divendres, novembre 11, 2022 - 13:42

Tercera i quarta convocatòria del Programa d'incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (P. CEE), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Especial Catalunya.

Extracte de la Resolució de 27 d'octubre de 2022, del Consell d'Administració de l'E.P.E.  Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P.  per la qual s'estableix la TERCERA convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CEE), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

PUBLICACIÓ: BOE núm. 268 de 8 de novembre de 2022.

FINALITAT:

Impulsar i desenvolupar la figura de comunitats energètiques mitjançant el suport a projectes de petita grandària que fomentin la participació en el sector energètic d'actors no participants en el mateix tradicionalment, i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament de projectes d'energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques.

Els projectes pilot singulars objecte d'ajut són els especificats a l'article 8 de les bases reguladores.

BENEFICIARIS:

Persones jurídiques, públiques o privades, legalment i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, i que conformin una comunitat energètica segons el que estableix l'article 2.1 de l'Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre.

QUANTIA:

El pressupost assignat per a aquesta convocatòria ascendeix a 10.000.000 €.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 19 de desembre de 2022 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 13 de febrer de 2023.

Més informació:

Convocatòria https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34834.pdf

Extracte de la Resolució de 27 d'octubre de 2022, del Consell d'Administració de l'E.P.E.  Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual s'estableix la CUARTA convocatòria del Programa d'incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

PUBLICACIÓ: BOE núm. 268 de 8 de novembre de 2022.

OBJECTE I FINALITAT:

Impulsar i desenvolupar la figura de comunitats energètiques mitjançant el suport a projectes de mida mitjana o gran que fomentin la participació en el sector energètic d' actors no participants en el mateix tradicionalment, i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament de projectes d' energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques.

Els projectes pilot singulars objecte d' ajut són els especificats a l' article 8 de les bases reguladores

BENEFICIARIS:

Persones jurídiques, públiques o privades, legalment i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, i que conformin una comunitat energètica segons el que estableix l'article 2.1 de l'Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre.

QUANTÍA:

El pressupost assignat per a aquesta convocatòria ascendeix a 30.000.000 €.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 19 de desembre de 2022 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 13 de febrer de 2023.

Més informació:

Convocatòria https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-B-2022-34835.pdf

ÀREES D'ACTUACIÓ:

Per a les convocatòries anteriors, l'Annex I de les bases reguladores estableix les àrees d'actuació objecte d'ajut que en resum són:

I. Energies renovables elèctriques

Associades a una o diverses de les següents fonts d' energia: biomassa, biogàs o altres gasos renovables, eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica.

II. Energies renovables tèrmiques

Associades a una o diverses de les següents fonts d' energia: aerotèrmia, biomassa, biogàs, biometà o altres gasos renovables, geotèrmia, hidrotèrmia i solar tèrmica, així com els sistemes d' aprofitament d' aquestes fonts en les aplicacions determinades en la convocatòria.

III. Eficiència energètica

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: millora de l' eficiència energètica de l' envolupant tèrmica.

IV. Mobilitat sostenible

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: implantació d' infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible per a mobilitat compartida.

V. Gestió de la demanda

Associades a una o diverses de les següents aplicacions: emmagatzematge darrere del comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d'emmagatzematge innovadors que podran incloure bateries de pròxima generació o nous aprofitaments de bateries vehiculars (segona vida de bateries), agregació de la demanda d'energia tèrmica i sistemes per proporcionar flexibilitat de la demanda.

Més informació:

Bases reguladores https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21343

ESPECIAL CATALUNYA
Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions biennals per a la dotació de mobiliari i maquinari a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. RESOLUCIÓ CLT/3389/2022, de 28 d'octubre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 3 de novembre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions biennals per dotar de mobiliari i maquinari relacionat amb les tecnologies de la informació a les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, actualment en construcció o en ampliació, així com les construïdes o ampliades recentment.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per:

  1. Biblioteques actualment en construcció o en ampliació aquelles que es troben en execució d'obres de construcció o ampliació un cop han adjudicat les obres corresponents.
  2. Biblioteques construïdes o ampliades recentment aquelles en què s'han executat obres de construcció o ampliació amb data del certificat final d'obra dins les dues anualitats anteriors a la convocatòria corresponent o durant l'any de la convocatòria però amb anterioritat a la seva publicació.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya o entitats que en depenen, amb biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

QUANTIA:

L'import de la subvenció depèn del nombre d'habitants del municipi, segons les dades oficials del padró municipal de l'any que especifiqui la convocatòria i d'acord amb els barems que s'indiquin a la convocatòria, que fixarà un import cert per a cada tram de població.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934880.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.  RESOLUCIÓ CLT/3390/2022, de 28 d'octubre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 3 de novembre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per al foment de l'accessibilitat en les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

  1. Suport a l'execució d'obres per a la millora de l'accessibilitat.
  2. Suport a l'adquisició i, si escau, instal·lació, de material inventariable per a la millora de l'accessibilitat.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o entitats que en depenen, dels municipis que disposin d'una biblioteca integrada en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

QUANTIA:

L'import de la subvenció depèn del nombre d'habitants del municipi, segons les dades oficials del padró municipal de l'any que especifiqui la convocatòria i d'acord amb els barems que s'indiquin a la convocatòria, que fixarà un import cert per a cada tram de població.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934876.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis per a l'elaboració del projecte executiu d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques. RESOLUCIÓ CLT/3391/2022, de 28 d'octubre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 3 de novembre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per a l'elaboració del projecte executiu d'obres de construcció, reforma, ampliació o rehabilitació de biblioteques públiques en municipis que no tenen biblioteca pública o bé que la que tenen no és adequada d'acord amb els paràmetres que estableix el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya per tal de complir-los.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o entitats que en depenen, de municipis a partir de 3.000 habitants i municipis que siguin capitals de comarca amb una població inferior.

També poden optar-hi els municipis de menys de 3.000 habitants que compten amb una biblioteca integrada dins el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

QUANTIA:

L'import de la subvenció depèn del nombre d'habitants del municipi, segons les dades oficials del padró municipal de l'any que especifiqui la convocatòria i d'acord amb els barems que s'indiquin a la convocatòria, que fixarà un import cert per a cada tram de població.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934912.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya de municipis de menys de 3.000 habitants. RESOLUCIÓ CLT/3392/2022, de 28 d'octubre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 3 de novembre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya de municipis de menys de 3.000 habitants.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya o entitats que en depenen, de municipis de menys de 3.000 habitants que disposin d'una biblioteca integrada al Sistema de Lectura Pública de Catalunya

QUANTIA:

L'import de la subvenció depèn del nombre d'habitants del municipi, segons les dades oficials del padró municipal de l'any que especifiqui la convocatòria i d'acord amb els barems que s'indiquin a la convocatòria, que fixarà un import cert per cada tram de població.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934924.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions quadriennals per a obres de construcció o de reforma de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. RESOLUCIÓ CLT/3393/2022, de 28 d'octubre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 3 de novembre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions quadriennals per contribuir econòmicament a les obres de construcció, reforma, ampliació o rehabilitació de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en municipis que no disposen de biblioteca pública o que, si en tenen alguna, les obres tenen per objecte adequar-se als paràmetres que estableix el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya o, si ja s'hi ajusten, per a altres finalitats.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya o entitats que en depenen, de municipis a partir de 3.000 habitants i municipis que siguin capitals de comarca encara que tinguin una població inferior.

QUANTIA:

L'import de la subvenció depèn del nombre d'habitants del municipi, segons les dades oficials del padró municipal de l'any que especifiqui la convocatòria i d'acord amb els barems que s'indiquin a la convocatòria, que fixarà un import cert per a cada tram de població.

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 200.000 euros. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 200.000 euros.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934940.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

 

ALCALDEALDIA

Tercera i quarta convocatòria del Programa d'incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (P. CEE), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Especial Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter