divendres, abril 3, 2020 - 09:24

LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA I LA SEVA APLICACIÓ ALS CONTRACTES DERIVATS DE LA CRISIS SANITÀRIA CAUSADA PEL CORONAVIRUS

 
1. QUINS SÓN ELS SEUS PRESSUPOSTOS HABILITADORS DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA SEGONS LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC?

Segons l'art. 120 de la LCSP la tramitació d'emergència d'expedients de contractació procedirà quan:

“la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”

És a dir, serà necessari:

1.- Que es tracti d'escometre accions davant esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de necessitats que afectin la defensa nacional, i que es refereixin a l'estrictament necessari per a atendre la necessitat derivada de l'emergència.

2.- Que, donades aquestes situacions abans esmentades, sigui necessari actuar d'una manera immediata.

2. QUINES NORMES HAN ESTABLERT LA POSSIBILITAT QUE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC DEL QUAL FORMEN PART ELS AJUNTAMENTS PUGUIN ACUDIR AL PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA PER A FER FRONT A LA COVID 19?

El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, contempla expressament l'habilitació per a la contractació d'emergència per a fer front a la COVID-19. En concret, en el seu Capítol V “Medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas”, article 16, la redacció original del qual ha estat modificada en dues ocasions, disposició final 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i disposició final 2 del Reial decret llei 9/2020, disposa el següent:

«1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.».

En virtut del citat article 16 del Reial decret llei 7/2020 es legitima a les Entitats Locals i altres ens el Sector Públic el recurs a la tramitació d'emergència prevista en l'article 120 LCSP, reforçat per la declaració de l'estat d'alarma en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per a la COVID-19.

3. QUINES NECESSITATS PODRIEN SATISFER-SE MITJANÇANT CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA EN L'ESCENARI DE LA COVID-19?

Entre altres necessitats, podrien satisfer-se en l'escenari de la COVID-19, les següents: Equipaments de comunicació i teletreball, treballs extraordinaris de neteja i desinfecció, subministrament de material protector, subministrament urgent de material de neteja, serveis urgents de suport i assistència al treball remot, serveis de cures a la persones, etc..

4. CÓM ES TRAMITA UNA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA?

A) L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació (podent acudir fins i tot a la contractació verbal), podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals establerts en la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existeixi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seva dotació de conformitat amb el que s'estableix en la Llei General Pressupostària.

B) Si el contracte ha estat celebrat per l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social o altres entitats públiques estatals, s'adonarà d'aquests acords al Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies.

C) El termini d'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat des de l'adopció de l'acord previst en la lletra a). Si s'excedís aquest termini, la contractació d'aquestes prestacions requerirà la tramitació d'un procediment ordinari.

D) Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, s'observarà el que es disposa en aquesta Llei sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació.

 

Per si pot ser d’interès per vostès, s’adjunta a aquest article, model de Decret de contractació d’emergència [veure enllaç].

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter