dijous, setembre 22, 2022 - 13:28

Pla de Contingència de Seguretat Energètica i els Fons del Pla de Recuperació, correcció d'errades de la Llei 15/2022, mesures urgents en l'àmbit de l'energia i especial Catalunya.

 • La Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) aborda el Pla de Contingència de Seguretat Energètica i els Fons del Pla de Recuperació per a les entitats locals.

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va presidir el passat 12 de setembre la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) que ha abordat, entre altres assumptes, el Pla de Contingència de Seguretat Energètica i els fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha assistit a la reunió i ha informat els representants municipals i ha recaptat les seves opinions, com està fent amb els representants de diferents institucions i organitzacions, sobre el Pla de Contingència. 

La ministra Isabel Rodríguez, per la seva banda, ha informat els alcaldes de l'execució dels fons europeus del PRTR destinats a digitalització i modernització dels ajuntaments, amb un pressupost en tres anys de gairebé 400 milions d'euros, amb la convocatòria corresponent al 2022 oberta actualment a les entitats locals per import de 157 milions d'euros.  (vegeu la nostra Circular informativa 28/2022).

Més informació:

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/prensa/notas_de_prensa/notas/2022/09/20220912_CNAL.pdf

 • Correcció d'errors de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Advertits certs errors en la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, en el BOE núm. 224 del 17 de setembre de 2022, s'ha procedit a publicar la corresponent correcció, amb les següents rectificacions:

 • En l’article 21, apartat 3, primer paràgraf, en la quarta línia, s’ha d’eliminar la última frase, que diu: «Las administraciones públicas competentes desarrollarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, en particular las de vigilancia e inspección.».
 • A la disposició final setena, al títol, on diu: «Modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias», ha de dir: «Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.».
 • A la disposició final setena, a l' apartat u, línia primera, on diu: «Uno. Se modifica la letra b del artículo 52 que queda redactada en los siguientes términos: “b) La publicidad de las sanciones…», ha de dir: «Uno. Se modifica el apartado segundo del artículo 50 que queda redactado en los siguientes términos: “2. La publicidad de las sanciones...».
 • A la disposició final setena, a l' apartat dos, línia primera, on diu: «Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 46 que queda redactado en los siguientes términos: “3. En aquellos procesos…», ha de dir: «Dos. Se añade un apartado 10 al artículo 46 que queda redactado en los siguientes términos: “10. En aquellos procesos…».

Text publicat:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15168.pdf

 • Reial decret llei 17/2022, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'energia, en l'aplicació del règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles.

El BOE núm. 227, de 21 de setembre de 2022, publica el Reial decret llei 17/2022, pel qual s'estableixen diferents mesures d'àmbit energètic, com la rebaixa de l'IVA des del 21% fins al 5% en els subministraments del gas natural, pèl·lets, briquetes i llenya, la possibilitat que la cogeneració abandoni temporalment el seu règim retributiu regulat, de manera que se li apliqui el Mecanisme Ibèric; i la creació d' un nou servei de resposta activa de la demanda que augmentarà la flexibilitat i la seguretat del sistema elèctric.

REBAIXA DEL TIPUS IMPOSITIU DE L' IVA.

La rebaixa del tipus impositiu de l'IVA s'aplicarà amb efectes des de l'1 d'octubre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural.

La reducció impositiva també s'aplicarà a pèl·lets, briquetes i llenya,.

PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS.

Mitjançant d'aquest Reial decret es modifiquen també els articles 48.6 i 48 bis.2 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes, en la seva redacció donada pel Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals, perquè en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb servei meteorològic,  aquests serveis puguin proporcionar la informació meteorològica sobre el risc d' incendi de nivell molt alt o extrem que activi les prohibicions i limitacions de circulació i accés establertes en els seus plans de prevenció, vigilància i extinció d' incendis forestals, així com l'actualització i la publicació de la predicció relativa als nivells de risc meteorològic d' incendis forestals,  amb informació georeferenciada, per a la presa anticipada de decisions.

Així mateix, es modifica la disposició addicional primera del Reial decret llei 15/2022, ampliant excepcionalment, fins a l'1 de gener de 2023, el termini per adoptar els plans i organitzar els serveis de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals i la seva adaptació al que estableix aquest Reial decret llei.

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf

Especial Catalunya:
 • DECRET 166/2022, de 13 de setembre, pel qual es crea el Consell Català de Municipis Rurals. (DOGC del 15 de setembre de 2022).

El Govern de la Generalitat va crear, mitjançant el Decret 199/2003, de 26 d'agost, el Consell Català de Petits Municipis, com a òrgan d'assessorament del Govern en matèria de règim local i de participació i proposta en els àmbits que afecten aquests municipis.

El Decret 166/2022 té per finalitat recollir les modificacions normatives per tal que la regulació d'aquest òrgan s'adapti al cos jurídic vigent, i contribuir a millorar la qualitat i la coherència de l'ordenament jurídic.

Així mateix, per adaptar aquest òrgan a la realitat actual s'incorpora de forma expressa la perspectiva rural, i s'introdueix un canvi en la denominació original: el nou òrgan passa a anomenar-se Consell Català de Municipis Rurals.

Les principals modificacions que s'introdueixen en aquest nou Decret fan referència a la seva composició, que ha de garantir una representació proporcional i equilibrada dels diversos territoris, la paritat de gènere i el manteniment de la proporcionalitat de la representació política resultant de les eleccions municipals, a la utilització dels mitjans electrònics en el seu funcionament, i al sotmetiment a les regles de conducta i als principis ètics que estableix la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, entre d'altres.

Resumim a continuació els preceptes més destacats d’aquest Decret:

 • Article 1. Es crea el Consell Català de Municipis Rurals com a òrgan d'assessorament del Govern en matèria de règim local i de participació i proposta en els àmbits que afectin els municipis rurals, entenent com a tals els municipis de Catalunya amb una població inferior a 2.000 habitants.
 • Article 3. Funcions.

Les funcions del Consell Català dels Municipis Rurals són les següents:

 1. Assessorar el Govern en totes aquelles mesures que tinguin com a destinataris o afectin de forma especial els municipis rurals.
 2. Detectar els problemes específics que afecten la ciutadania i els ajuntaments dels municipis rurals.
 3. Elaborar propostes en relació amb la millora de la prestació de serveis en aquests municipis.
 4. Proposar al departament competent en matèria d'Administració local l'adopció de mesures de coordinació interadministratives que facilitin la prestació eficaç dels serveis.
 5. Sol·licitar l'elaboració d'estudis sobre qüestions d'especial interès i rellevància per als municipis rurals.
 6. Promoure el debat entre especialistes sobre mesures que calgui adoptar en relació amb qüestions que afectin aquesta tipologia de municipis.
 7. Assessorar sobre aquelles qüestions que li sotmeti el Govern.
 • Article 5. Composició.

El Consell Català de Municipis Rurals està integrat per vint-i-cinc persones membres, distribuïdes de la manera següent:

 1. La persona titular del departament competent en matèria d'Administració local.
 2. La persona titular de la secretaria sectorial competent en matèria d'Administració local.
 3. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'Administració local.
 4. Quatre persones membres del Consell de Governs Locals.
 5. Divuit persones membres titulars d'alcaldies de municipis de població inferior als 2.000 habitants, proposades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya.
 • Article 6. Representació de les entitats locals.

Les divuit persones membres del Consell Català de Municipis Rurals en representació de les entitats locals de Catalunya són proposades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya per consens entre les tres entitats.

 • Article 7. Durada.

La durada del càrrec de les persones membres del Consell Català de Municipis Rurals representants de les entitats locals és de quatre anys, i es renoven després de cada elecció municipal, i continuen en funcions fins a la presa de possessió de les noves persones membres

Més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8753/1926927.pdf

 • Convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642964). Resolució EDU/2749/2022, de 2 d'agost.

Publicació: DOGC 15 de setembre de 2022.

Objecte:

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

 • Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.
 • Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d'Educació.
 • Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d'edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.

Per obtenir la condició d'entitat beneficiària, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s'estableixen a la base reguladora 3 de l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny.

Quantia:

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 100.000 euros.

S'estableix un mòdul general de 80 euros per alumne/curs. Si l'import del mòdul no permet atendre la totalitat de les sol·licituds, es disminuirà proporcionalment i en tot cas l'import del mòdul es fixarà amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries.

Termini de sol·licitud:

El termini per presentar la sol·licitud és de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8753/1926932.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914788.pdf

 • Convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642967). Resolució  EDU/2748/2022, de 2 d'agost.

Publicació: DOGC 15 de setembre de 2022.

Objecte:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per l'Ordre EDU/106/2022, de 10 de maig, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de música que compleixin els requisits següents:

 • Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.
 • Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d'Educació.
 • Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d'edat que reben ensenyaments musicals per part del professorat de l'escola de música al llarg d'un curs escolar.

Per obtenir la condició d'entitat beneficiària, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s'estableixen a la base reguladora 3 de l'Ordre EDU/106/2022, de 10 de maig.

Quantia:

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 4.900.000 euros.

L'import de les subvencions en cap cas no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada..

Termini de sol·licitud:

El termini per presentar la sol·licitud és de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8753/1926952.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8668/1906585.pdf

 • Convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 648671). Resolució  DSO/2790/2022, de 15 de setembre.

Publicació: DOGC 21 de setembre de 2022.

Objecte I FINALITAT:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament i arrelament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya, per a l'any 2022, adreçada als propietaris o masovers que n'assumeixin la seva rehabilitació i que estiguin situades en els municipis que es relacionen a l'enllaç web que consta a l'annex 2. https://habitatge.gencat.cat/municipis

Els ajuntaments podran impulsar que els propietaris dels habitatges buits de titularitat privada es presentin a la present convocatòria.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d'edificacions residencials buides, públics o privats, situats en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents:

 1. Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants.
 2. Que els municipis, sempre i quan tinguin menys de 3.500 habitants, estiguin situats en qualsevol de les següents comarques de muntanya: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d'Aran.

Quantia:

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 5.000.000 d'euros

L'import màxim de la subvenció serà del 90% del cost total de l'obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat pública, i del 60% del cost total de l'obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat privada.

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 18 d'octubre de 2022 i finalitza el dia 2 de desembre de 2022, inclosos.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8757/1927552.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8689/1914153.pdf

 

ALCALDEALDIA

Pla de Contingència de Seguretat Energètica i els Fons del Pla de Recuperació, correcció d'errades de la Llei 15/2022, mesures urgents en l'àmbit de l'energia i especial Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter