dimarts, març 31, 2020 - 13:35

ESTAT D’ALARMA COVID-19: NOVES MESURES GENERALS QUE AFECTIN ALS AJUNTAMENTS

 

REIAL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
 • ENTRADA EN VIGOR: 29 de març de 2020, encara que es va conèixer el 30.
 • PRIORITAT DE LA NORMA: limitar al màxim la mobilitat.
 • A QUI AFECTA: A totes les persones treballadores per compte d'altri que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l'activitat del qual no hagi estat paralitzada a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
 • EXCEPCIONES: El permís retribuït no s’aplicarà a les següents persones:

a) Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials.

b) Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l'activitat de la qual es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials.

c) Les persones treballadores contractades per:

- aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d'ús de suspensió i

- aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d'ús de suspensió durant la vigència del permís.

d) Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte de la qual estigui suspès per altres causes legalment previstes.

e) Les persones treballadores que puguin continuar exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

CONSULTAR ANNEX DE LES PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE D'ALTRI A LES QUALS NO LI SERÀ APLICABLE EL PERMÍS RETRIBUÏT:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

 • SON DOS SETMANES DE PERMÍS RETRIBUÏT:

1. Les persones treballadores (a excepció de les referenciades anteriorment) gaudiran d'un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, tots dos inclusivament.

2. Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d'estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari basi i complements salarials.

 • RECUPERACIÓ DE LES HORES

Es podrà fer efectiva des de l'endemà a la finalització de l'estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.

 • TERMINI DE MORATÒRIA:

En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial

NO S’APLICA: als qui estiguin sota un ERTE, els que duen a terme teletreball (per tant, tampoc hauran de recuperar-ho) ni als que ja realitzen ACTIVITATS ESSENCIALS.

ATENCIÓ: IMPORTANT PELS AJUNTAMENTS:
 1. EMPLEATS PÚBLICS

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i en el cas dels Ajuntaments, ELS MATEIXOS ens locals, generalment l’ALCALDE amb les atribucions d’actuacions en els ESTATS D’EMERGÈNCIA (art. 21 LRBRL.m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple) queden habilitats per a dictar les instruccions i resolucions que siguin necessàries per a regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, a fi de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials, assenyalant quines activitats son essencials, els qui s'adscriuen a les mateixes i que activitats es poden realitzar mitjançant teletreball.

 1. CONTINUACIÓ D’ACTIVITAT.

Podran continuar les activitats no incloses en l'annex que hagin estat objecte de contractació a través del procediment establert en l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (TRAMITACIÓ D'EMERGÈNCIA)

 1. PERSONAL D’EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.

El permís retribuït recuperable no resultarà d'aplicació a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d'obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l'adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici del que s'estableix en l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA).

RECOMANACIÓ!: cada Ajuntament haurà de dictar un Decret establint la fórmula per a garantir la prestació dels serveis públics essencials i el personal que s'encarregarà d'això. Les funcions de secretari/a resulten essencials. Aquestes funcions sempre que sigui possible, han de prestar-se de manera electrònica i per telemàtica, l'article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, sí que regula finalment el “Caràcter preferent del treball a distància”.

VETLLES I CERIMÒNIES: ORDRE SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19.
 • VIGÈNCIA: A partir del 30 de març de 2020 fins a la finalització de la declaració de l'estat d'alarma i les pròrrogues d'aquest.
 • OBJECTIU: Establir mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19.
 • APLICACIÓ: a totes les defuncions que es produeixin a Espanya durant la vigència de l'estat d'alarma.
 • PROHIBICIÓ DE VETLLES: Es prohibeixen les vetlles en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars.
 • POSPOSICIÓ DE CELEBRACIÓ DE CULTES RELIGIOSOS O CERIMÒNIES CIVILS FÚNEBRES: Es posposen fins a la finalització de l'estat d'alarma, SENSE PERJUDICI de la següent possibilitat:
 1. La participació en la comitiva es restringeix a un màxim de tres familiars o afins, a més, en el seu cas, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.
 2. En tot cas, s'haurà de respectar sempre la distància d'un a dos metres entre ells.
 • CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS (DURANT PERÍODE DE VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA):

PREUS: no podran ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

SERVEIS JA ABONATS: Si són preus superiors als establerts amb anterioritat al 14 de març de 2020, l'empresa haurà d'iniciar d'ofici la devolució de la diferència, deixant constància de les actuacions realitzades a aquest efecte en el cas que no pugui dur-se a terme.

TERMINI PER A SOL·LICITAR EL REEMBORSAMENT: L'usuari disposarà de sis mesos des de la data de finalització de l'estat d'alarma

OBLIGACIÓ DE FACILITAR PRESSUPOST DESGLOSSAT: amb caràcter previ a la contractació del servei, un pressupost desglossat i la llista de preus vigent amb anterioritat al 14 de març de 2020.

INCOMPLIMENT DE CONDICIONS: tindrà la consideració d'infracció a l'efecte del que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DESPLAÇAMENTS: ORDRE SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

PER ALS QUI NO HAN D'ACOLLIR-SE Al PERMÍS RETRIBUÏT (ACTIVITATS ESSENCIALS PERMESES relacionades en el Reial Decret Llei 10/2020) tindran dret al fet que l'empresa o entitat ocupadora (Ajuntament) els expedeixi una declaració responsable reconeixent tal circumstància, d'acord amb el model recollit en l'Annex d'aquesta Ordre.

Model de declaració responsable a emetre per a treballs per compte d’altri que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial Decret Llei 10/2020.

“D/D.ª ________________________________, amb DNI ___________________, actuant com a representant de l’empresa/empresari __________________________ (NIF:_____________).

Dades de contacto de l’empresa/empresari:

– Domicili: _______________________________________

– Telèfon: _______________________________________

– Correu electrònic: _______________________________

Declara responsablement:

Que D/D.ª ___________________________ amb DNI _____________________ és treballador/a d’aquesta empresa/empresari i reuneix les condicions per a no acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el Reial Decret-llei 10/2020.

Per a que consti als efectes de facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el seu lloc de treball.

A ________________________, a ____de ____________de 2020.

Signat.: _______________________”

 

Així mateix s'adjunta un model de decret per a regular la prestació dels serveis dels empleats públics amb l'objectiu de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials, que hauran d'adaptar a les circumstàncies del seu Ajuntament. [veure enllaç]

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter