dimecres, abril 1, 2020 - 16:27

MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19

 
NOVES MESURES SOCIALS I ECONÒMIQUES: Nota informativa respecte al Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

    VIGÈNCIA: A partir del 2 d'abril de 2020, mantindran la seva vigència fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma, excepte aquelles mesures que tinguin un termini de vigència concret.

•    OBJECTIU: Adopta mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. Aquest nou grup de mesures s'articula en dos blocs:

a.      En primer lloc, suport als treballadors, les famílies, els consumidors, els autònoms i els col·lectius més vulnerables.

b.      En segon lloc, s'impulsen iniciatives per a sostenir el teixit productiu i l'ocupació, i facilitar la futura recuperació de l'activitat; i, en tercer terme, s'adopten mesures de flexibilització de diverses activitats i processos de l'Administració.

  • MESURES IMPORTANTS PER A LES ENTITATS LOCALS:

A). ARTICLE 20 DEL REAL DECRET LLEI: ES DETERMINA EL PERCENTATGE DEL SUPERAVIT QUE CADA ENTITAT LOCAL PODRÀ DESTINAR A DESPESES D'INVERSIÓ INCLOSOS EN LA POLÍTICA DE DESPESA 23 "SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL" D’ACORD AMB L'ARTICLE 3 DEL REAL DECRETO-LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ:

1. DESPESES QUE INCLOUEN:

Primer dir, que la classificació per programes, política de despesa nº 23 als quals pugui ser d'aplicació el superàvit, inclou en síntesi, les actuacions següents:

a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, especialment els dirigits a persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili en totes les seves modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es presti al domicili de la persona usuària.

b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària.

c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan sigui considerat necessari, els serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i altres similars, considerant la suspensió d'atenció diürna en centres.

d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el personal i mitjans materials adequats, assegurant que tant elles com els que les atenen estiguin degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps d'estada com en intensitat, dels mateixos.

e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres residencials.

f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI).

g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficients a les famílies, per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d'urgència o d'inserció.

h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies (especialment monomarentals i monoparentals) que comptin amb baixos ingressos i necessitin acudir al seu centre de treball o sortir del seu domicili per raons justificades i/o urgents.

Doncs bé, AQUEST ARTICLE 20 DEL REAL DECRET LLEI 11/2020, TÉ COM A FINALITAT DETERMINAR EL PERCENTATGE DEL SUPERAVIT QUE CADA ENTITAT LOCAL PODRÀ DESTINAR AL TIPUS DE DESPESES CITATS, COMPLETANT D'AQUESTA MANERA L’ARTICLE 3 DEL REAL DECRETO-LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ.

2. IMPORT MÀXIM QUE CADA ENTITAT LOCAL PODRÀ DESTINAR A LES DESPESES INDICADES:

L'import que podrà destinar cada entitat local a les despeses definides serà, COM A MÀXIM, EQUIVALENT AL 20% DEL SALDO POSITIU DEFINIT EN LA LLETRA C) DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

B). DISPOSICIÓ FINAL SEGONA DEL REAL DECRET LLEI. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 46 DE LA LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL. CELEBRACIÓ DE SESSIONS PER MITJÀ DE MITJANS ELECTRÒNICS I TELEMÀTICS.

S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 46 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, per la qual quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a l'efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, CONSTITUIR-SE, CELEBRAR SESSIONS, i ADOPTAR ACORDS A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS I TELEMÀTICS, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Així mateix, s'haurà d'assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió, disposant-se els mitjans necessaris per a garantir el caràcter públic o secret de les mateixes segons sigui procedent legalment en cada cas.

  • ALTRES MESURES QUE S’INCLOUEN EN EL REIAL DECRET LLEI: 

(i) Es prohibeixen els desnonaments d'inquilins durant sis mesos des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

(ii) S'articulen microcrèdits a través de l'ICO perquè els inquilins en situació vulnerable puguin fer front al pagament del lloguer amb un termini de devolució de fins a 10 anys.

(iii) Es crea un nou subsidi per a empleades de la llar afectades pel cessament o reducció d'activitat i per a treballadors temporals el contracte dels quals finalitzi i que no tinguessin dret a prestació.

(iv) S'habilita a la Seguretat Social per a concedir moratòries en el pagament de les cotitzacions socials a empreses i autònoms i es permet l'ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny.

(v) Els autònoms que accedeixin a la prestació per cessament d'activitat podran ajornar sense càrrec la quota de la Seguretat Social de març pels dies que hagin treballat.

(vi) També s'inclouen en la moratòria d'hipoteques els immobles afectes a l'activitat econòmica d'autònoms.

(vii) Es reforcen els drets dels consumidors en la suspensió o rescissió de contractes, EL REEMBORSO DE PLANS DE PENSIONS i la protecció contra la ludopatia (EL JOC I APOSTES EN TV)

(viii) Les empreses no podran tallar els subministraments bàsics en l'habitatge habitual de cap ciutadà durant l'estat d'alarma. A NINGÚ.

  • PER SI LI INTERESSA CONTINUAR LLEGINT, AQUEST REIAL DECRET LLEI MODIFICA DIVERSES DISPOSICIONS:

1. L'apartat 3 de l'article 4; els articles 7, 8, 12 i 13; l'apartat 1 de l'article 14; l'enunciat de l'apartat 1 de l'article 17 i l'article 20; amb efectes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, l'apartat 1, el quart paràgraf de l'apartat 3 i l'apartat 6 de l'article 34; les lletres A) del pressupost d'ingressos i H) del pressupost de despeses de l'apartat 4 i l'apartat 7 de l'article 37; l'apartat 1 de l'article 38; els articles 40 i 41; el títol de la disposició addicional setena; la disposició final dècima; l'apartat segon de la disposició transitòria primera; amb efectes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, la disposició final primera; i, la disposició final octava del Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

2. L'apartat 1 de l'article 7 bis de la Llei 19/2003 sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals

3. L'apartat 7 de l'article 71 septies de la Llei 35/2003 d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.

4. L'apartat a) de la disposició transitòria vuitena de la Llei 24/2013 del Sector Elèctric, relativa a caducitats dels drets d'accés i connexió concedits.

5. La lletra b) de l'apartat 3 de l'article 44 de la Llei 26/2013 de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries.

6. El paràgraf segon de l'apartat 4 de l'article 29 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, relativa l període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el contracte.

  • S’AFEGEIX:

1. Un nou article 16 bis i 16 ter; tres nous apartats 7, 8 i 9 de l'article 17; amb efectes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, dos nous apartats 7 i 8 de l'article 34; un nou apartat 10 a l'article 38; i, una nova disposició addicional dècima del Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

2. Un nou apartat 3 a l'article 46 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local referent a la celebració de sessions telemàtiques al qual ja ens hem rebut en l'apartat “mesures que s'inclouen”

3. Amb vigència indefinida, la disposició addicional cinquantè cinquena a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, relativa a Règim jurídic de «Hulleras del Norte S.A., S.M.E.» (HUNOSA) i les seves filials i la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, com a mitjans propis i serveis tècnics.

  • S’ELIMINA:

1. Elimina l'apartat 6 de l'article 7 bis de la Llei 19/2003 sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals.

 

ALCALDEALDIA

 MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter