dijous, abril 2, 2020 - 10:23

ARTICLE COMPLEMENTARI RESPECTE A LES MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19, QUE AFECTEN LES ENTITATS LOCALS

Com a complement i en ampliació de l'article que vam publicar el dia d'ahir, 1 d'abril, [veure enllaç] mitjançant la present procedim a detallar-los les restants mesures, a més de les ja ressenyades en el citat article, que afecten les Entitats Locals.

  • ALTRES MESURES QUE AFECTEN LES ENTITATS LOCALS:
A). ARTICLE 44 DEL REIAL DECRET LLEI: D'INTERÈS EN CAS QUE AQUEST AJUNTAMENT DISPOSI DE SOCIETATS MERCANTILS PÚBLIQUES COMERCIALITZADORES D'ENERGIA ELÈCTRICA. SUSPENSIÓ DE FACTURES PER A AUTÒNOMS I PIMES.

1.- AUTÒNOMS I PIMES podran SUSPENDRE EL PAGAMENT DE LA FACTURA DE L'ELECTRICITAT, gas natural, altres gasos manufacturats o GLP canalitzat MENTRE DURI L'ESTAT D'ALARMA. Una vegada conclòs, hauran de REGULARITZAR  la quantitat no abonada en les factures emeses pel seu comercialitzador corresponents ALS SEGÜENTS SIS MESOS DE CONSUM, en parts iguals.

2.- S'EXIMEIX als COMERCIALITZADORS d'energia elèctrica i gas natural d'afrontar el pagament dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució associats als usuaris que suspenguin els seus pagaments. També queden EXEMPTES de liquidar l'IVA, l'Impost Especial de l'Electricitat i l'Impost Especial d'Hidrocarburs de les factures el pagament de les quals hagi estat suspès. En tots dos casos, els imports hauran de ser sufragats quan el consumidor hagi saldat el pagament de les factures.

3.- Aquestes empreses podran accedir a la LÍNIA D'AVALS  establerta en l'article 29 del Reial decret llei 8/2020 i a qualsevol altra línia d'avals que s'habiliti a aquest efecte específic. La quantitat avalada coincidirà amb la quantitat en la qual hagin disminuït els ingressos de cada agent a conseqüència d'aquesta mesura.

B). ARTICLE 48 DEL REIAL DECRET LLEI: SUSPENSIÓ DE TERMINIS DE FORMULACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS DEL 2019.

1.- Se SUSPENEN els terminis per a FORMULAR i RENDIR els COMPTES ANUALS de 2019 des de la declaració de l'estat d'alarma o s'ampliaran per idèntic període.

2.- APLICABLE al sector públic estatal i al SECTOR PÚBLIC LOCAL, afectant també els terminis de tramitació del COMPTE GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL,  i supletòriament a l'autonòmic.

C). ARTICLE 50 DEL REIAL DECRET LLEI: AJORNAMENT DEL CALENDARI DE REEMBORSAMENT DE PRÉSTECS D'ENTITATS LOCALS I CCAA A EMPRESARIS I AUTÒNOMS.

1.- AJORNAMENT del pagament del principal i/o interessos a satisfer en el que resta de 2020 per situacions derivades de la crisi COVID-19

2.- Per a OPTAR a aquest ajornament extraordinari és necessari que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 o les mesures adoptades per a pal·liar la mateixa hagin originat en aquestes empreses o autònoms períodes d'inactivitat, reducció significativa en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el pagament d'aquesta.

3.- L'ajornament ha de SOL·LICITAR-SE EN PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT, davant falta de resolució expressa SILENCI NEGATIU.

D). ARTICLE 51 DEL REIAL DECRET LLEI: REFORÇ DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA.

1.- S'estableix l'OBLIGACIÓ, per a CCAA i ENTITATS LOCALS de SUBMINISTRAMENT d'INFORMACIÓ ECONÒMIC FINANCERA sobre els EFECTES derivats de les actuacions COVID-19, així com la necessària per a complir les disposicions normatives o altres requeriments d'informació

2.- Les ENTITATS LOCALS deuran la informació recollida en els Annexos II (Formulari de despeses derivades de la gestió del COVID-19) i III (Informació relativa a l'aplicació de l'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de la DA 6a de la LOEPSF, de la DA 16a del TRLRHL, i dels límits individuals corresponents al del conjunt de EELL de 300 m€) del Reial decret llei amb PERIODICITAT TRIMESTRAL.

3.- La REMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ economicofinancera de cada Corporació Local prevista en aquest reial decret llei se centralitzarà a través DE LA INTERVENCIÓ o unitat que exerceixi les seves funcions.

E). ARTICLE 53 DEL REIAL DECRET LLEI: SUSPENSIÓ DE TERMINIS EN L'ÀMBIT TRIBUTARI DE LES ENTITATS LOCALS I CCAA.

1.- S'ESTÉN l'aplicació del que es disposa en l'art. 33 RD Llei 8/2020, relatiu a SUSPENSIÓ DE TERMINIS EN L'ÀMBIT TRIBUTARI a les ACTUACIONS, TRÀMITS I PROCEDIMENTS del TRLRHL.

2.- D'aquesta forma, s'HOMOGENEÏTZA, en tot el país, la SUSPENSIÓ I AMPLIACIÓ de TERMINIS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EXCEPTE els relatius a la PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS.

3.- Ha de RECORDAR-SE que l'art. 33 del Reial decret llei 8/2020 NO SOLS ESTENIA ELS TERMINIS APLICABLES Als CONTRIBUENTS, sinó que, també, als quals AFECTEN L'ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA. En concret, el seu apartat cinquè assenyala al període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 provoca una extensió automàtica dels màxims de durada dels procediments tributaris d'aplicació, sancionador i de revisió, amb els consegüents EFECTES que això té en el CÒMPUT dels terminis de PRESCRIPCIÓ i CADUCITAT.

F). ARTICLE 54 DEL REIAL DECRET LLEI: AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ EN LA TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES.

1.- S'habilita l'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DA 3a RD 463/2020, en subvencions de CONCURRÈNCIA COMPETITIVA SENSE NECESSITAT DE RECAPTAR LA CONFORMITAT DE L'INTERESSAT.

2.- En la RESTA DE PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS es podrà CONTINUAR LA TRAMITACIÓ per part dels òrgans competent, sempre que no impliqui una actuació per l'interessat. Si l'interessat sense fer RESERVA EXPRESSA Al DRET A la SUSPENSIÓ DE TERMINIS, realitzés actuacions, com per exemple, la presentació de documentació que se li hagués requerit, es considerarà evacuat el tràmit i l'Administració podrà prosseguir la tramitació del procediment, d'aquesta manera pot dir-se que s'ENTENDRIA PRESTADA LA SEVA CONFORMITAT.

3.-  POSSIBILITAT de MODIFICACIÓ DE LES ORDRES I RESOLUCIONS DE CONVOCATÒRIA I CONCESSIÓ per a AMPLIAR els TERMINIS D'EXECUCIÓ DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA i, en el seu cas, de JUSTIFICACIÓ i COMPROVACIÓ d'aquesta execució, encara que no s'hagués contemplat en les corresponents bases reguladores, quan concorrin els següents requisits:

• La impossibilitat de realitzar l'activitat subvencionada durant la vigència de l'estat d'alarma, així com,

• La insuficiència del termini que resti després de la seva finalització per a la realització de l'activitat subvencionada o la seva justificació o comprovació.

G). DISPOSICIÓ ADDICIONAL OCTAVA DEL REIAL DECRET LLEI: AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A INTERPOSAR RECURSOS DE REPOSICIÓ O RECLAMACIONS ECONÒMIC- ADMINISTRATIVES, QUE ES REGEIXIN  PER LA LGT O ES REGULIN EN EL TRLRHL.

1.- En l'ÀMBIT TRIBUTARI, des del 14 de març de 2020, fins al 30 d'abril de 2020, el TERMINI PER A INTERPOSAR RECURS DE REPOSICIÓ I RECLAMACIONS ECONÒMICA ADMINISTRATIVES -que es regeixin per la LGT i els seus reglaments de desenvolupament o REGULIN EN EL TRLRHL- començarà a comptar-se des del 30 d'abril de 2020 i s'aplicarà:

• Tant en els casos en què s'hagués iniciat el termini per a recórrer d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació de l'acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el citat termini el 13 de març de 2020.

• Com en els supòsits on no s'hagués notificat encara l'acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació.

H). DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA DEL REIAL DECRET LLEI: CÒMPUT DE TERMINIS EXECUCIÓ RESOLUCIONS D'ÒRGANS ECONOMICOADMINISTRATIUS.

1.- A l'efecte de la DURADA MÀXIMA DEL TERMINI per a l'EXECUCIÓ de les RESOLUCIONS DELS ÒRGANS ECONOMICOADMINISTRATIUS, NO COMPUTA el període comprès des del 14 de març de 2020, fins al 30 d'abril de 2020.

2.- Queden SUSPESOS ELS TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT de qualssevol de les accions i drets contemplats en la normativa tributària des de 14 de març de 2020, fins al 30 d'abril de 2020.

3.- L'anterior RESULTA D'APLICACIÓ als PROCEDIMENTS ACTUACIONS I TRÀMITS que es regeixin pel que s'estableix tant en l'àmbit estatal, autonòmic COM EN EL LOCAL.

4. Es reconeix de manera expressa que les AMPLIACIONS DE TERMINIS per al pagament dels deutes tributaris recollits en el 33 del RDL 8/2020, s'apliquen als ALTRES DEUTES DE NATURALESA PÚBLICA.

I). CONTRACTACIÓ PÚBLICA: MODIFICACIONS QUE INTRODUEIX EL REIAL DECRET LLEI 11/2020 EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

1. Es modifiquen amb efectes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març l'apartat 1, el quart paràgraf de l'apartat 3, l'apartat 6, i s'afegeixen dos nous apartats 7 i 8 de l'article 34.

a. En relació amb la modificació de l'apartat 1 de l'article 34 del RDL 8/2020:

S'ELIMINA la referència a la SUSPENSIÓ AUTOMÀTICA i es preveu la POSSIBILITAT que els CONTRACTES SIGUIN SUSPESOS TOTALMENT O PARCIALMENT.

b. En relació amb la modificació del quart paràgraf de l'apartat 3 de l'article 34:

Preveu la NECESSITAT d'emplenar la corresponent SOL·LICITUD justificativa per a SOL·LICITAR LA PRÒRROGA en el termini de LLIURAMENT FINAL en els CONTRACTES D'OBRA.

c. En relació amb la modificació de l'apartat 6 de l'article 34:

Preveu la SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL dels CONTRACTES de SERVEIS de SEGURETAT I NETEJA, si a conseqüència de les mesures adoptades per l'Estat, les Comunitats Autònomes o l'Administració local per a combatre el COVID-19, algun o alguns dels seus EDIFICIS o instal·lacions públiques quedessin TANCATS TOTALMENT O PARCIALMENT ESDEVENINT IMPOSSIBLE que el CONTRACTISTA PRESTI LA TOTALITAT O PART  dels serveis contractats.

d. S'introdueix un nou apartat 7 a l'article 34, en el qual s'estableix que NOMÉS TENEN LA CONSIDERACIÓ DE CONTRACTES PÚBLICS aquells que conformement als seus plecs estiguin SUBJECTES A la LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC o a la de sectors exclosos (Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals; o Llibre I del Reial decret llei 3/2020, de 4 en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals; o a la Llei 24/2011, d'1 d'agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat)

e. S'introdueix un nou apartat 8 a l'article 34, en el qual s'estableix que les DESPESES SALARIALS INCLOUEN ELS RELATIUS A LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL.

2. La Disposició final setena, en el seu apartat un, modifica el paràgraf segon de l'apartat 4 de l'article 29 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

a. S'INCORPOREN ELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT en els supòsits en què, excepcionalment, es podrà establir UN TERMINI SUPERIOR A CINC ANYS, quan l'exigeixi el període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el contracte.

b. La Disposició final setena, al seu apartat dos, afegeix una disposició addicional a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la disposició addicional cinquantè-cinquena, que regula el règim jurídic de «Hulleres del Nord S.A., S.M.E.» (HUNOSA) i les seves filials i la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, com a mitjans propis i serveis tècnics.

 

ALCALDEALDIA

 ARTICLE COMPLEMENTARI RESPECTE A LES MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19, QUE AFECTEN LES ENTITATS LOCALS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter