divendres, gener 27, 2023 - 12:39

Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric i Convocatòries especial Catalunya

Bases reguladores per al Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Ordre ICT/1363/2022, de 22 de desembre).

PUBLICACIÓ: BOE núm. 7, de 9 de gener de 2023.

OBJECTE:

Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria 2022 de la concessió d'ajuts, en règim de concurrència competitiva per promoure la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i potenciar el turisme cultural mitjançant la protecció, manteniment i rehabilitació, de projectes promoguts per part d' entitats locals  o comunitats autònomes en béns immobles del patrimoni històric declarats béns d' interès cultural o d' alguna de les categories de protecció equivalent per a patrimoni cultural immoble establertes per les administracions competents amb ús turístic,.

BENEFICIARIS:

Podran acollir-se als ajuts establerts en aquesta Orden, per als béns que reuneixen els requisits previstos a l'article 5 de la mateixa:

  1. Les comunitats autònomes podran demanar els ajuts per als seus béns, o per a béns cedits per altres administracions públiques a les comunitats autònomes d' acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió s' haurà d' acreditar en el moment de presentar la sol.licitud.
  2. Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments, i les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars, amb independència de la seva grandària i població per als seus béns o béns cedits d' altres administracions públiques d' acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió s' haurà d' acreditar en el moment de presentar la sol.licitud.
  3. Les Comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional previstes a la Ley 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per als seus béns o béns cedits d'altres administracions públiques d'acord amb la normativa patrimonial aplicable. La cessió s' haurà d' acreditar en el moment de presentar la sol.licitud.

Les entitats beneficiàries tindran la condició d' entitats executores als efectes del Mecanisme de Recuperació.

QUANTIA:

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a un total de 208.515.913 euros, amb la següent distribució per aplicacions:

  1. L'import de 69.500.000 euros per a projectes promoguts per comunitats autònomes en els quals el bé podrà ser de la seva titularitat, o de titularitat local.
  2. L'import de 139.015.913 euros per a entitats locals.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds serà d'UN MES des de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE (9 de gener de 2023).

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-526.pdf

ESPECIAL CATALUNYA
Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta. (Resolució ACC/4107/2022, de 22 de desembre).

PUBLICACIÓ: DOGC núm. 8823, de 9 de gener de 2023.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, amb els objectius relacionats a l’apartat 1.1. de les bases reguladores.

BENEFICIARIS:

Els ens locals o agrupacions d'ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua o que prestin el servei d'abastament d'aigua o que executin l'actuació a la qual s'adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.

QUANTIA:

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 15.000.000 d'euros, distribuïda en les anualitats següents:

  • un import màxim d'1.500.000 euros amb càrrec dels pressupostos de l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'any 2023,
  • un import màxim de 3.000.000 d'euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2024,
  • un import màxim de 4.500.000 euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2025 i
  • un import màxim de 6.000.000 d'euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2026.

L'import de la subvenció es determina prenent en consideració la repercussió que la inversió elegible de l'actuació suposaria sobre les tarifes del servei d'abastament en el supòsit que aquesta inversió hagués de ser assumida íntegrament pel servei mateix, i la població del nucli beneficiat, de conformitat amb l’apartat 6.2 de les bases.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza transcorreguts DOS MESOS.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8828/1948736.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8773/1932032.pdf

Convocatòria per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades l'any 2023. (RESOLUCIÓ JUS/143/2023, de 9 de gener).

PUBLICACIÓ: DOGC núm. 8840, de 25 de gener de 2023.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió, mitjançant un règim de concurrència competitiva, de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 –definits segons l’apartat 1.1. de les bases reguladores–, destinades a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades l'any 2023.

BENEFICIARIS:

En cas de projectes duts a terme per un únic ens local, poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els municipis i els consells comarcals que tinguin adscrit un espai de memòria.

En cas de projectes conjunts duts a terme per un grup d'ens local, poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els municipis, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis adscrits a ens locals i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, amb les condicions que estableix la base 3.4.

QUANTIA:

La quantia destinada a l'atorgament d'aquestes subvencions és de 300.000,00 euros, distribuïts de la manera següent:

Quadre

L'import màxim de cada subvenció és de 10.000,00 euros per als àmbits 1 i 2; de 15.000,00 euros per a la modalitat a) de l'àmbit 3, i de 30.000,00 euros per a la modalitat b) de l'àmbit 3. En tot cas, l'import de cada subvenció no ha d'excedir els percentatges següents:

a) El 80 % de la despesa total del pressupost elegible, en cas que l'ens sol·licitant de l'ajut sigui un municipi, un consell comarcal, una mancomunitat de municipis, un consorci adscrit a ens locals o una entitat municipal descentralitzada de Catalunya de menys de 5.000 habitants.

b) El 50 % de la despesa total del pressupost elegible, en cas que l'ens sol·licitant sigui un municipi, un consell comarcal, una mancomunitat de municipis, un consorci adscrit a ens locals o una entitat municipal descentralitzada de Catalunya de 5.000 habitants o més.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8840/1951914.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8341/1836117.pdf

 

 

ALCALDEALDIA

Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric i Convocatòries especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter