dimecres, setembre 7, 2022 - 11:00

Subvencions destinades a accions per a l'impuls de l'Agenda 2030 en les Entitats Locals i Especial Catalunya

Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030, de 3 d'agost de 2022, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions per a l'impuls de l'Agenda 2030 en les Entitats Locals.

PUBLICACIÓ: BOE del 25 d'agost de 2022.

OBJECTE:

Concessió d’ajudes en règim de concurrència competitiva per al finançament de projectes i iniciatives que promoguin la implementació, l'alineació i la localització de l'Agenda 2030 en les Entitats Locals, d'acord amb el que es preveu en l'article 1 de l'Ordre Ministerial DSA/632/2022, de 23 de juny.

Les subvencions aniran destinades a subvencionar projectes o iniciatives relatius a:

 1. Elaboració de plans d'implementació de l'Agenda 2030 en l'àmbit local.
 2. Projectes per a l'adaptació de plans estratègics municipals a l'Agenda 2030.
 3. Actuacions que responguin a les prioritats establertes en el Pla d'implementació de l'Agenda 2030 i/o altres plans estratègics existents l'objectiu dels quals sigui oferir una resposta en el territori alineada amb l'Agenda 2030.
 4. Projectes de sensibilització i conscienciació de l'Agenda 2030, dirigides a la ciutadania local i/o al conjunt dels diferents actors locals, incloent-hi la generació de capacitats.
 5. Iniciatives que contribueixin a implementar l'Agenda 2030 i a fer realitat l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l'àmbit local.

BENEFICIARIS:

Seran entitats beneficiàries les Entitats locals recollides en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Així mateix, podran obtenir la condició d'entitat beneficiària les agrupacions d'entitats locals que estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que compleixin els requisits establerts en la disposició addicional única de l'Ordre DSA/632/ 2022, de 23 de juny.

QUANTIA:

La quantia màxima de la convocatòria ascendeix a 4.800.000 €, que es distribuiran en els següents trams:

 1. 1.500.000 € per a projectes per a presentats per entitats locals o agrupacions d'entitats locals amb una població igual o inferior a 20.000 habitants.
 2. 3.300.000 € per a projectes presentats per entitats locals o agrupacions d'entitats locals amb una població superior a 20.000 habitants.

Es podran subvencionar projectes amb una quantia mínima sol·licitada de 30.000,00 € i màxima de 400.000,00 €.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

Quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte al BOE, que finalitzarà el 15 de setembre de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-B-2022-25700.pdf

Bases https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11218.pdf

ESPECIAL CATALUNYA:
Convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya (ref. BDNS 651647). RESOLUCIÓ XGO/2590/2022, de 26 de juliol.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 29 d’agost de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 de suport a les despeses per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya.

BENEFICIARIS:

Línia 1. Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i els organismes adscrits i participats majoritàriament per alguna d'aquestes entitats locals.

Línia 2. Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i els organismes adscrits i participats majoritàriament per alguna d'aquestes entitats locals, que siguin membres formals que participin en organismes i xarxes europeus o internacionals.

QUANTIA:

La dotació és d'1.000.000,00 d'euros, distribuïts de la forma següent::

Línia 1: la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya, amb la finalitat de contribuir al finançament de les despeses derivades de la promoció d'activitats amb projecció exterior, així com a la preparació i execució de projectes europeus i internacionals. Import: 900.000,00 euros.

Línia 2: la participació dels ens de l'Administració local de Catalunya com a membres d'organismes i xarxes europeus i internacionals i les seves actuacions com a membres d'aquestes, amb la finalitat de contribuir al manteniment de la seva condició de membres i a la promoció de les activitats d'aquests organismes i xarxes en què l'ens local participa. Import: 100.000,00 euros.

L'import de la subvenció atorgada no podrà superar el 75% del pressupost elegible del projecte, programa d'activitats o actuació, així com cap dels altres límits establerts normativament.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC, que finalitzarà el 12 de setembre de 2022.

Més informació:

Convocatòria  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8740/1924712.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8711/1919461.pdf

Convocatòria de subvencions per al finançament d'actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, destinades a entitats de naturalesa pública corresponents a 2022-2023 (ref. BDNS 638810). RESOLUCIÓ ACC/2243/2022, d'11 de juliol.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 30 d’agost de 2022.

OBJECTE:

Convocar per a l'any 2022-2023 els ajuts destinats a subvencionar actuacions a les Reserves de la Biosfera a Catalunya d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/154/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a finançar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible a les Reserves de la Biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGC núm. 8696, de 27.6.2022).

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones següents:

 • Els òrgans de gestió de les reserves de la biosfera a Catalunya: COPATE i Diputació de Barcelona i de Girona.
 • Ajuntaments situats a l'àrea d'influència socioeconòmica de les reserves de la biosfera a Catalunya.
 • Altres entitats locals (mancomunitats, consorcis, juntes veïnals, confraries de pescadors, forests veïnals comunals, etc.), quan els components que en formen part estiguin situats totalment o parcialment a les reserves de biosfera a Catalunya.
 • Associacions, entitats de custòdia del territori i organitzacions no governamentals (ONG) que tinguin vinculació estreta amb les reserves de biosfera a Catalunya, sempre que entre els seus fins estatutaris figuri expressament la realització d'actuacions que impliquin la conservació i millora del patrimoni i/o dels recursos naturals, o de protecció del patrimoni cultural material i immaterial. Aquestes entitats han de tenir la seu social a la reserva de biosfera de forma preferent o acreditar degudament actuacions realitzades en l'àmbit de la reserva de biosfera.
 • Universitats i entitats d'investigació pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura.

QUANTIA:

La dotació d'aquesta convocatòria, amb crèdit plurianual, és d'1.783.027,00 euros

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

Un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC, que finalitzarà el 30 de setembre de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8741/1924839.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915872.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l'adquisició d'equipament destinat a l'habilitació de centres d'acollida de persones afectades en emergències (ref. BDNS 640820). RESOLUCIÓ INT/2564/2022, de 21 de juliol.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 31 d’agost de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l'adquisició d'equipament per a l'habilitació de centres d'acollida de persones afectades en emergències.

La finalitat de la subvenció és dotar els ajuntaments de material per a la realització de les funcions d'assistència i suport a la població afectada en emergències, en el marc d'actuació del grup logístic dels plans d'emergència de protecció civil.

Pot ser objecte de les subvencions l'equipament de les associacions de voluntaris de protecció civil per habilitar centres d'acollida. Concretament, el material logístic següent:

- Carpes

- Equips de calefacció/refrigeració d'espais

- Equips d'il·luminació autònoma

- Grups electrògens

- Llits de campanya

- Megafonia

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya amb associació de voluntariat de protecció civil inscrita en el registre especial de la Direcció General de Protecció Civil i que disposin del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) aprovat, homologat i vigent.

QUANTIA:

La quantitat màxima és de 156.000 euros. El criteri per determinar la quantia de la subvenció, d'un màxim de 5.000 euros per beneficiari, serà el prorrateig de l'import total disponible entre tots els ajuntaments sol·licitants que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria..

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, que finalitzarà el 15 de setembre de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8742/1924951.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8669/1906921.pdf

 

ALCALDEALDIA

Subvencions destinades a accions per a l'impuls de l'Agenda 2030 en les Entitats Locals i Especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter