dijous, octubre 13, 2022 - 12:25

PLA + SEGURETAT ENERGÈTICA (+SE), NOU PRONUNCIAMENT DEL TRIBUNAL SUPREM: CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I ESPECIAL CATALUNYA

El Consell de ministres aprova el PLA + SEGURETAT ENERGÈTICA (+SE).

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla Més Seguretat Energètica (+SE), que incrementarà la protecció de la població davant la crisi de preus provocada per la guerra a Ucraïna. També reduirà el consum de gas del país entre un 5,1% i un 13,5%, millorarà l'autonomia energètica i augmentarà la competitivitat de l'Economia, a la qual elevarà les exportacions energètiques, actuant solidàriament amb la resta de la Unió Europea (UE).

El Pla +SE parteix d'una detallada anàlisi estratègica de la conjuntura energètica a Espanya i a la UE. A diferència d'altres socis europeus, Espanya no depèn de les importacions energètiques russes i té garantit el subministrament; de fet, estem exportant electricitat, gas natural i productes petrolífers.

El Pla +SE aprofita els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), accelerant i facilitant la seva implementació. Conté 73 mesures complementàries i sinèrgiques, estructurades en sis grans blocs: estalvi i eficiència energètica; impuls de la transició energètica; protecció de consumidors vulnerables, llars i empreses; mesures fiscals; autonomia estratègica; i solidaritat amb la resta de socis europeus.

Algunes d'aquestes mesures ja s'han aprovat o llançat en setmanes anteriors, com la rebaixa de l'IVA del gas natural des del 21% al 5% o la reforma de la tarifa elèctrica regulada (PVPC) amb l'objecte de reduir la seva volatilitat. Altres mesures requereixen una revisió legislativa (que es farà pròximament) o s'enfoquen a mitjà i llarg termini.

La protecció de la població és un dels elements clau del Pla + SE, que preveu atorgar una major cobertura per al bo social elèctric i el bo social tèrmic, augmentant el volum de població protegida. Entre altres millores, es reduirà la factura d'1,6 milions de llars amb calderes comunitàries amb vistes al pròxim hivern.

Les factures de llum i gas de les llars inclouran informació sobre el consum mitjà al districte i consells per estalviar. Les famílies tindran suport fiscal per implantar sistemes de climatització renovable, es fomentaran els repartidors de costos en calefaccions centralitzades i s'instal·laran comptadors intel·ligents de gas natural.

Lideratge de l'administració

En el capítol de l' estalvi i l' eficiència hi haurà campanyes de conscienciació, s' estendrà a la resta d' administracions el Pla d' estalvi de l' Administració central, i, entre altres actuacions, hi haurà un programa de substitució de l'enllumenat públic i es potenciaran els serveis energètics. Les grans empreses estan convidades a divulgar els seus plans per consumir eficientment i les pimes comptaran amb suport de l'ICO per implantar renovables i mesures d'estalvi.

El Pla +SE dona un altre impuls a les teulades solars, les comunitats energètiques i l'autoconsum, amb 500 milions d'euros i més facilitats. També agilitzarà la tramitació dels projectes renovables i planteja modificar la vigent Planificació elèctrica 2021-2016 per donar viabilitat a projectes estratègics i llançar una nova Planificació 2024-2029 per integrar més renovables.

Igualment augmentarà el suport a la indústria i al reforç de les capacitats industrials de la transició energètica, sobresortint un increment de 1.000 milions a la dotació del PERTE de Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge, així com un nou PERTE de Descarbonització de la Indústria.

Finalment, el Pla +SE reforça les infraestructures energètiques per potenciar l'exportació de gas a França, Itàlia i la resta de la UE, i perfila el futur Corredor Ibèric de l'Hidrogen.

Nou pronunciament del Tribunal Suprem: Contra l'acord d'aprovació definitiva del pressupost municipal no es pot formular recurs potestatiu de reposició, sinó que escau recórrer directament en via contenciosa administrativa.  (STS 3427/2022, de 29 de setembre).

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem s'ha tornat a pronunciar recentment, en la seva sentència de 29 de setembre de 2022 (rec.6376/2021), en relació a la naturalesa reglamentària del pressupost local.

La qüestió d’interès cassacional objectiu pera la formació de jurisprudència, és, si cal formular recurs potestatiu de reposició contra l'Acord d'aprovació definitiva del pressupost d'una Entitat local, o si només cal interposar recurs directament en via contenciosa administrativa.

Fent referència a anteriors sentències de la mateixa Sala, el Tribunal entén que: “Especialidades al margen, es el contenido del presupuesto municipal lo que apunta a esa naturaleza predominantemente normativa.”

Per això, la sentència resol la qüestió d'interès cassacional declarant que: “…. por razón de tal naturaleza normativa y a efectos de su impugnación, es aplicable el artículo 112.3 de la Ley 39/2015 que prevé que "contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa", razón por la que no cabe la interponer el recurso de reposición, debiendo impugnarse directamente en sede jurisdiccional.

Matisa no obstant això que  Lo hasta aquí dicho no quita para que haya aspectos del presupuesto en los que pueda plantearse un contenido decisorio”, sense pronunciar-se per als casos en què s'impugni exclusivament certes parts del pressupost, relatives per exemple a qüestions de personal  (relació de llocs  de treball, etc.. ).

Especial Catalunya:
Bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions a l'empara del Reglament (UE)2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya. RESOLUCIÓ DSO/3005/2022, de 4 d'octubre.

Publicació: DOGC 7 d’octubre de 2022.

Objecte:

Regular les actuacions en matèria d'accessibilitat universal a l'habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència susceptibles de rebre subvencions, i determinar-ne les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de reforçar l'atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports i cures de llarga duració segons el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Beneficiaris:

Els beneficiaris últims d'aquestes subvencions són les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d'habitatges i habitatges, en els termes establerts per l'article 7.1.a) i b) del Reial Decret 1100/2021, de 10 de desembre, en què hi resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

 1. Tenir complerts 70 anys.
 2. Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l'establert a l'article 3.d) de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 3. Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l'article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Quantia:

La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici d'habitatges o habitatge. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost ha de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

L'import de la subvenció general es calcula de la manera següent:

 1. Per a les actuacions d'accessibilitat en zones comuns dels edificis d'habitatges, descrites al punt 2.1.1, el 75% del pressupost protegible.
 2. Per a les actuacions d'accessibilitat en l'interior dels habitatges, descrites al punt 2.1.2, el 100% del pressupost protegible amb un màxim de subvenció atorgable de 6.000 euros per habitatge. Aquest límit màxim per habitatge varia el seu import en els següents casos:

b.1) En el cas que a l'habitatge hi resideixi una persona amb discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 75% amb barem de mobilitat reduïda, sempre que s'argumenti la necessitat de les actuacions, el 100 % del pressupost protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 10.000 euros.

b.2) En el cas que a l'habitatge resideixi una persona amb dependència degudament reconeguda, el 100% del pressupost protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 15.000 euros.

Termini de sol·licitud:

Es determinarà en la convocatòria corresponent.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8768/1930311.pdf

Bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial. RESOLUCIÓ DSO/3006/2022, de 4 d'octubre.

Publicació: DOGC 7 d’octubre de 2022.

Objecte:

Aquestes subvencions tenen per objecte el pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts a través del mercat privat per atendre alguna de les situacions següents:

 1. Casos de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya, i de les meses d'emergències d'àmbit local, amb resolució favorable, i pendents de reallotjament.
 2. Casos de sensellarisme, d'acord amb el Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025, amb informe favorable del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Beneficiaris:

Les persones físiques només poden ser beneficiàries de la modalitat de subvenció prevista en la base 3.a), sempre que tinguin resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya, o de les meses d'emergències d'àmbit local, que es trobin pendents de reallotjament i que compleixin els requisits previstos a la base 6.

Les persones jurídiques següents poden ser beneficiàries de les modalitats de subvenció previstes en la base 3.a) i 3.b): les administracions públiques locals, societats mercantils participades majoritàriament per les distintes administracions públiques, empreses públiques i entitats benèfiques, d'economia col·laborat iva o similars, sempre sense ànim de lucre, que compleixin amb els requisits previstos a la base 6.

Quantia:

La quantia màxima de la subvenció no pot ser superior a cap dels imports següents:

 1. La renda de lloguer pactada en el contracte d'arrendament, segons la base 8.2.
 2. El preu mig del lloguer mensual del municipi on estigui situat l'habitatge, publicat per l'Agència () o l'índex mig de referència de preus de lloguer d'habitatges, si aquest és superior al preu mig del lloguer mensual, per aquells municipis en què sigui consultable l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, el qual es pot consultar al web d'habitatge http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexpreuslloguer).

Termini de sol·licitud:

Es determinarà en la convocatòria corresponent.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8768/1930401.pdf

Convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023 (ref. BDNS 651817). RESOLUCIÓ CLT/3021/2022, de 30 de setembre.

Publicació: DOGC 10 d’octubre de 2022.

Objecte:

Obrir la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023.

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions:

 1. Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
 2. Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
 3. Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.850.000 euros.

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 2.500  euros i un màxim de 50.000 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de la inversió subvencionada. El pressupost total de la inversió no pot ser superior a 60.000 euros.

Termini de sol·licitud:

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 27 d'octubre de 2022. El dia 27 d'octubre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8769/1930640.pdf

Bases especifiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928848.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

 

ALCALDEALDIA

PLA + SEGURETAT ENERGÈTICA (+SE), NOU PRONUNCIAMENT DEL TRIBUNAL SUPREM: CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I ESPECIAL CATALUNYA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter