dijous, febrer 14, 2019 - 09:51

ÉS POSSIBLE EL PAGAMENT DEL PREU D'UN CONTRACTE ADMINISTRATIU EN ESPÈCIE?

La LCSP estableix els requisits legalment exigits pel que fa al preu dels contractes administratius. De conformitat amb l'article 35 LCSP un dels elements del contingut mínim del contracte, és el "preu cert, o la manera de determinar-lo", de manera que en un contracte del sector públic és necessària la delimitació certa del preu. Això no impedeix, en els casos legalment previstos, el pagament del preu en espècie, sempre que aquest sigui igualment cert i delimitat. Així, ho estableix l'article 102 LCSP:

 

Artículo 102. Precio.

1. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

2. Con carácter general el precio deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que esta u otras Leyes así lo prevean.

 

És a dir, la possibilitat de pagar al contractista la contraprestació per la realització de l'obra en espècie es troba en la LCSP, però això sí, supeditada la mateixa a una expressa i concreta habilitació per una llei. Així per exemple, la mateixa LCSP manté la previsió expressa del pagament en espècie, entre d'altres, en els contractes de subministrament (article 302 LCSP).

Al marge d'aquests supòsits, la legislació sectorial en matèria urbanística de les comunitats autònomes contempla la possibilitat de configurar com a preu el lliurament de terrenys integrants del patrimoni municipal del sòl. Així, per exemple l'article 114 la Llei 3/2009, de 17 de juny, d'Urbanisme d'Aragó o l'article 160.5 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya regulen el règim de disposició dels terrenys o aprofitaments integrants dels patrimonis públics del sòl, depenent de l'ús a què estiguin destinats. L'establiment d'aquests criteris respon a la naturalesa especial d'aquests béns integrats en l'anomenat patrimoni municipal del sòl, i que deriva d'estar destinats a uns fins taxats.

En els articles citats trobem la previsió expressa exigida per l'article 102 LCSP per al pagament en espècie de l'import del contracte d'obra a través del lliurament de béns immobles que integren els patrimonis públics de sòl i d'habitatge. Ara bé, aquesta habilitació s'estableix en termes molt delimitats, de manera que la utilització d'aquesta possibilitat està subjecta al fet que els béns immobles a lliurar formin part del patrimoni públic de sòl i l'habitatge i que l'objecte del contracte el preu es materialitza a través del lliurament d'aquests béns, estigui comprès dins de les destinacions del patrimoni públic del sòl que estableix la legislació urbanística.

 

ALCALDEALDIA

ÉS POSSIBLE EL PAGAMENT DEL PREU D'UN CONTRACTE ADMINISTRATIU EN ESPÈCIE?

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter