dijous, novembre 24, 2022 - 13:39

Una Administració del Segle XXI, el Pla "L'Administració prop de tu", subvencions a entitats locals per al foment de l'ús de la bicicleta a través d'inversió en infraestructura ciclista i subvencions especial Catalunya

ACORD MARC PER A UNA ADMINISTRACIÓ DEL SEGLE XXI.

El BOE núm. 276 de 17 de desembre de 2022 publica la Resolució del 14 de novembre de 2022, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI», subscrit el 19 d'octubre de 2022 entre  el Govern d'Espanya,  a través de la Ministra d'Hisenda i Funció Pública, i les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i que es va presentar a la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques que es va celebrar el 7 de novembre de 2022.

Destaquem els aspectes més rellevants d'aquest Acord:

Increment salarial

Es contempla un increment de les retribucions acumulat del 9,8% en tres anys.

 • 2022. L'increment és de l'1,5% consolidable, sobre el 2% inicial fixat en els Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest any. La pujada tindria caràcter retroactiu des del gener i s'abonaria en una paga addicional abans que acabi l'any. Així, amb caràcter general, es cobrarà aquesta pujada i els endarreriments el mes de novembre. Per a les comunitats autònomes i entitats locals s'estableix una moratòria fins al mes de desembre i, excepcionalment, fins al març de l'any vinent.
 • 2023. Pujada fixa del 2,5%, més dues pujades variables de 0,5% cadascuna. La primera operaria si l'IPC harmonitzat del 2022 i el 2023 supera el 6% –corresponent a la suma de l'increment salarial previst inicialment per a aquests dos anys–, tindria caràcter retroactiu, consolidable i es faria efectiva l'octubre del 2023. La segona es cobraria si el PIB nominal el 2023 supera el previst pel govern.
 • 2024. Augment fix del 2% més un 0,5% variable que es cobraria si l'IPC harmonitzat de 2022, 2023 i 2024 supera el 8%. Es cobraria amb caràcter retroactiu i és consolidable.

Jornada laboral

S'eliminen les limitacions actuals perquè cada Administració Pública estableixi, prèvia negociació col.lectiva a la mesa o òrgan que correspongui, una jornada de 35 hores setmanals per al personal al seu servei i el del seu Sector Públic Institucional.

Derogació de retallades i jubilació parcial

Es procedirà a la reversió o derogació d'algunes de les mesures del RDL 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que encara es mantenen en vigor i que limiten drets com, entre altres:

 • Suspensió dels acords, pactes i convenis per al personal funcionari i laboral pel que fa al permís per assumptes particulars, vacances i dies addicionals als de lliure disposició o de naturalesa similar.
 • Regulació de la prestació econòmica de la situació d' incapacitat temporal, i dels seus límits.
 • Supressió de les mesures de reducció de drets sindicals.
 • Suspensió de pactes, acords i convenis per al personal del sector públic que continguin clàusules que s'oposin al RD Llei 20/2012.
 • Suspensió de convenis col·lectius, pactes i acords que afectin el personal públic per alteració substancial de les circumstàncies econòmiques.
 • Reconeixement de complements en determinats supòsits d' incapacitat temporal.

Igualment es procedirà a la derogació de la supressió de la jubilació parcial per al personal funcionari.

Classificació professional

Es considera culminada la disposició 3a del TREBEP —text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb la plena aplicació de la classificació de personal al servei de les Administracions Públiques de l'article 76 del TREBEP, relatiu als grups de classificació professional del personal funcionari de carrera. Es crea un grup de treball de l'Administració i sindicats signants de l'Acord perquè al llarg de 2023 s'implanti l'esmentada classificació professional. Es manté l'apartat tercer de la Disposició per a la Promoció Interna del C1 a l' A2.

Igualtat de gènere.

Se durà a terme la modificació de la disposició addicional setena del TREBEP per establir l'obligació que totes les Administracions Públiques es dotin d'un pla d'igualtat de cara a garantir un tracte igualitari a dones i homes en el seu desenvolupament professional en totes les Administracions Públiques.

Se haurà de negociar de manera obligatòria els protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe.

Així mateix, s'han de promoure els canvis normatius necessaris per millorar l'elaboració dels plans d'igualtat.

Digitalització i diàleg social

Es garanteix l'atenció presencial, en especial a la població amb més dificultats digitals. Principi de simplificació i reducció de càrregues en els processos de digitalització. S'establirà un pla específic de digitalització en zones amb menor població i més dispersa. Desenvolupament d' itineraris formatius en matèria digital.

Atracció i retenció de talent

Contempla la recuperació d'ocupació pública perduda; el rejoveniment de les plantilles; l'atenció de les demandes d'urgència en plantilles deficitàries; la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; la mobilitat interadministrativa; la formació i la divulgació a la ciutadania.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18961.pdf

El Ministeri de Política Territorial signa un conveni de col·laboració amb la FEMP per impulsar el Pla "L'Administració prop de tu".  Nota de premsa de 17 de novembre de 2022.

L'objectiu d'aquest conveni és que els ciutadans dels municipis del medi rural accedeixin als serveis digitals sense haver de desplaçar-se.

S'aplicarà als municipis de menys de 8.000 habitants que s'hi adhereixin, i afectarà 3.000 municipis i més de 7,5 milions de ciutadans.

Per això s'organitzaran i celebraran sessions presencials als municipis per informar la ciutadania sobre els serveis que es presten a les delegacions, subdelegacions del Govern i direccions insulars.

Així mateix, l'objectiu del conveni és establir instruments i mecanismes, en col·laboració amb les administracions territorials, per contribuir a eliminar el desplaçament dels ciutadans dels petits municipis a les seus provincials de l'AGE i superar la bretxa digital mitjançant l'assistència d'empleats públics qualificats que, en els seus mateixos llocs de residència, els informaran i assistiran  en la realització de les gestions si així ho desitgen, per exemple, accedir al certificat digital.

Més informació: https://mpt.gob.es/dam/es/portal/prensa/notas_de_prensa/notas/2022/11/20221117___FEMP.pdf

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals per al foment de l'ús de la bicicleta a través d'inversió en infraestructura ciclista.  Ordre TMA/1131/2022, d'11 de novembre.

PUBLICACIÓ: BOE núm. 281 de 23 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre ministerial l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a les entitats locals per al finançament de projectes que fomentin la mobilitat ciclista mitjançant la construcció d' infraestructures ciclistes o altres accions de promoció de l'ús de la bicicleta.

Per aquesta Ordre s'autoritza la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, F.S.P. a concedir aquests ajuts, amb subjecció al que disposen aquestes bases reguladores.

BENEFICIARIS:

Podran ser beneficiaris dels ajuts les entitats locals contemplades a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en els termes i condicions establertes en cada convocatòria.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Els projectes l'objecte dels quals sigui l'execució d'infraestructures que afavoreixin la mobilitat ciclista, el cicloturisme o la ciclologística, com ara vies ciclistes segregades del trànsit de vehicles de motor, sendes ciclables, passarel·les o passos superiors que ajudin a donar continuïtat a la xarxa viària ciclable o aparcaments segurs per a cicles, connectivitat amb instal·lacions ferroviàries i altres nodes de transport,  així com altres actuacions dirigides al foment de la mobilitat ciclista o que contribueixin a la seguretat i comoditat de totes les persones que circulin les vies ciclables. Dins de les infraestructures que afavoreixin la ciclologística també es podran contemplar en les corresponents convocatòries actuacions relacionades amb edificis o altres equipaments necessaris per al desenvolupament del repartiment de mercaderies en cicles.

COSTES SUBVENCIONABLES:

Es consideren despeses subvencionables, llevat que la convocatòria en disposi d'altres, les següents:

 1. Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb la tipologia d'actuació objecte de l'ajut.
 2. Els costos d'execució de les obres i/o muntatge de les instal·lacions.
 3. Els costos de les assistències tècniques necessàries per a la correcta execució de l'obra contemplada en el projecte.
 4. La inversió en equips i materials incloent equipament tecnològic i equips informàtics, relacionats amb les actuacions subvencionades. També l'adquisició de llicències de programari de caràcter especialitzat i destinat exclusivament a l'actuació i que possibiliti la utilització adequada de l'equipament adquirit.
 5. Despeses de publicitat i difusió d'acord amb les obligacions establertes a la convocatòria.
 6. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o impost equivalent suportat, sempre que no sigui susceptible de recuperació o compensació per a l'entitat local beneficiària.
 7. Costos indirectes: de conformitat amb l'article 130.3 del Reial decret 1098/2021, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, s'estableixen en un 6 % del total dels costos directes, llevat que la convocatòria estableixi un altre percentatge.

QUANTÍA:

La subvenció a cada projecte cobrirà fins a un màxim del 90% del total dels costos elegibles, podent ser aquest percentatge inferior si així s'estableix a la convocatòria. L'entitat beneficiària assumirà l'obligació de finançar el pressupost restant. Al mateix temps, la subvenció atorgada a cada projecte no superarà els 500.000 euros, llevat que la convocatòria estableixi un altre llindar màxim.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la corresponent convocatòria.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19466.pdf

Especial Catalunya
Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per a destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial. Resolució TER/3598/2022, d'11 de novembre).

PUBLICACIÓ: DOGC del 18 de novembre de 2022.

OBJECTE I FINALITAT:

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per a destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial.

La finalitat d'aquestes subvencions és incrementar la dotació d'habitatge social per a destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial.

Aquestes subvencions tenen per objecte el pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts a través del mercat privat per atendre alguna de les situacions següents:

3.a) Casos de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya, i de les meses d'emergències d'àmbit local, amb resolució favorable, i pendents de reallotjament.

3.b) Casos de sensellarisme, d'acord amb el Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022- 2025, amb informe favorable del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.

BENEFICIARIS:

Les persones físiques només poden ser beneficiàries de la modalitat de subvenció prevista en la base 3.a), sempre que tinguin resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya, o de les meses d'emergències d'àmbit local, que es trobin pendents de reallotjament i que compleixin els requisits previstos a la base 6.

Les persones jurídiques següents poden ser beneficiàries de les modalitats de subvenció previstes en la base 3.a) i 3.b): les administracions públiques locals, societats mercantils participades majoritàriament per les distintes administracions públiques, empreses públiques i entitats benèfiques, d'economia col·laborat iva o similars, sempre sense ànim de lucre, que compleixin amb els requisits previstos a la base 6.

QUANTÍA:

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, la subvenció serà concedida per a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria.

Només en el cas dels contractes de lloguer provinents del programa 360 que s'hagin formalitzat durant l'any 2022, l'import de la subvenció corresponent a la convocatòria 2022 inclourà totes les mensualitats del lloguer abonades durant l'any 2022.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

La convocatòria amb càrrec a las partides pressupostàries D/4800001 “A famílies”, D/4600001 “A corporacions locals”, D/4640001 “A altres ens dependents de corporacions locals”, i D/4820001 “A altres institucions sense fi de lucre”, del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2022, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució i finalitza el dia 12 de desembre de 2022, inclòs.

En la convocatòria amb càrrec al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya corresponent a l'exercici 2023, com a despesa anticipada, el termini de presentació de sol·licituds el 13 de desembre de 2022 i finalitza el dia 30 de setembre de 2023, inclòs.

Més informació:

Convocatòria  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8796/1937182.pdf

Bases reguladores  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8768/1930401.pdf

Segona convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA). Resolució EMT/3627/2022, de 10 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 21 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la segona convocatòria per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds de subvenció previstes a l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, DOGC núm. 8572, de 28 de desembre de 2021, modificada per l'Ordre EMT/212/2022, de 19 de setembre.

BENEFICIARIS:

Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats, que contractin persones joves treballadores aturades, majors de 16 i menors de 30 anys:  

 1. Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics vinculats o dependents
 2. Les altres entitats del sector públic institucional de Catalunya
 3. Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes.

QUANTÍA:

L'import màxim estimat destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 13.042.339,40 euros.

El desglossament serà el següent:

 • 6.521.169,70 euros destinats a les entitats recollides a l'article 3.1.a) i 3.1.b).
 • 6.521.169,70 euros destinats a les entitats recollides a l'article 3.1.c), de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/212/2022, de 19 de setembre.

D'acord amb el que preveu l'article 4.4 a) de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, les quanties dels mòduls econòmics per compensar els costos laborals són les següents:

Mòdul A: El mòdul ascendirà a 1.783,83 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 al 5, tots dos inclusivament, i mes de contractació (21.405,96 euros per any de contractació).

Mòdul B: El mòdul ascendirà a 2.675,74 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, tots dos inclusivament, i mes de contractació (32.108,88 euros per any de contractació).

D'acord amb això, l'import d'aquesta subvenció a concedir es calcularà en funció de les previsions recollides en el projecte presentat del nombre de persones a contractar, els mesos de contractació de cadascuna d'elles i el mòdul segons el grup de cotització de la Seguretat Social que correspongui abans assenyalat.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria.

Més informació:

Convocatòria  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8797/1937391.pdf

Bases reguladores  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8572/1884420.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua. Resolució ACC/3632/2022, d'11 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 21 de novembre de 2022.

OBJECTE I FINALITAT:

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.

BENEFICIARIS:

Poden optar a les subvencions les entitats locals i les agrupacions d'ens locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d'abastament d'aigua a poblacions mitjançant el transport d'aigua amb vehicles cisterna o mitjançant l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents en els termes, les condicions i els requisits que estableixen aquestes bases.

QUANTÍA:

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 800.000 euros. L'import elegible a considerar és el justificat per les despeses generades de conformitat amb la base 1 i amb els límits expressats als apartats següents.

En el cas que la sol·licitud es refereixi al transport d'aigua mitjançant vehicles cisterna, el valor màxim elegible pel volum transportat és de 250 litres per habitant i dia, incloent-hi la població estacional present en el període durant el qual ha estat necessari el subministrament amb cisternes. El valor màxim elegible pel cost unitari és de 50 euros per cada metre cúbic transportat.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de gener de 2023.

Més informació:

Convocatòria  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8797/1937361.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8772/1931587.pdf

Modificació de les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, fetes públiques per la Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre. Resolució ACC/3635/2022, de 17 de novembre.

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en la seva sessió del 6 de novembre de 2018, va aprovar les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la convocatòria corresponent i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Aquest acord va fer-se públic mitjançant Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre.

Mitjançant la present Resolució, publicada al DOGC del 22 de novembre de 2022, es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s’aproven les següents modificacions:

 • Es modifica la base 6, relativa a la tramitació electrònica de les sol·licituds de subvenció, per adequar-la a les novetats en matèria de presentació d'aquestes sol·licituds, i la base 7.3, pel que fa a l'òrgan instructor del procediment d'atorgament de les subvencions i a la comissió de valoració, ateses les modificacions en l'organització de l'Agència Catalana de l'Aigua dutes a terme pel Decret 78/2020, de 27 d'agost, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, i el Decret 104/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua.
 • S’afegeix un apartat 5 a la base 11 per incloure com a requisit previ al pagament el compliment de les obligacions dels ens locals de tramesa de documentació economicofinancera d'acord amb la normativa en matèria de règim local, de conformitat amb l'article 98.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 • Es modifica la base 12, relativa a la forma de justificació de les subvencions, per substituir la presentació de compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa per la presentació de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, d'acord amb l'article 4 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
 • Finalment, es suprimeix l'obligació dels beneficiaris de comunicar l'adjudicació dels treballs de redacció, l'import resultant d'aquesta adjudicació i el deure de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, consignats a la lletra k de la base 13, atès el caràcter d'administracions públiques dels beneficiaris i les modificacions en la regulació dels contractes menors.

Més informació:

Modificació bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8798/1937577.pdf

Bases reguladores  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7749/1711865.pdf

Bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Resolució ACC/3636/2022, de 17 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 22 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Són objecte de subvenció les despeses generades per a la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres a desenvolupar en els trams urbans de les lleres públiques del districte de conca fluvial de Catalunya, i les despeses generades per a la realització d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic a desenvolupar en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides.

Es considera una actuació de manteniment i conservació de lleres o de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic aquella consistent en un o diversos treballs especificats a la base 1.2, i que es plantegen en un tram d'una mateixa llera pública que confronta amb sòl urbà i/o sòl urbanitzable almenys en un 75% de la seva longitud.

Base 1.2.

La tipologia d'actuacions de conservació i manteniment de lleres i de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic objecte de subvenció són:

 1. Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua per la seva excessiva densitat.
 2. Erradicació de vegetació invasora, incloent-hi els treballs de replantació amb espècies autòctones.
 3. Retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.
 4. Retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit.
 5. Retirada d'arrossegaments vegetals.

BENEFICIARIS:

Poden optar a les subvencions els ens locals o agrupacions d'ens locals amb o sense personalitat jurídica pròpia de Catalunya pel terme dels quals transcorri almenys una llera pública.

QUANTÍA:

L'import màxim de la subvenció és de fins al 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 75.000 € euros per sol·licitud i 100.000 € euros per municipi.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria corresponent.

Més informació:  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8798/1937599.pdf

Bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. ORDRE ACC/249/2022, de 18 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 23 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el finançament de les operacions 04.04.01 i 07.01.01 del PDR destinades als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya; els hàbitats i les espècies; l'ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos; la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació, i la redacció de plans i estudis vinculats.

Aquestes subvencions s'estableixen a l'empara de les operacions núm. 04.04.01 i núm. 07.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 i s'articulen en els àmbits territorials dels apartats 2 i 3 de la Base 2.

BENEFICIARIS:

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, d'acord amb els apartats 3.2 i 3.3, les persones físiques i jurídiques i les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) a què fa referència l'apartat 3.4. També poden ser persones beneficiàries els centres de recerca i els consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants queden exclosos de les subvencions finançades per l'operació 04.04.01 pel que fa a les actuacions d), e), f), g), h), i), j), k) i l) descrites a l'annex 2 i per l'operació 07.01.01 descrita a l'annex 3, atesa la seva incompatibilitat amb altres fons europeus (FEDER).

Els ens locals i els consorcis del sector públic de la Generalitat poden sol·licitar subvenció per a terrenys de la seva titularitat, per a terrenys comunals i per a aquelles finques privades amb les quals hagin subscrit convenis o acords de custòdia amb els seus propietaris.

Per la seva banda, les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar la subvenció quan siguin:

 1. Propietaris o copropietaris titulars dels drets de propietat, titulars de servituds i usufructuaris.
 2. Arrendataris de terrenys i d'explotacions agràries, ramaderes i forestals (incloent-hi parcers, masovers i titulars de drets de pastura) segons la secció primera del capítol III del títol II de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, en relació amb els contractes de conreu, i amb un contracte degudament formalitzat.
 3. Titulars de convenis de cessió d'ús, titulars d'acords i contractes públics o privats amb el propietari dels terrenys, titulars de drets reals d'aprofitament parcial subscrits d'acord amb l'article 563.1 i següents del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, titulars d'acords de custòdia del territori i titulars de contractes de custòdia dels territoris subscrits d'acord amb la secció segona del capítol III del títol II de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, en relació amb el contracte de custòdia del territori.

Així mateix, totes les persones beneficiàries poden sol·licitar subvencions per a actuacions en terrenys de domini públic hidràulic i zona de policia o maritimoterrestre sempre que disposin de l'autorització de l'Administració competent.

QUANTÍA:

L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determina en la convocatòria corresponent i, en cap cas, pot superar el cost total de l'actuació per a la qual es concedeix.

La quantia de la subvenció que s'atorga a la persona beneficiària es determina basant-se en l'aplicació d'un percentatge que és del 70% o del 90% de la despesa subvencionable o elegible segons la puntuació que hagi obtingut l'actuació proposada per la persona beneficiària.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació, establirà a la convocatòria corresponent.

Més informació:  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8799/1937853.pdf

 

ALCALDEALDIA

Una Administració del Segle XXI, el Pla "L'Administració prop de tu", subvencions a entitats locals per al foment de l'ús de la bicicleta a través d'inversió en infraestructura ciclista i subvencions especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter