dimarts, juny 23, 2020 - 14:50

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

1. Reial Decret Llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació de Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 1

Objecte:

Objecte 1.

Distribució de Fons COVID-19:

distribució del fons.

Procediment per al lliurament dels recursos de Fons COVID-19 a les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia.

Lliurament.

Regles especials per a la destinació del superàvit pressupostari de les comunitats autònomes durant 2020:

Regles especials destinació.

Incorporació de romanents de crèdits:

Crèdits.

Modificació de la Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària:

LGT.

2. Ordre PCM / 531/2020, de 16 de juny, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s'estableixen els ports i aeroports espanyols designats com "Punts d'entrada amb capacitat d'atenció a Emergències de Salut Pública d'importància internacional", segons el que estableix el Reglament Sanitari Internacional (RSI-2005), per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Entrada en vigor i vigència:

Entrada en vigor i vigencia.

Objecte:

Objecte 2.

Àmbit d'aplicació:

Ambit d'aplicació.

Punts d'entrada:

Punts d'entrada.

Excepcions:

Excepcions.

3. Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s'estableixen els termes i condicions del cinquè tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms de el sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l'adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d'ús professional, i s'autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Consell de ministres.

4. Reial Decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i s'acorda la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes ja les ciutats de Ceuta i Melilla.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 3

Objecte:

Objecte 3

Finalitat:

Finalitat.

Àmbit d'aplicació:

Àmbit d'aplicació 2

Beneficiaris directes i destinataris últims de les ajudes:

Beneficiaris.

Requisits per obtenir la condició de destinatari últim de les ajudes:

Requisits.

Actuacions subvencionables:

Actuacions subvencionables.

Quantia de les ajudes:

Quantia ajudes.

Per a més informació consulteu el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf

 

 

ALCALDEALDIA

PUBLICACIONS D'INTERÈS AL BOE

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter