telecomunicacions [veure enllaç], el qual va entrar en vigor a l'endemà de la seva publicació.

            Aquesta normativa té per objecte regular mesures urgents relatives:

 1. a la documentació nacional d'identitat
 2. a la identificació electrònica davant les Administracions Públiques
 3. a les dades que obren en poder de les Administracions Públiques
 4. a la contractació pública
 5. a el sector de les telecomunicacions.

            En el present ens centrarem en els aspectes que tenen més rellevància per a les Corporacions Locals:

            I / L'article 3 de el present Reial Decret Llei modifica els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015 i introdueix una nova disposició addicional sisena a la mateixa, establint una sèrie de sistemes per identificar-se electrònicament davant les administracions públiques així com sistemes vàlids a l'efecte de signatura.

            II / L'article 4 de el present Reial Decret Llei procedeix, d'una banda, a la modificació de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic introduint un nou article 46 bis, i donant una nova redacció a l'article 155. S'estableix que determinades dades no podran ser objecte de transferència a un tercer país o organització internacional.

            III /El capítol III del Reial Decret Llei regula diverses mesures en matèria de CONTRACTACIÓ PÚBLICA, totes elles adreçades a reforçar el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals i la protecció de la seguretat pública en aquest àmbit i que S’HAN DE TENIR EN COMPTE A LA REDACCIÓ DELS PLECS:

 • modifica l'article 35 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per a incloure, com a contingut mínim dels contractes, la referència expressa a la submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
 • s'afegeix un subapartat a l'article 39.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per incloure, com a causa de nul·litat de ple dret, la celebració de contractes per part de poders adjudicadors que ometin esmentar en els plecs les obligacions del futur contractista en matèria de protecció de dades a les quals es refereix el nou article 122.2 de la Llei 9/2017.
 • es modifica l'article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per incloure, com a circumstància que impedirà als empresaris contractar amb les entitats compreses en l'article 3 d'aquesta Llei, l'haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una d'aquestes entitats per incompliment culpable de les obligacions que els plecs haguessin qualificat com a essencials d'acord amb el que preveu l'art. 211.1.f) de la mateixa Llei.
 • s'inclou l'obligació de l'òrgan de contractació d'especificar en l'expedient quina serà la finalitat de les dades que hagin de ser cedits.
 • es dóna una nova redacció a l'article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, en concret, s'afegeix un paràgraf tercer a aquest apartat per incloure l'obligació dels plecs d'esmentar expressament l'obligació del futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
 • nova redacció a l'article 202.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, regulador de les condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d'un altre ordre.
 • es dóna una nova redacció a l'article 215.4 de la Llei 9/2017, relatiu a la subcontractació, per a incloure, entre les obligacions de contractista principal, la d'assumir la total responsabilitat de l'execució del contracte davant l'Administració també pel que fa a l'obligació de submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONAL L'IMPOST MUNICIPAL DE PLUSVÀLUA QUAN LA QUOTA RESULTANT A PAGAR ÉS SUPERIOR A l'INCREMENT REALMENT OBTINGUT PEL CIUTADÀ

L'Oficina de Premsa del TC ha emès la seva Nota Informativa núm. 123/2019 [veure enllaç], d'avançament de la part dispositiva de la Sentència mitjançant la qual el Ple del TC ha estimat per unanimitat la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat contenciós administratiu número 32 de Madrid, plantejada sobre la vulneració dels principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat en els casos en els quals l'import de la quota del IIVTNU és superior a l'increment del valor del sòl, i ha declarat que l'art. 107.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals és inconstitucional en aquests supòsits.

La sentència, que es publicarà properament, argumenta que encara que existeixi un increment de valor, si la quota que correspon pagar és superior a l'increment realment obtingut pel ciutadà, s'estaria tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia, produint un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat (art. 31.1 CE).

No obstant, el Tribunal limita les situacions susceptibles de ser revisades exclusivament a aquelles que no hagin adquirit fermesa a la data de la publicació de la sentència.

 

ALCALDEALDIA

 

 

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter