dijous, gener 10, 2019 - 10:48

Retribucions del personal del Sector Públic: Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE 27 de desembre de 2018)

 

De conformitat amb el Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, publicat en el BOE de 27 de desembre de 2018, a l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2019 respecte als del 2018.

 

En aquest respecte, es considera que les despeses en concret d’acció social son beneficiosos, complements o millores diferents a les contraprestacions pel treball realitzat finalitat de les quals es satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstancies personals del citat personal al servei del sector públic. A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants al 2018 arribarà o superar-se el 2,5 per cent s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2019, un altres 0,25 per cent d’increment salarial. Per un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre dit 2,5 per cent, de manera que els increments globals resultants seran:

PIB igual a 2,1: 2,30 %.

PIB igual a 2,2: 2,35 %. PIB igual a 2,3: 2,40 %.

PIB igual a 2,4: 2,45 %

 

La massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en terme d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, esta integrada per el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per dit personal en l’any anterior, tenint en compte l’increment anual consolidat del 1,75 per cent autoritzat pel 2018. S’exceptuen, en tot cas: a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguritat Social. b) Les cotitzacions al sistema de la Seguritat Social a càrrec de l’ocupador. c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments. d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagués realitzat el treballador. Cinc. 1. Els funcionaris  als que resulta d’aplicació l’article 76 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant, EBEP), i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública, en els termes de la disposició final quarta de l’EBEP o de les Llei de Funció Pública, en els termes de la disposició final quarta de l’EBEP o de les Lleis de Funció Pública dictades en desenvolupament d’aquell, percebran, en concepte de sous i triennis, en les nomines ordinàries de gener a desembre de 2019, les quanties referides a dotze mensualitats que es recullen a continuació: Serà bo que examinin personalment dit BOE.

ALCALDEALDIA - Retribucions del personal del Sector Públic  

Retribucions del personal del Sector Públic: Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE 27 de desembre de 2018)

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter