dijous, març 19, 2020 - 12:20

ÚLTIMA HORA! PUBLICACIÓ EN EL BOE DEL “REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19”. (ENTRADA EN VIGOR 18 DE MARÇ)

Mitjançant el Real decreto-Ley s'adopten mesures orientades a un triple objectiu: 

1) REFORÇAR LA PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS, LES FAMÍLIES I ELS COL·LECTIUS VULNERABLES:

1.1)     Es reforça en 300 milions d'euros el pressupost del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 per a finançar un Fons Social Extraordinari per a fer front a les conseqüències socials del COVID-19 mitjançant transferències a les autoritats competents de les Comunitats Autònomes, Ceuta i Melilla, per a finançar les prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials.

1.2)     DÈFICIT PRESSUPOSTARI: Les Corporacions Locals disposen d'una quantitat d’igual quantia del superàvit de l'exercici 2019 per a finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència.

1.3)     CONSUM D'AIGUA, GAS, ELECTRICITAT: No es pot tallar la llum, gas, aigua etc. … als col·lectius vulnerables que no paguin. Els Ajuntaments generalment s'encarreguen del servei de subministrament d'aigua.

Així mateix, es congelen els preus corresponents als gasos liquats del petroli (la bombona de butà).

1.4)     TELETREBALL: Es prioritzaran els sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància.

1.5)     S'adopten mesures per a afavorir la conciliació laboral, mitjançant el dret dels treballadors per compte d'altri que acreditin deures de cura a persones dependents per les circumstàncies excepcionals relacionades amb la prevenció de l'extensió del COVID-19, a accedir a l'adaptació o reducció de la seva jornada, amb la consegüent disminució proporcional del salari.

1.6)     S'adopten mesures per als autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant una prestació extraordinària per cessament d'activitat, que cobreix la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

1.7)     S'adopten certes mesures també en matèria de telecomunicacions. Els operadors de telecomunicacions han de mantenir els serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic contractats pels seus clients, de manera que no podran suspendre'ls o interrompre'ls, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de serveis subscrits entre operadors i consumidors. A més se suspendran totes les operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estiguin en curs, excepte en casos excepcionals de força major.

1.8)     Es decreta la mesura excepcional d'interrupció dels terminis de devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, presencial o on-line.

1.9)     HIPOTEQUES: MESURES PARCIALS. S'adopta una moratòria d'un mes en el pagament de les hipoteques, tant treballador com autònom, que hagin perdut la seva ocupació o hagin vist reduïts els seus ingressos pel coronavirus. Es podran beneficiar aquells deutors més vulnerables com els que hagin entrat en situació de desocupació a conseqüència del virus o hagin vist reduïts els seus ingressos en un 40% en el cas dels autònoms.

2)  DONAR SUPORT A LA CONTINUÏTAT EN L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DE LES EMPRESES I EL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ:

2.1)     S'adopten mesures en matèria de suspensió temporal de contractes i reducció temporal de la jornada (ERTEs). Les pèrdues d'activitat conseqüència del COVID-19 tindran la consideració de força major a l'efecte de la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada i s'agilita la tramitació dels procediments de regulació d'ocupació, tant per força major, com per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

2.2)     DESOCUPACIÓ PER ALS QUI ESTAN AFECTATS PER UN ERTE. Es reforça la cobertura als treballadors afectats per un ERTE, possibilitant-los que tinguin accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que manquin del període de cotització necessari per a tenir accés a ella i, addicionalment, que el període de la suspensió del contracte o la reducció de la jornada durant el qual estiguin percebent aquesta prestació no els computi a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció legalment establerts.

2.3)     APORTACIÓ DE LES EMPRESES A LA SEGURETAT SOCIAL PELS SEUS TREBALLADORS. Exoneració a les empreses del pagament del 75% de l'aportació empresarial a la Seguretat Social, aconseguint aquesta exoneració el 100% de la quota quan es tracti d'empreses de menys de 50 treballadors, sempre que aquestes es comprometin a mantenir l'ocupació (petita empresa).

2.4)     Línia d'avals per compte de l'Estat per a empreses i autònoms de fins a 100.000 milions d'euros, que cobreixi tant la renovació de préstecs com nou finançament per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments. Faltarà conèixer el percentatge i les facilitats o no de la banca privada que és a través de la que es formalitzen aquests.

2.5)     Proporcionar la necessària flexibilitat per a l'ajust temporal de les empreses amb la finalitat d'afavorir el manteniment de l'ocupació i reforçar la protecció dels treballadors directament afectats.

2.6)     S'estableixen mesures per a evitar els efectes negatius sobre l'ocupació i la viabilitat empresarial derivats de la suspensió de contractes públics, impedint la resolució de contractes públics per part de totes les entitats que integren el sector públic.

En casos taxats l'entitat adjudicadora haurà d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió. Quan el contractista incorri en demora en el compliment dels terminis previstos en el contracte a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat i sol·liciti una ampliació de terminis, en els casos previstos haurà de concedir-se. En els supòsits que s'estableixen, els contractistes tindran dret a l'abonament de les despeses salarials addicionals en els quals efectivament hagués incorregut a conseqüència del temps perdut amb motiu del COVID-19, fins a un límit màxim del 10 per 100 del preu inicial del contracte.

3.  REFORÇAR LA LLUITA CONTRA LA MALALTIA.

3.1)     Es permet ampliar la capacitat d'endeutament net del Instituto de Crédito Oficial en la llei de pressupostos de l’Estat en 10.000 milions d'euros.

3.2)     En certs procediments tributaris es flexibilitzen els terminis per al pagament, tant en període voluntari com en període executiu, així com el pagament derivat dels acords d'ajornament i fraccionament. És a dir NO S'INTERROMPEN LES DECLARACIONS TRIBUTÀRIES I ELS INGRESSOS, almenys avui dia.

3.3)     IMPORTANT EN MATÈRIA DE CADASTRE: Per a garantir l'adequada tramitació dels procediments ordinaris iniciats en el si de la Dirección General del Catastro i garantir l'atenció als actes de tràmit ja dictats a l'entrada en vigor d'aquest Real Decreto Ley, o que es dictin des de llavors, s'amplia amb caràcter general el termini de contestació als requeriments formulats per aquest centre directiu.

3.4)     EXPLOTACIONS AGRÀRIES: De manera voluntària, els prestataris de crèdits financers concedits a titulars d'explotacions agràries afectats per la sequera de l'any 2017 podran acordar amb les entitats financeres prolongar fins i tot en un any, que podrà ser de manca, el període d'amortització dels préstecs subscrits.

 

ALCALDEALDIA

ÚLTIMA HORA! PUBLICACIÓ EN EL BOE DEL “REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19”. (ENTRADA EN VIGOR 18 DE MARÇ)

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter