dijous, març 9, 2023 - 13:38

PERQUÈ LES EMPRESES ENERGÈTIQUES HAN DE PAGAR ALS AJUNTAMENTS DUES TAXES PER LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANONADES? La Taxa especial de l' 1,5% i la taxa general.

Les línies elèctriques i canonades:

Quan les empreses estenen línies o canonades per transportar energia, aigua, etc ... ESTAN OCUPANT UN ESPAI ALIÈ:

  • Si el terreny el sòl, el vol o el subsol que ocupen és privat, HAN DE PACTAR AMB ELS PARTICULARS O TRAMITAR L’EXPROPIACIÓ.
  • Si el terreny és de domini públic, NO ES POT EXPROPIAR, però a l’ocupar-lo FAN UN ÚS PRIVATIU DE L’ESPAI PÚBLIC, motiu pel qual els ajuntaments poden imposar TAXES.
  • Classes de Taxes que poden aplicar els Ajuntaments en aquesta matèria:

1a.- Taxa especial: L'1,5% EN EL CAS DE VIES PÚBLIQUES: Es paga per l'ocupació de línies en el sòl, subsol o vol de les VIES PÚBLIQUES (carrers, places, etc.) normalment dins del nucli urbà.

Quina quantitat han de pagar?  Han de pagar l'1,5% de l'import de la facturació als veïns (la suma del que paguen els veïns): normalment les mateixes companyies presenten cada any una liquidació, que és difícil de comprovar.

Aquest ingrés no és gaire significatiu, però l'han de pagar CADA ANY. Fins i tot seria recomanable comprovar-ho perquè les empreses dedueixen de la facturació determinats conceptes que no sempre són deduïbles.

2a.- Taxa general: quan les línies o canonades PASSEN PER LA RESTA DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, per exemple les que passen per FORESTS, CAMINS, RIUS, CARRETERES, etc..

Quina quantitat han de pagar? La Llei d'hisendes locals exigeix que es fixin les tarifes, que són molt més elevades que la de l'1,5%, en un ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC previ, on s'hi reflecteixi el VALOR DE MERCAT del sòl, subsòl o vol que ocupen. Aquest valor serà la BASE IMPOSABLE sobre la qual s'aplica un tipus impositiu important, ja que en aquests casos es cobra un percentatge superior a l'1,5% si es tracta d'elements fixos (torres, pals, caixes d'amarratge, etc.) o en el cas de línies i canonades.

  • Reclamacions de les companyies:

La segona de les taxes comentades, la general (ocupació de forests, camins, carreteres, etc. ), que proporciona a cada ajuntament un INGRÉS ANUAL d'uns 6.000 € per Km d’ocupació (depenent dels Kv de tensió) més les torres, pals, etc. és la que les elèctriques normalment impugnen davant dels tribunals, al·legant DOBLE TRIBUTACIÓ, és a dir que si ja paguen la taxa de l'1,5% no han de pagar la general, que és més elevada.

  • La legalitat de les dues taxes:

El Tribunal Suprem des de fa anys ha desestimat les demandes de les companyies (per exemple, STS de 2 de desembre de 2022) declarant que ELS AJUNTAMENTS PODEN PERCEBRE LES DUES TAXES, perquè totes dues SÓN COMPATIBLES, la qual cosa suposa el reconeixement als ajuntaments d' INGRESSOS ANUALS GENS MENYSPREABLES.

  • Condicions per cobrar les dues taxes:

L' Ajuntament ha d'aprovar una ordenança fiscal i per justificar els valors i tipus impositius, l'ha d'acompanyar d'un ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC.

Recordem en aquest punt que, com vàrem fer en anteriors circulars, el tràmit municipal no és difícil, però s’hi ha de posar cura ja que requereix:

  • Acord d' imposició de les taxes o taxes
  • Acord -que pot acumular-se a l’anterior- d'aprovació de l’ordenança amb la redacció del text i l'estudi tècnic-econòmic que la justifiqui.

RECORDEU:  És un ingrés anual i considerable per als ajuntaments.

 

ALCALDEALDIA

PERQUÈ LES EMPRESES ENERGÈTIQUES HAN DE PAGAR ALS AJUNTAMENTS DUES TAXES PER LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANONADES? La Taxa especial de l' 1,5% i la taxa general.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter