dilluns, setembre 9, 2019 - 10:07

L'IVA DE LES OPERACIONS DELS AJUNTAMENTS AMB SOCIETATS PÚBLIQUES des de l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017

Art. 7.9 Llei de l'IVA 37/1992: ELS AJUNTAMENTS EN LES SEVES OPERACIONS AMB SOCIETATS PÚBLIQUES O SOTA CONTROL PÚBLIC, NO SÓN SUBJECTES PASSIUS DE L'IVA quan la SEVA ACTUACIÓ SIGUI DIRECTA I ES PRODUEIXI COM AUTORITAT PÚBLICA, NO AIXÍ QUAN AQUESTES SOCIETATS PÚBLIQUES actuaven FRONT A TERCERS.

Els criteris fixats pel Tribunal de Justícia de la UNIÓ EUROPEA SENTÈNCIES DE 29 D'OCTUBRE DE 2015 I 22 DE FEBRER DE 2018 I SÓN QUE QUAN S'ENCOMANA PER AJUNTAMENTS ACTIVITATS A SOCIETATS PÚBLIQUES, AIXÒ IMPLICA EXISTÈNCIA DE PRESTACIONS DE SERVEIS SUBJECTES A IVA.

No obstant això el TEAC acaba de plantejar una qüestió prejudicial quan hi ha activitats pròpies d'actuació pública, bé perquè es mantenen dins de l'òrbita interna, en tractar de serveis de suport, bé perquè es tracta de serveis públics o predominantment públics, considerant que es compleixen el requisits de la vinculació econòmica entre entitats.

La qüestió que planteja davant el TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA, és la següent:

1a. És possible considerar a les entitats com les descrites, juntament amb els organismes del Dret públic que les constitueixen, com a subjectes passius únics a l'efecte de l'IVA, tal com aquests es configuren per l'article 11 de la Directiva 2006/112 / CE ?

2a. En cas que la resposta a l'anterior qüestió sigui positiva, ¿caldria considerar que el finançament que reben aquestes entitats procedents dels organismes de Dret públic que les constitueixen en cap cas es pugui qualificar com a contraprestació de prestacions de serveis subjectes a l'IVA?

3ª. Pel que fa a la deducció de les quotes d'IVA suportades per aquestes entitats, hauria de ser el subjecte passiu únic el que determini, com a tal, l'import deduïble, aplicant el que disposa l'article 168 de la Directiva 2006/112 / CE en funció de les activitats desenvolupades pel mateix?

4ª. En particular, i pel que fa a les activitats de televisió pública, supòsit que les mateixes puguin tenir una naturalesa dual, i suposat igualment que són considerades, juntament amb els organismes de Dret públic que participen majoritàriament en la seva capital, com a subjectes passius únics, ¿caldria considerar com deduïble únicament la part de l'IVA suportat que es pugui entendre relacionada amb la seva activitat econòmica?

 

Serà molt important la decisió que adopti el tribunal de la UE

 

ALCALDEALDIA

L'IVA DE LES OPERACIONS DELS AJUNTAMENTS AMB SOCIETATS PÚBLIQUES des de l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter