dimarts, juny 30, 2020 - 12:56

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

1. REIAL DECRET LLEI 23/2020, DE 23 DE JUNY, PEL QUAL S'APROVEN MESURES EN MATÈRIA D'ENERGIA I EN ALTRES ÀMBITS PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor.

Objecte:

Objecte.

Finalitat:

Finalitat.

Mesures contemplades, presidides per la urgent i extraordinària necessitat:

Mesures contemplades

Per a més informació consulteu el següent enllaç: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6621-consolidado.pdf

2. Reial decret llei 24/2020, DE 26 DE JUNY, DE MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DE L'OCUPACIÓ I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I DE COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 2.

Objecte:

Objecte 2.

Expedients de regulació temporal d'ocupació basats en causes de força major:

ERTE.

Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

ERTE (erto)

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació:

Mesures extraordinaries

Salvaguarda de l'ocupació:

Salvaguarda de l'ocupació.

Mesures de suport als treballadors autònoms

Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament de durant l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Exempció

Prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi.

autonoms.

Per a més informació consulteu el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf

3. ORDRE INT / 578/2020, DE 29 DE JUNY, PER LA QUAL ES MODIFIQUEN ELS CRITERIS PER A L'APLICACIÓ D'UNA RESTRICCIÓ TEMPORAL DE VIATGES NO IMPRESCINDIBLES DES TERCERS PAÏSOS A LA UNIÓ EUROPEA I PAÏSOS ASSOCIATS SCHENGEN PER RAONS D'ORDRE PÚBLIC I SALUT PÚBLICA AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

Efectes:

Efectes

Criteris aplicables per denegar l'entrada per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:

Criteris aplicables

Tancament de punts habilitats:

Tancament de punts habilitats

 

 

ALCALDEALDIA

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter