dijous, maig 12, 2022 - 14:12

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES PROMOGUTS PER ENTITATS LOCALS, PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS I ALTRES SUBVENCIONS ESPECIAL CATALUNYA

Publicació:

Publicació 1

Objecte:

Objecte 1

Beneficiaris:

Beneficiaris 1

Quantia:

Quantia 1

Termini:

Termini 1

Més informació:

Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13814.pdf

Ordre: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf.

Publicació:

 

Publicació 2

Objecte:

Objecte 2

Beneficiaris:

Beneficiaris 2

Quantia:

Quantia 2

Termini:

Termini 2

Més informació:

Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13816.pdf

Ordre: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf.

  • Convocatòria de subvencions per al finançament de projectes empresarials dirigits al impuls, la diversificació i la reactivació econòmica de zones amb especials dificultats demogràfiques, durant l’exercici 2022. Extracte de l’Ordre de 22 d’abril de 2022.

Publicació:

Publicació 3

Objecte:

Objecte 3

Beneficiaris:

Beneficiaris 3

Quantia:

Quantia 3

Termini:

Termini 3

Més informació:

Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13815.pdf

Ordre: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf

ESPECIAL CATALUNYA:

  • Concessió de subvencions destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars (SOC–SINGULARS) (ref. BDNS 622838).  RESOLUCIÓ EMT/1198/2022, de 21 d'abril.

Publicació:

Publicació 4

Objecte:

Objecte 4

Actuacions subvencionables:

Actuaciones subvencionables 4

Beneficiaris:

Beneficiaris 4

Persones destinatàries:

Persones destinataries 4

Quantia:

Quantia 4

Termini:

Termini 4

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1903988.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1690976.pdf

  • Bases reguladores de les subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic. RESOLUCIÓ ACC/1260/2022, de 29 d'abril.

Publicació:

Publicació 5

Objecte:

Objecte 5

Beneficiaris:

Beneficiaris 5

Quantia:

Quantia 5

Termini:

Termini 5

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8659/1904189.pdf

  • Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques. Resolució CLT/1300/2022, de 29 d'abril.

Publicació:

Publicació 6

Objecte:

Objecte 6

Actuacions subvencionables:

Actuacions subvencionables 6

Beneficiaris:

Beneficiaris 6

Quantia:

Quantia 6

Termini:

Termini 6

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905225.pdf

  • Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional. Resolució CLT/1299/2022, de 29 d'abril.

Publicació:

Publicació 7

Objecte:

Objecte 7

Actuacions subvencionables:

Actuacions subvencionables 7

Beneficiaris:

Beneficiaris 7

Quantia:

Quantia 7

Termini:

Termini 7

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905203.pdf

  • Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans. Resolució CLT/1323/2022, de 2 de maig.

Publicació:

Objecte 8

Objecte:

Objecte 8

Beneficiaris:

Beneficiaris 8

Quantia:

Quantia 8

Termini:

Termini 8

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8663/1905515.pdf

  • Convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2022. Resolució VPD/1316/2022, de 3 de maig.

Publicació:

Publicació 9

Objecte:

Objecte 9

Beneficiaris:

Beneficiaris 9

Quantia:

Quantia 9

Termini:

Termini 9

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8663/1905500.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8437/1858279.pdf

Modificació bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8659/1904246.pdf

  • Convocatòria dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 corresponents a l'any 2022. Resolució ACC/1322/2022, de 27 d'abril.

Publicació:

Publicació 10

Objecte:

Objecte 10

Beneficiaris:

Beneficiaris 10

Quantia:

Quantia 10

Termini:

Termini 10

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8663/1905456.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839897.pdf

 

ALCALDEALDIA

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES PROMOGUTS PER ENTITATS LOCALS, PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS I ALTRES SUBVENCIONS ESPECIAL CATALUNYA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter