dimarts, abril 7, 2020 - 11:38

PUBLICACIONS D’INTERÈS PER ALS AJUNTAMENTS

B.O.E DEL DISSABTE, 4 D’ABRIL:
  • EN MATÈRIA DE PRUDÈNCIA FINANCERA APLICABLE A LES OPERACIONS D’ENDEUTAMENT  I DERIVATS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I ENTITATS LOCALS.

Resolució de 3 d'abril de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

 Què es el principi de prudència financera

Conforme a aquesta obligació d'actualització mensual del cost de finançament de l'Estat a cada termini, es publica un nou annex 1.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020 4293.pdf

**Considerant els actuals costos de finançament de l'Estat, en el cas de les operacions de préstec, si el cost total màxim, fora negatiu, podran formalitzar-se préstecs a una mena del 0%.

  • EN MATÈRIA DE MESURES URGENTS PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS (AMB EFECTES A PARTIR DEL 4 D’ABRIL DE 2020):

Ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència del COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència del COVID-19, establert en l'Annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

La present Ordre desenvolupa el contingut de l'article 28 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, el qual regula el dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència del COVID-19 i siguin titulars d'un punt de subministrament d'electricitat en el seu habitatge habitual.

NOVETATS:

 

Novetats bo social

ÉS NECESSARI RECORDAR:

És necessari recordar

 

B.O.E. DEL DILLUNS, 6 D’ABRIL:
  • EN MATÈRIA DE COMPTABILITAT DE LES ENTITATS LOCALS (AMB EFECTES A PARTIR DEL 7 D’ABRIL DE 2020):

Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'estableixen les instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum, així com la sol·licitud de l'informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d'informació comptable i informes d'auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.         

Mitjançant la citada Instrucció, s'estableixen les instruccions a les quals haurà d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum, així com la sol·licitud de l'informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d'informació comptable i informes d'auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.

NOVETATS:

 

Novetats

 

ALCALDEALDIA

PUBLICACIONS D’INTERÈS PER ALS AJUNTAMENTS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter