divendres, setembre 27, 2019 - 08:58

Els Consorcis i els Convenis en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

La LLEI 40/2015 que está en vigor des del 2 d’octubre del 2016, establia moltes novetats que destaquem:

1.- ELS CONSORCIS: Nova regulació a la que s’ha d’adaptar els estatuts existents (art. 118 i ss)

  • El seu nou Règim jurídic.
  • Règim d’adscripció
  • Règim de personal
  • Règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial.
  • Causes i procediment per l’exercici del dret de separació d’un consorci.
  • Dissolució del consorci.

2.- ELS CONVENIS ADMINISTRATIUS: tres anys QUE FINEN EL 2 D’OCTUBRE PRÒXIM.

La Disposició addicional vuitena. Adaptació dels convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública i inscripció d’organismes i entitats en l’Inventari d’Entitats del Sector Público Estatal, Autonòmic y Local.

  1. Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes  o entitats vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al aquí previst en el termini de tres anys a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

El termini ha finalitzat el passat 2 d’octubre, ja que la llei 40/2015 va entrar en vigor a l’any següent 2016.

 

ALCALDEALDIA

Els Consorcis i els Convenis en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter