dijous, juliol 7, 2022 - 13:18

SITUACIÓ DE LA TELEFONIA MÒBIL ALS MUNICIPIS, CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS PER A L'IMPULS DE L'AGENDA 2030 EN LES EELL I ESPECIAL CATALUNYA

  • SITUACIÓ DE LA TELEFONIA MÒBIL ALS MUNICIPIS.

Breus notes sobre la incidència en els Ajuntaments:

Al BOE de 29 de juny de 2022 s'ha publicat la nova Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, que deroga la Llei 9/2014 fins ara vigent.

És una transposició del Codi de Comunicacions Electròniques de la UE, que introdueix novetats d'interès per al sector i, entre aquestes, una nova classificació dels serveis de comunicacions electròniques, la creació d'un punt únic per a la informació i tramitació de permisos per al desplegament de xarxes, el reforç dels drets dels usuarisaixí com l'optimització de la tramitació de la taxa general d'operadors.

1. Possibles taxes per l'estesa de cables de telefonia i per l'ús del vol del domini públic local.

En virtut del que estableix el TJUE, es fixa la següent doctrina “las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los arts. 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones, tal como han sido interpretados por el TJUE, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas.”

Establert l'anterior, el TS en sentència de 26/04/2021 i núm. de Recurs de Cassació 1636/2017 va estimar el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Pamplona i declara la conformitat a dret, la denegació de rectificació d'autoliquidació i devolució de la quantitat ingressada per Orange a la hisenda municipal,  en aplicació de l'Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministraments.

És de suposar que la nova Llei disposi d'un desenvolupament reglamentari, per la qual cosa en aquest despatx estudiem la possible implantació d'Ordenances fiscals a les operadores de telefonia mòbil.

Manté la regulació anterior de les TAXES ESTATALS, amb algunes millores derivades de l'experiència adquirida en la seva aplicació, però no impedeix la creació de TAXES LOCALS.

2. Permanència més curta, portabilitat més ràpida, facilitar el desplegament de xarxes i aconseguir que el 100% de la població espanyola tingui connexió a Internet de 100 Mbps com a mínim, un objectiu previst inicialment per al 2025.

Les modificacions introduïdes reforcen els drets dels usuaris i la seva protecció. Així, s'estableix que els usuaris finals tindran dret a rebre més informació sobre les característiques i condicions de provisió dels serveis i sobre la qualitat amb què es presten (preus, limitacions de les ofertes, etc. ).

També es protegeixen de manera més eficaç les dades de caràcter personal. Per exemple, s'apliquen les normes de protecció de dades a aquells que s'obtinguin de les etiquetes dels productes comercials mitjançant dispositius d'identificació que fan ús de l'espectre radioelèctric (RFID). A més, estableix que s'ha de donar més informació a l'usuari sobre els arxius o programes informàtics ("cookies") que s'emmagatzemen als ordinadors i altres dispositius emprats per accedir a Internet amb el propòsit de facilitar la navegació per la xarxa.

La nova normativa precisa que el canvi d'operador mantenint el número (portabilitat) s'haurà de realitzar en el termini d'un dia laborable. Així mateix, millora l'accés als serveis per a persones amb discapacitat o amb necessitats socials especials, establint que haurà de ser en condicions equivalents al de la resta dels usuaris.

3. Obligacions de servei públic i drets i obligacions de caràcter públic en la instal·lació i explotació de xarxes. Els Ajuntaments hauran d'adequar el seu urbanisme per a l'estesa de xarxes.

Per a això s'estableix el dret d'accés dels operadors a infraestructures d'Administracions públiques i a infraestructures lineals com electricitat, gas, aigua, sanejament o transport, establint, amb caràcter general, un règim de declaració responsable en relació amb els desplegaments.

4. Vigència: La present norma entrarà en vigor el 30 de juny de 2022. El dret dels usuaris finals a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial contemplat en l'article 66.1.b) entrarà en vigor en el termini d'un any a comptar des de la publicació d'aquesta llei en el «Butlletí Oficial de l'Estat» (29 de juny).

Es tracta d'una legislació amb "una enorme transcendència".  Entre les novetats que recull la Llei s'inclouen una reforma del servei universal de telecomunicacions, una ampliació de funcions del 112 amb la possibilitat de crear un sistema d'alertes públiques i noves normes per a la portabilitat i la gestió de l'espectre radioelèctric, entre d'altres. També inclou un conjunt de mesures destinades a millorar la transparència dels contractes i la creació d'un règim d' autorització de cables submarins.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10757.pdf

  • Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a accions per a l'impuls de l'Agenda 2030 en les Entitats Locals.  Ordre DSA/632/2022, de 23 de juny.

Publicació:

BOE del 6 de juliol de 2022

Objecte:

Establir les bases reguladores de les subvencions a concedir, en règim de concurrència competitiva, per la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030, amb càrrec als crèdits dels seus pressupostos, a projectes i iniciatives que promoguin la implementació, l'alineació i la localització de l'Agenda 2030 en les Entitats Locals.

Les subvencions aniran destinades a subvencionar projectes o iniciatives relatius a:

  1. Elaboració de plans d' implementació de l' Agenda 2030 en l'àmbit local.
  2. Projectes per a l'adaptació de plans estratègics municipals a l'Agenda 2030.
  3. Actuacions que responguin a les prioritats establertes en el Pla d'implementació de l'Agenda 2030 i/o altres plans estratègics existents l'objectiu dels quals sigui oferir una resposta en el territori alineada amb l'Agenda 2030.
  4. Projectes de sensibilització i conscienciació de l'Agenda 2030, adreçades a la ciutadania local i/o al conjunt dels diferents actors locals, incloent la generació de capacitats.
  5. Iniciatives que contribueixin a implementar l'Agenda 2030 i a fer realitat l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l'àmbit local.

Beneficiaris:

  • Les entitats locals recollides a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Les agrupacions d'entitats locals que estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que compleixin els requisits establerts a la disposició addicional única d'aquesta ordre.

Quantia:

La quantia de les subvencions serà proporcional a la puntuació obtinguda pels beneficiaris en els seus projectes, conforme als criteris de valoració fixats a l'article 8 de la present Ordre i al pressupost demanat.

L’import de la subvenció no podrà superar en cap cas les quanties màximes establertes per a cada projecte subvencionat.

Només es podran subvencionar projectes el cost total dels quals sigui igual o superior a l'import mínim que estableixi expressament la corresponent convocatòria de subvencions.

Presentació de sol·licituds:

Es determinarà a les convocatòries corresponents.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11218.pdf

Especial Catalunya:
  • Convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya (Línia 6). RESOLUCIÓ DSO/2054/2022, de 28 de juny.

Publicació:

DOGC de l’1 de juliol de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria de la Línia 6 de subvencions en règim de concurrència no competitiva perquè, en els edificis de titularitat municipal on s'hi realitzen serveis d'atenció al públic, s'hi facin els ajustos raonables per millorar l'accessibilitat dels espais i s'hi implementin sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb la normativa aplicable.

Beneficiaris:

Són beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya.

Quantia:

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 9.000.000,00 euros: 6.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 3.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023

Termini de la sol·licitud:

Comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del 20è dia hàbil.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8700/1916846.pdf

Bases generals i específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8668/1906557.pdf

  • Convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, corresponents a les línies 1 a la 5 (ref. BDNS 636586). RESOLUCIÓ DSO/2055/2022, de 28 de juny.

Publicació:

DOGC de l’1 de juliol de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, corresponent a les línies 1, 2, 3, 4 i 5.

La relació de les línies que s'han de subvencionar, d'acord amb l'annex 2 de l'Ordre de bases, és la següent:

  • Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents.
  • Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones.
  • Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials.
  • Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials.
  • Línia 5. Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils. Aquesta línia inclou les dues línies següents:
  • 5.1 Subvencions d'inversió per a la realització d'obres i per a l'adquisició d'equipament i maquinària per a la modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) amb l'objectiu de ser sostenibles, accessibles i adaptats a les noves tecnologies.
  • 5.2 Subvencions per finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.

Beneficiaris:

  • Les entitats sense ànim de lucre (per a les línies 1, 2, 3 i 4)
  • Les entitats locals, els organismes o les entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic. (Línies 1, 2, 3, i 4)
  • Les entitats mercantils. (Línies 1, 2, 3, i 4).
  • Les persones treballadores autònomes. (Línies 1, 2, 3, i 4)
  • Les universitats i els centres de recerca i d'investigació, (Línies 2 i 4).
  • Les entitats de serveis socials privades constituïdes legalment i acreditades d'acord amb el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. (Línia 5.1).
  • Persones, empreses, entitats o ens locals que tinguin la propietat d'una instal·lació o que en siguin titulars de la gestió. (Línia 5.2).
  • També poden ser beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, poden dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Quantia:

  • Línia 1: Import total 95.000.00,00 euros: 75.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 20.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023, amb un pressupost d'execució mínim de 100.000,00 euros.
  • Línia 2. Import total 30.000.000,00 euros: 20.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 10.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023, amb un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.
  • Línia 3. Import total 6.000.000,00 euros: 4.500.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 1.500.000,00 euros per a l'anualitat 2023, amb un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.
  • Línia 4. Import total 8.000.000,00 euros: 6.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 2.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023, amb un pressupost d'execució mínim de 40.000,00 euros.
  • Línia 5. Import total 5.000.000,00 euros: 3.000.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 2.000.000,00 euros per a l'anualitat 2023.
    • 5.1. El cost del projecte ha de ser de 40.000,00 euros com a mínim i de 500.000,00 euros com a màxim.
    • 5.2. El pressupost de l'actuació que es presenta a la convocatòria no pot ser inferior a 20.000,00 euros ni superar els 300.000,00 euros.

Termini de la sol·licitud:

Comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del 20è dia hàbil.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8700/1916858.pdf

Bases generals i específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8668/1906557.pdf

  • Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans. RESOLUCIÓ ACC/2058/2022, de 28 de juny.

Publicació:

DOGC de 4 de juliol de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçada als ens locals de l'àmbit territorial de Catalunya per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans.

Beneficiaris:

Són beneficiaris d'aquestes subvencions els ens locals o agrupacions d'ens locals amb o sense personalitat jurídica pròpia de Catalunya que realitzin despeses per a la redacció de projectes d'actuacions objecte de subvenció, sempre que es comprometin a cofinançar les actuacions previstes.

Quantia:

La dotació pressupostària màxima aprovada per a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.500.000 euros.

L'import de la subvenció es determina en funció de la població censada del nucli beneficiat, aplicant els següents percentatges a l'import subvencionable:

  • 80% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o inferior a 5.000 habitants.
  • 75% del valor subvencionable quan la població censada actual és d'entre 5.001 i 20.000 habitants.
  • 70% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o superior a 20.001 habitants.

No poden atorgar-se més de 80.000 euros per sol·licitud, ni 120.000 euros per municipi.

Termini de la sol·licitud:

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i fins al 30 de setembre de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8701/1917251.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8659/1904189.pdf

  • Convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2022-2023. RESOLUCIÓ CLT/2035/2022, de 23 de juny.

Publicació:

DOGC de 4 de juliol de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria, en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2022-2023.

Els programes poden incloure dos tipus de línies d'actuació:

    1. Programacions professionals d'espectacles i concerts o d'exposicions i projectes d'arts visuals.
    2. Projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals. Han de ser projectes que orienten la seva activitat a promoure i facilitar la participació en el desenvolupament dels processos de creació en entorns i contextos educatius en les seves diferents fases: recerca, investigació, creació, producció i exhibició, com a instruments d'expressió i de comunicació, de comprensió i reflexió de la realitat. Es poden utilitzar com a recurs d'innovació pedagògica per desenvolupar noves estratègies d'aprenentatge del currículum educatiu i de les competències bàsiques a través de les arts de manera interdisciplinària.

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya i les entitats municipals descentralitzades.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 925.000,00 euros: 277.500,00 euros per a l'exercici 2022 i 647.500,00 euros per a l'any 2023.

La quantia de la subvenció per a cada ajuntament o entitat és d'un mínim de 200,00 euros i un màxim de 25.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 50% del cost subvencionable del programa municipal objecte de la subvenció, per al conjunt de les dues modalitats de la base 1.3.

Això no obstant, es pot superar l'import màxim de la subvenció del 50% del cost subvencionable per arribar a l'import mínim de 200 euros.

Termini de la sol·licitud:

Del 5 de juliol al 4 d'octubre del 2022. El dia 4 d'octubre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8701/1917285.pdf

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8450/1860410.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

  • Convocatòria dels ajuts a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. RESOLUCIÓ ACC/2089/2022, de 28 de juny.

Publicació:

DOGC de 5 de juliol de 2022

Objecte i finalitat:

Convocar per als anys 2023, 2024 i 2025 els ajuts a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

La finalitat dels ajuts és fomentar les inversions en les vies d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en camins públics de titularitat municipal o comarcal, adreçades als municipis de zones de muntanya, comarques de muntanya i municipis d'àrees rurals de Catalunya per al període 2022-2024.

En concret, cada ens pot destinar l'ajut a finançar les actuacions de millora i condicionament que es duguin a terme en un o més camins del municipi o comarca que estiguin qualificats com a municipis de zones de muntanya, comarques de muntanya i municipis d'àrees rurals de Catalunya.

Les actuacions s'han de dur a terme a la xarxa veïnal i rural de camins d'ús públic de titularitat municipal o comarcal, que han d'estar en àmbit no urbà i han de ser aptes per al trànsit rodat motoritzat.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

- Els municipis de zones de muntanya o pertanyents a comarques de muntanya, que determinen la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, i la Llei 5/1988, de 28 de març, que crea la comarca de l'Alta Ribagorça.

- Els municipis d'àrees rurals. A efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per municipis d'àrees rurals els municipis amb menys de 100 habitants/km², segons la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.

- Els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d'Aran.

Quantia:

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 15.000.000 euros.

La subvenció per a totes les actuacions previstes és la següent:

  1. Del 90% del cost elegible per a municipis amb menys de 1.000 habitants.
  2. Del 80% del cost elegible per a municipis de 1.000 a 3.000 habitants.
  3. Del 70% del cost elegible per a municipis amb més de 3.000 habitants.

Termini de la sol·licitud:

Tres mesos que computa des de l'endemà de la publicación d'aquesta Resolució en el DOGC.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8702/1917367.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910478.pdf

  • Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música d'alt interès cultural. RESOLUCIÓ CLT/2001/2022, de 22 de juny.

Publicació:

DOGC de 5 de juliol de 2022

Objecte i finalitat:

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música d'alt interès cultural. L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals de música de caràcter professional d'alt interès cultural.

Només se subvenciona un festival de cadascuna de les especialitats següents:

  1. música clàssica;
  2. música clàssica catalana;
  3. música antiga;
  4. música clàssica contemporània;
  5. lied i música de cambra;
  6. lírica, música clàssica i dansa;
  7. pop-rock;
  8. cançó d'autor;
  9. música d'arrel tradicional, i
  10. música de jazz.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones següents:

  1. Empreses privades, tant si són físiques com jurídiques, incloses les societats civils.
  2. Entitats privades sense ànim de lucre.
  3. Ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

Quantia:

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'1.200.000,00 euros.

Els imports màxims de subvencions atorgables per modalitat, tenint en compte els topalls que estableix la base específica 5, són:

  1. música clàssica: 210.000,00 euros
  2. música clàssica catalana: 40.000,00 euros
  3. música antiga: 130.000,00 euros
  4. música clàssica contemporània: 90.000,00 euros
  5. lied i música de cambra: 65.000,00 euros
  6. lírica, música clàssica i dansa: 300.000,00 euros
  7. pop-rock: 60.000,00 euros
  8. cançó d'autor: 150.000,00 euros
  9. música d'arrel tradicional: 65.000,00 euros
  10. música de jazz: 90.000,00 euros.

La quantia de les subvencions és d'un màxim del 50% del cost de l'activitat, a excepció del festival especialitzat en música clàssica contemporània, que pot arribar fins a un 60%.

Termini de la sol·licitud:

Del 6 al 19 de juliol del 2022, tots dos inclosos.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8702/1917440.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8044/1779416.pdf

Modificacions bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8404/1849983.pdf / https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8685/1913097.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825536.pdf

  • Convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022. RESOLUCIÓ VPD/2088/2022, d'1 de juliol.

Publicació:

DOGC de 6 de juliol de 2022.

Objecte i finalitat:

Convocar les subvencions per a la realització d'actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022.

Aquesta línia de subvencions té per finalitat donar suport als ens locals de les comarques de muntanya i de l'Aran en la realització d'actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades durant la temporada de neu immediatament anterior.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

  1. Retirada de neu, gel i objectes que dificultin la correcta circulació.
  2. Adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d'altres productes anticongelants.
  3. Arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja.
  4. Despeses en concepte de personal propi o aliè.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries dels ajuts els ajuntaments de comarques de muntanya i de l'Aran que figuren en l'annex 1, i els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran que figuren a l'annex 2 de les bases reguladores, per al cas que tinguin delegada o encarregada la competència i que, com a conseqüència de les nevades, hagin realitzat actuacions de neteja de les vies de comunicació de titularitat municipal durant el període hivernal anterior. Aquesta delegació o encàrrec s'ha de fer extensiva també, en el cas que s'atorgui la subvenció, al seu cobrament.

Quantia:

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 350.000,00 euros. S'estableix una subvenció màxima per municipi sol·licitant de 7.500,00 euros. En el cas que el beneficiari sigui un consell comarcal o el Conselh Generau d'Aran, aquesta xifra es multiplicarà pel nombre de municipis que inclogui la sol·licitud.

Termini de la sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8703/1917573.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8258/1819254.pdf

 

 

ALCALDEALDIA

SITUACIÓ DE LA TELEFONIA MÒBIL ALS MUNICIPIS, CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS PER A L'IMPULS DE L'AGENDA 2030 EN LES EELL I ESPECIAL CATALUNYA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter