dijous, març 31, 2022 - 13:16

REIAL DECRET LLEI 6/2022, de 29 de març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i Disposicions especials Catalunya.

REIAL DECRET LLEI 6/2022, de 29 de març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra en Ucraïna.

Publicació:

Publicació

A continuació farem un resum de les principals mesures que afecten a les entitats locals, sense perjudici d’informar-vos més endavant sobre l’abast d’aquesta norma.

Article 12. Finançament del cost del subministrament d'electricitat del consumidor en risc d'exclusió social.

Article 12

Mesures d'agilitació dels procediments relatius a projectes d'energies renovables.

Agilitació

  • Bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics.
  • Disposició addicional tretzena. Compatibilitat d'ajudes.

Compatibilitat ajudes

  • Disposició final vintena sisena. Modificació del Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsiques en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb el risc d'exclusió financera.

Apartat 2 article 4

  • Disposició final trentena primera. Modificació Reial Decret 36/2020.

Modificació RD 36.20

Validació parlamentària del DECRET LLEI 2/2022, del 15 de març, de modificació de l'article 4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.

Decret Llei 2.22

RESOLUCIÓ ACC/820/2022, de 22 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2022.

Publicació:

Publicació 2

Agrupació defensa forestal

Organ competent

Periodes subvencionables

ACORD de 3 de març de 2022, de la Comissió Jurídica Assessora, pel qual es disposa la publicació de la relació de les disposicions que estableixen la sol·licitud preceptiva del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

Al text d’aquesta publicació s’hi troben recollides i extractades les disposicions que estableixen la sol·licitud preceptiva del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i que són les següents:

Comissió juridica asesora

Expedients Generalitat

Resolució ACC/821/2022, de 22 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori de Catalunya.

Especies cinegètiques

Resta

Per a la resta de terrenys i àrees privades i locals de caça, els períodes hàbils de caça major són els següents:

Era Val d'Aran

 

ALCALDEALDIA

REIAL DECRET LLEI 6/2022, de 29 de març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i Disposicions especials Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter