divendres, juliol 15, 2022 - 17:45

Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) en la contractació pública, Llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació i especial Catalunya

Llei 14/2022, de 8 de juliol, de modificació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal de regular les estadístiques de les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) en la contractació pública.

S'ha publicat al BOE de 9 de juliol de 2022 la Llei 14/2022, de 8 de juliol, de modificació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta norma s'estructura en un article únic, una disposició derogatòria única i tres disposicions finals.

L'article únic regula la modificació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal de regular les estadístiques de participació de les PIME en la contractació pública per afavorir aquesta participació, donant així compliment al mandat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de Contractes del Sector Públic.

 • Article únic.  Modificació de l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 8.  Informació econòmica, pressupostària i estadística.

Tenint en compte les competències legislatives de les Comunitats Autònomes, els subjectes inclosos en l' àmbit d' aplicació d' aquest títol hauran de fer pública, com a mínim, la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària que s' indiquen a continuació:

Tots els contractes, amb indicació de l' objecte, durada, l' import de la licitació i d' adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva celebració, els instruments a través dels quals, si s' escau, s' ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l' adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment seran objecte de publicació les decisions de desistiment i renúncia dels contractes. La publicació de la informació relativa als contractes menors podrà realitzar-se trimestralment.

Així mateix, es publicaran dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

A més, es publicarà informació estadística sobre el percentatge de participació en contractes adjudicats, tant en relació amb el seu nombre com en relació amb el seu valor, de la categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pimes), enteses com a tal segons l'annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014,  per a cadascun dels procediments i tipologies previstes en la legislació de contractes del sector públic. La publicació d' aquesta informació es realitzarà semestralment, a partir d' un any de la publicació de la norma.

[...]»

La disposició derogatòria estableix que quedaran derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'hi oposin a aquesta norma.

La disposició final primera introdueix una modificació de l'article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres en l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte Hivernacle. La disposició final segona fa referència al títol competencial a l'empara del qual s'aprova aquesta llei i la disposició final tercera recull l'habilitació normativa per adoptar les mesures necessàries per al desplegament i execució d' aquesta llei.

VIGÈNCIA: Aquesta Llei entra en vigor el 29 de 2022.

Més informació: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11392

Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

El BOE de 13 de juliol de 2022 publica la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

OBJECTE: Aquesta Llei té per objecte garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no discriminació, respectar la igual dignitat de les persones en desenvolupament dels articles 9.2, 10 i 14 de la Constitució.

La llei regula els drets i obligacions de les persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, i estableix els principis d'actuació dels poders públics i preveu mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o indirecta, en els sectors públic i privat.

 • En el Títol I es regulen els drets a la igualtat de tracte i no discriminació, destacant el dret a rebre informació completa i comprensible, així com assessorament relatiu a la seva situació personal adaptat al seu context, necessitats i capacitats, a través dels serveis, organismes o oficines que puguin disposar les administracions públiques.

D'altra banda, en el Capítol II d'aquest mateix títol, es regula el dret a la igualtat de tracte i no discriminació en determinats àmbits de la vida política, cultural i social: ocupació i treball, educació, atenció sanitària, serveis socials, en l' accés a l' oferta al públic de béns i serveis, seguretat ciutadana,  habitatge i en establiments o espais oberts al públic.  En relació amb els mitjans de comunicació i la publicitat, es preveu la seva submissió a aquesta prohibició, així com la promoció d' acords d' autoregulació en la matèria. Finalment, s'aborda la igualtat de tracte i no discriminació en l'àmbit de la intel·ligència artificial i mecanismes de presa de decisió automatitzats.

 • El Títol II fixa en el seu Capítol I les garanties del dret a la igualtat de tracte i no discriminació definint quines mesures de protecció comprèn, oferint com a pretensions possibles de l'acció, la declaració de nul·litat, cessament, reparació, prevenció, indemnització de danys materials i morals, en aquest últim cas, en línia amb la jurisprudència més recent del Tribunal Suprem i Constitucional,  així com disposicions relatives a la tutela judicial i actuació administrativa contra la discriminació, reconeixent en ambdós àmbits respectivament, una legitimació col·lectiva a una sèrie d'entitats i organitzacions que tinguin entre els seus fins la defensa i protecció dels drets humans.

En el seu Capítol II, recull el mandat als poders públics de promoció del dret a la igualtat de tracte i no discriminació. Aquest mandat té en compte la importància de la dimensió transversal de la igualtat de tracte i no discriminació, per la qual cosa estableix la necessitat d'elaborar una Estratègia Estatal com a instrument principal que permetrà planificar tota l'activitat de l'Estat en la matèria. Així mateix, s'inclou el principi de col·laboració entre totes les Administracions públiques. A més, en compliment de les observacions de diversos organismes internacionals, s' estableix el deure dels poders públics de recollir i sistematitzar dades amb vista al diagnòstic de la realitat i al disseny de les polítiques més adequades en matèria d' igualtat de tracte i no discriminació.

 • El Títol III de la llei regula la creació de l'Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, un organisme independent, unipersonal, que ofereixi protecció davant la discriminació i promogui el compliment del dret antidiscriminatori.
 • El Títol IV recull el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat de tracte i no discriminació.
 • El Títol V inclou els preceptes dedicats a la informació, atenció integral i suport a les víctimes de discriminació i intolerància.

Finalment, la norma es tanca amb una sèrie de disposicions addicionals que recullen, entre d' altres, els terminis per a la constitució de l' Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació i per a la reestructuració administrativa derivada de la constitució de la mateixa, així com l' assistència jurídica a l' Autoritat i la seva designació.

S'inclouen a més diverses disposicions finals que recullen, entre d'altres, les següents modificacions legals, necessàries per traslladar les previsions de la llei a l'ordenament jurídic vigent i per adequar la normativa nacional a la jurisprudència comunitària sobre matèries relacionades amb la igualtat de tracte:

VIGÈNCIA: Aquesta Llei entra en vigor el 14 de juliol del 2022.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf

Especial Catalunya:
DECRET 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.

En el DOGC del 7 de juliol de 2022 es publica el Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica.

OBJECTE:

L'objecte d'aquest Decret és desplegar les previsions de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, per a fer efectiva la transformació digital que faci possible la prestació de serveis a les persones emprenedores i a les persones titulars de les activitats econòmiques, en concordança amb el model català d'administració digital, el desplegament dels projectes estratègics, l'actualització del funcionament i l'organització de l'Oficina de Gestió Empresarial (en endavant, OGE) com a òrgan que impulsa la Finestreta Única Empresarial (en endavant, FUE).

FINALITATS:

Les finalitats d'aquest Decret són:

 1. Concretar el model de relació de les administracions públiques catalanes i els organismes i les entitats del seu sector públic institucional amb les persones emprenedores, les persones titulars d'una activitat econòmica, els seus representants i les persones autoritzades.
 2. Concretar les funcionalitats de les eines tecnològiques de la FUE.
 3. Concretar els mecanismes per gestionar, de manera integral, les dades que afecten els processos necessaris per a desenvolupar una activitat econòmica i especificar els serveis de proactivitat i tramitació unificada.
 4. Concretar els àmbits d'actuació de l'OGE com a frontal de tramitació, d'acord amb les previsions de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, i d'aquest Reglament, en els termes previstos al Capítol 3 del Títol III d'aquest Decret.
 5. Determinar el procediment de designació d'un projecte empresarial com a estratègic.
 6. Concretar determinats aspectes que afecten la regulació de les activitats econòmiques i el seu control posterior i incloure-hi el procediment sancionador i les mesures coercitives.

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

Aquest Decret és aplicable a:

 1. L'Administració de la Generalitat.
 2. Els ens que integren l'Administració local.
 3. L'Administració pròpia de la Vall d'Aran.
 4. Els ens públics i organismes autònoms que depenen de qualsevol de les administracions públiques a què fan referència les lletres a, b i c o hi estan vinculats pel que fa a les seves actuacions en l'exercici de potestats administratives en l'àmbit de la intervenció en l'activitat econòmica.
 5. Els consorcis adscrits a les administracions, els organismes i els ens públics a què fa referència aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades pel que fa a les seves actuacions en l'exercici de potestats administratives en l'àmbit de la intervenció en l'activitat econòmica.
 • El Títol II concreta determinats aspectes del model de relació entre l'empresa i les administracions públiques, i s'estructura en quatre capítols.
 • El Títol III regula l'OGE: L'objecte i l'àmbit d'actuació, els serveis que presta i els nivells de prestació de serveis que pot acordar amb els òrgans competents, el paper de l'OGE com a frontal de tramitació pel que fa a l'inici dels procediments, comprovacions i  verificacions, i finalització. I per últim les relacions amb altres òrgans, departaments o administracions.
 • El Títol IV regula els projectes empresarials estratègics.
 • El Títol V desplega la regulació de les activitats econòmiques prevista a la Llei 18/2020, de 28 de desembre, per a concretar els models normalitzats de certificats i projectes tècnics i la gestió de de les modificacions substancials i no substancials.
 • El Títol VI desplega el control de les activitats econòmiques i s'estructura en tres capítols. El capítol primer desplega els plans d'inspecció i control, el capítol segon regula les multes coercitives i el capítol tercer desplega determinats aspectes del règim sancionador.

La norma conté 8 disposicions addicionals que recullen manaments concrets en relació amb el manteniment i l'actualització dels elements necessaris per executar el model de relació entre les administracions públiques catalanes i les persones emprenedores o titulars, i en el marc de l'àmbit de les activitats econòmiques i la seva transformació digital. També preveuen instruments d'avaluació i seguiment i s’introdueix la possibilitat de que certs procediments urbanístics i ambientals es gestionin conjuntament de manera que el titular sol·licitant es beneficiï d'una tramitació més simplificada.

La disposició transitòria regula del règim d'intervenció al qual s'han de sotmetre la transmissió de les activitats que en el moment del seu inici estaven sotmeses a declaració responsable d'acord amb el que preveia la Llei 16/2015, del 21 de juliol.

La norma conté una disposició derogatòria que deroga parcialment el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica..

Finalment, el decret es completa amb 5 disposicions finals, que contenen autoritzacions i manaments dirigits a la producció de normes jurídiques.

VIGÈNCIA: Aquest Decret entra en vigor el 27 de juliol del 2022.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917864.pdf

Aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural. RESOLUCIÓ CLT/2126/2022, de 30 de juny.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 7 de juliol de 2022

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional, en les categories de Monument històric, Jardí històric o Zona d'interès etnològic, o de béns culturals d'interès local.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d'entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

QUANTIA:

La quantia de la subvenció és de fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un import mínim de 15.000,00 euros i un import màxim de 200.000,00 euros, excepte en el cas dels ens locals dels municipis de menys de 1.000 habitants, que reben fins al 90% de les despeses subvencionables, sempre que no superin el límit màxim establert.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'import inferior a 15.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 30.000,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 15.000,00 euros

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

S’establirà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917884.pdf

Bases generals: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'execució d'obres de conservació i manteniment d'immobles de notable valor cultural. RESOLUCIÓ CLT/2127/2022, de 30 de juny.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 7 de juliol de 2022

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l'execució d'obres de conservació i manteniment d'immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional, en les categories de Monument històric, Jardí històric, Conjunt històric o Zona d'interès etnològic, o de béns culturals d'interès local

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d'entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

QUANTIA:

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 5.000,00 euros i d'un màxim de 70.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 50% del cost total de les despeses subvencionables.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'import inferior a 5.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 10.000,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 5.000,00 euros.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

S’establirà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917904.pdf

Bases generals: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (ref. BDNS 636385). RESOLUCIÓ PRE/2115/2022, de 28 de juny.

PUBLICACIÓ:  

DOGC del 7 de juliol de 2022

OBJECTE:

Obrir la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation EU, corresponents al component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures” del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea.

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiaris:

 1. Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants.
 2. Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o que siguin titulars d'infraestructures de subministrament d'aigua en baixa, respecte dels municipis de menys de 20.000 habitants.

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és de 9.823.916,70 euros, repartida de la següent manera:

 • A Corporacions locals:                                             8.823.916,70€
 • A consorcis dependents dels ens locals                  500.000,00€
 • A altes ens dependents de corporacions locals       500.000,00€

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

Les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917928.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8689/1914205.pdf

Convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les Comarques (SOC-Projecte Treball a les Comarques). RESOLUCIÓ PRE/2134/2022, de 4 de juliol.

PUBLICACIÓ:  

DOGC del 8 de juliol de 2022

OBJECTE:

Obrir la convocatòria corresponent a l'any 2022 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les Comarques.

BENEFICIARIS:

Les entitats locals de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Baix Ebre, el Baix Penedès, el Berguedà, el Montsià, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

QUANTIA:

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.500.000,00 euros.

La quantia total subvencionable en el marc d'aquest Programa és del 90% del cost total elegible del pla d'execució anual.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

Comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 15 de juliol de 2022 inclòs.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8705/1918170.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689100.pdf

Modificacions bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813413.pdf / https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8693/1915233.pdf

 

ALCALDEALDIA

Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) en la contractació pública, Llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació i especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter