dimecres, març 11, 2020 - 18:06

QUAN UN AJUNTAMENT ENVIA DUES VEGADES LA MATEIXA NOTIFICACIÓ O L'ENVIA PER DIFERENTS VIES: QUINA DE LES DUES TINDRÀ VALIDESA?

         La recent Sentència de Tribunal de 12 de febrer del 2020 (rec.2587 / 2016) analitza aquest dubte, arribant a la següent conclusió: El que importa a efectes administratius, fins i tot a efectes d'interposició de recursos, és la primera notificació correctament practicada.

         En aquest sentit també ho deixa clar la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el seu article 41.7:«Quan l'interessat sigui notificat per diferents vies, s'ha de prendre com a data de notificació la d'aquella que s'hagués produït en primer lloc».  Pel que fa als mitjans de notificació, els ajuntaments han de tenir en compte que el correu electrònic no és mitjà de notificació, sinó que han de practicar-se les notificacions electròniques mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'Administració, a través de l'adreça electrònica habilitada única o mitjançant els dos sistemes.

         Actualment, sota la Llei 39/2015 en concret segons el art.43.1, en cas que l'Administració enviés DOS NOTIFICACIONS SUCCESSIVES, encara que siguin del mateix contingut, una per correu electrònic i una altra postal, la primera d'aquestes no seria eficaç ja que, com s'ha manifestat, les notificacions per correu electrònic no tenen efectes i així ho deixa clar l’art 43.1 Llei 39/15, d'1 d'octubre:

         «Les notificacions per mitjans electrònics s'han de fer mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'Administració o Organisme actuant, a través de l'adreça electrònica habilitada única o mitjançant els dos sistemes, segons disposi cada Administració o Organisme».

         Finalment, per a ser més cautelosos, l'Ajuntament hauria d'afegir a la segona notificació l'advertiment de que la primera era vàlida (en cas que aquesta s'hagués efectuat per mitjà idonis).

 

ALCALDEALDIA

QUAN UN AJUNTAMENT ENVIA DUES VEGADES LA MATEIXA NOTIFICACIÓ O L'ENVIA PER DIFERENTS VIES:  QUINA DE LES DUES TINDRÀ VALIDESA?

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter