dijous, abril 4, 2019 - 13:28

CONSEQÜÈNCIES DE LA SIMULTANEÏTAT DE LES ELECCIONS GENERALS I LES LOCALS, AUTONÒMIQUES I EUROPEES PEL QUE FA A LA REGULACIÓ DE LA CAMPANYA ELECTORAL

 

Al BOE del 4 de març de 2019 va publicar Ia Instrucció 3/2019, de 4 de març, de la Junta Electoral Central, sobre conseqüències de la simultaneïtat en la celebració de les eleccions generals de 28 d'abril de 2019 i de les eleccions locals, autonòmiques i europees de 26 de maig de 2019, pel que fa a la regulació de la campanya electoral.

El contingut de la Instrucció pot resumir-se en els punts següents:

 

1. L'objecte de la Instrucció és fixar els criteris interpretatius respecte a la norma reguladora de la campanya electoral en el cas de simultaneïtat de diversos processos electorals en l'àmbit nacional, com succeirà amb motiu de la celebració de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el 28 d'abril de 2019, i de les eleccions locals, autonòmiques i europees del 26 de maig de el 2019.

 

2. Pel que fa a la interpretació de l'article 50, apartats 1, 2 i 3 de la LOREG, la JEC entén que a partir de la data de convocatòria d'un procés electoral els poders públics no poden fer una campanya de foment de la participació dels electors en la votació, en no estar permès en l'article 50.1 de la LOREG, tal com declara la JEC en la Instrucció 2/2011, de 24 de març, sobre interpretació de l'article 50 en relació amb l'objecte i límit de les campanyes institucionals i dels actes d'inauguració realitzats pels poders públics en període electoral.

 

3. La prohibició establerta en l'article 50.2 de la LOREG que impedeix des de la convocatòria d'unes eleccions fins a la seva celebració que els poders públics puguin organitzar o finançar, directament o indirectament, actes que continguin al·lusions a la realització als èxits obtinguts o que utilitzin imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves campanyes per algunes de les entitats polítiques concurrents a les eleccions. Aquesta prohibició és aplicable a tots els poders públics i durant tot el període electoral de tots dos processos.

 

4. En la mesura que la convocatòria d'eleccions locals, autonòmiques i europees es produirà abans del dia de votació de les eleccions al Congrés i al Senat i que, en conseqüència, començarà un nou període electoral abans d'haver conclòs l'anterior, des la convocatòria a les eleccions al Congrés i al Senat i fins a la celebració de les eleccions locals, autonòmiques i europees, cap poder públic, sigui de naturalesa estatal, autonòmica o local podrà realitzar actes de campanya d'aquesta índole.

 

5. D'acord amb el que disposa l'apartat anterior, és aplicable a la prohibició establerta en l'article 50.3 de la LOREG, relativa a la realització de qualsevol acte d'inauguració d'obres i serveis públics o projectes d'aquests, qualsevol que sigui la denominació utilitzada durant els períodes electorals.

Per tant, des de la convocatòria d'eleccions al Congrés i al Senat i fins a la celebració de les eleccions locals, autonòmiques i europees, cap poder públic ja sigui estatal, local o autonòmic podrà realitzar actes d'aquesta naturalesa.

 

6. Respecte a la interpretació de l'article 53 de la LOREG que fa referència al període de prohibició d'actes de campanya o de propaganda electoral per part de les formacions polítiques, la prohibició que en aquest article s'estableix de realitzar publicitat o propaganda electoral mitjançant cartells o suports comercials o insercions en premsa, ràdio i altres mitjans digitals, des de la convocatòria de les eleccions fins a l'inici legal de la campanya electoral pròpiament dita, s'ha d'entendre aplicable només al procés electoral a què es refereix la propaganda.

 

7. Durant els dies de reflexió i votació de les eleccions generals no es podran realitzar actes de campanya o propaganda electoral, d'acord amb l'article 53 de la LOREG, sense que puguin justificar-se com l'exercici de funcions constitucionalment reconegudes als partits polítics, ni tampoc com a actes referits a la campanya relativa a les eleccions locals, autonòmiques i europees.

 

8. Respecte a la prohibició de publicar, difondre o reproduir enquestes electorals que regula l'article 69.7 de la LOREG, durant els cinc dies naturals anteriors al de la votació, s'ha d'entendre aplicable a tots els processos electorals convocats; en conseqüència, la prohibició establerta respecte a les eleccions al Congrés i al Senat afectarà les enquestes electorals relatives a les eleccions locals, autonòmiques i europees.

 

ALCALDEALDIA

CONSEQÜÈNCIES DE LA SIMULTANEÏTAT DE LES ELECCIONS  GENERALS I LES LOCALS, AUTONÒMIQUES I EUROPEES PEL QUE FA A LA REGULACIÓ DE LA CAMPANYA ELECTORAL

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter