divendres, març 18, 2022 - 11:59

Revisió dels preus als contractes públics d’obres, les compensacions per la pèrdua de recaptació derivada dels beneficis fiscals en els tributs locals, mesures urgents de recolzament al sector agrari per causa de la sequera i l'Acord del Consell de l'ACA

Revisió dels preus en els contractes públics de obres: Reial Decret llei 3/2022, de 1 de març.

El BOE de 2 de març de 2022 publica el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març (RDLl), que estableix en el seu Títol II, una sèrie de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres.

El RDLi introdueix 5 articles que regulen els supòsits en els quals serà possible aquesta revisió excepcional de preus, els criteris per al càlcul de la revisió, el procediment per a la seva reclamació i la forma de pagament.

Article 6

Article 7

Article 8.

Article 9

Article 10

Resolució del 10 de març de 2022, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i local, per la qual s’habilita el sistema per la sol·licitud electrònica de les compensacions per la pèrdua de recaptació derivada dels beneficis fiscals en els tributs locals establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives.

Publicació:           

Publicació

Objecte:  

Objecte

Sol·licitud

Reial Decret llei 4/2022, de 15 de març, pel que s’adopten mesures urgents de recolzament al sector agrari per causa de la sequera.

El BOE de 16 de març de 2022 publica Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor

Objectiu: 

Objectiu

Aquest Reial decret, en el que afecta les ENTITATS LOCALS, estableix en el seu art. 5 una exempció de l'Impost sobre Béns immobles de naturalesa rústica.

IBI

Disminució d'ingressos

RESOLUCIÓ ACC/605/2022, de 4 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

Objecte de subvenció:

Objecte de subvenció

No són objecte de subvenció:

No son objecte de subvenció

Inversions

 

ALCALDEALDIA

Revisió dels preus als contractes públics d’obres, les compensacions per la pèrdua de recaptació derivada dels beneficis fiscals en els tributs locals, mesures urgents de recolzament al sector agrari per causa de la sequera i l'Acord del Consell de l'ACA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter