dijous, març 19, 2020 - 11:31

RESUM DEL REAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'ALARMA pel COVID-19.

El BOE núm. 67, de 14 de març de 2020, publica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, Pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, adoptant-se una sèrie de mesures de caràcter immediat per fer front a aquesta situació, que resumim a continuació:

NOTA: En negreta el que afecta més els ajuntaments.

DESPLAÇAMENTS: Limita els desplaçaments dels ciutadans per tot el territori nacional, i estableix també certes limitacions en l'obertura d'establiments i comerços minoristes. L'article 10 de Reial Decret especifica els comerços que poden obrir i els que no. El Govern ha decretat que se suspèn per norma general l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, TRET el que segueix:

PODRAN OBRIR:

 • Comerços minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat
 • Establiments farmacèutics
 • Establiments metges
 • Òptiques
 • Establiments de productes ortopèdics
 • Establiments de productes higiènics
 • Establiments que venguin premsa.
 • Papereries
 • Establiments de combustible per a l'automoció
 • Estancs
 • Establiments que venguin equips tecnològics
 • Establiments de telecomunicacions
 • Botigues que venguin aliments per a animals de companyia
 • Empreses de comerç per internet
 • Empreses de comerç telefònic
 • Empreses de correspondència
 • Tintoreries
 • Bugaderies

Es suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

TEMPS DE PERMANÈNCIA EN ESTABLIMENTS AUTORITZATS A OBRIR:

La estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els mateixos establiments, evitant sempre aglomeracions.

Però amb distància de seguretat de al menys un metre per tal d'evitar possibles contagis.

Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, però puguin prestar exclusivament serveis de lliurament a domicili.

Les infraccions es castigaran amb multes.

SUSPESOS: EQUIPAMENTS I ACTIVITATS QUE LA SEVA OBERTURA A AL PÚBLIC QUEDA SUSPESA. Destaquem els que més afecten a Ajuntaments.

 • Museus.
 • Arxius.
 • Biblioteques.
 • Monuments.
 • Espectacles públics.
 • Esplai i diversió
 • Cafè-espectacle
 • Circs.
 • Locals d'exhibicions.
 • Sales de festes.
 • Restaurant-espectacle.
 • Culturals i artístics
 • Auditoris.
 • Cinemes.
 • Places, recintes i instal·lacions taurines.

Altres recintes i instal·lacions:

 • Pavellons de Congressos.
 • Sales de concerts.
 • Sales de conferències.
 • Sales d'exposicions.
 • Sales multiús.
 • Teatres.

Esportius:

 • Locals o recintes tancats.
 • Camps de futbol, ​​rugbi, beisbol i assimilables.
 • Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.
 • Camps de tir al plat, de colomí i assimilables.
 • Galeries de tir.
 • Pistes de tennis i assimilables.
 • Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, patins i assimilables.
 • Piscines.
 • Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
 • Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.
 • Velòdroms.
 • Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
 • Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i assimilables.
 • Poliesportius.
 • Pistes de bitlles i assimilables.
 • Salons de billar i assimilables.
 • Gimnasos.
 • Pistes d'atletisme.
 • Estadis.
 • Locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
 • Espais oberts i vies públiques:
 • Recorreguts de carreres pedestres.
 • Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables.
 • Recorreguts de motocròs, trial i assimilables.
 • Proves i exhibicions nàutiques.
 • Proves i exhibicions aeronàutiques.
 • Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.

Activitats recreatives:

 • De ball.
 • Discoteques i sales de ball.
 • Sales de joventut.

Esportives-recreatives:

 • Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu-recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.
 • Jocs i apostes:
 • Casinos.
 • Establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar.
 • Salons de joc.
 • Salons recreatius.
 • Rifes i tómboles.
 • Altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de Jocs i apostes d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc.
 • Locals específics d'apostes.

Culturals i d'oci:

 • Parcs d'atraccions, fires i assimilables.
 • Parcs aquàtics.
 • Casetes de fira.
 • Parcs zoològics.
 • Parcs recreatius infantils.

Recintes oberts i vies públiques:

 • Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.
 • D'oci i diversió
 • Bars especials:
 • Bars de copes sense actuacions musicals en directe.
 • Bars de copes amb actuacions musicals en directe.

De hostaleria i restauració:

 • Tavernes i cellers.
 • Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.
 • Xocolateries, gelateries, salons de te, Croissanteries i assimilables.
 • Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables.
 • Bars-restaurant.
 • Bars i restaurants d'hotels, excepte per a donar servei als seus clients.
 • Salons de banquets.
 • Terrasses.

 

ASSISTÈNCIA A LLOCS DE CULTE, CERIMÒNIES CIVILS I RELIGIOSES, INCLOSES LES FÚNEBRES NO ES PROHIBEIXEN. Es recomana l'assistència mínima i necessària.

EN RESUM:

El Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suposa MESURES DE LIMITACIÓ DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ A TOT ESPANYA.

Limitació de la llibertat de circulació. NOMÉS ES POT CIRCULAR PER LES VIES PÚBLIQUES i a més «De forma individual» per a la realització de les següents activitats:

 • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres sanitaris o entitats financeres; anar a treballar; tornar a la residència habitual; tenir cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Es permet la circulació per causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada.
 •  Podran circular vehicles particulars només per a la realització de les activitats permeses.
 •  El Govern r podrà ordenar el tancament de carreteres o trams de les mateixes per raons de salut pública.
 • Es garanteix el subministrament d'energia elèctrica, de productes derivats del petroli i gas natural.
 • L'oferta de transport públic es redueix a la meitat.

REPETIM: Queda PROHIBIT sortir de casa en tot el país excepte per a realitzar les següents activitats:

 • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. Els quioscos romandran oberts (els diaris, productes de primera necessitat)
 • Assistència a centres sanitaris
 • Desplaçament a el lloc de treball
 • Retorn a el lloc de residència habitual
 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
 • Passejar els animals domèstics
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances
 • Desplaçament per causa de força major o situació de necessitat
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada

 

ALCALDEALDIA

RESUM DEL REAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'ALARMA pel COVID-19.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter