dijous, abril 14, 2022 - 13:54

Ordenances que garanteixin el compliment de les noves obligacions relatives a la recollida i gestió de residus, Ajuts per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l’any 2022 i altres.

Les entitats locals hauran d'aprovar ordenances que garanteixin el compliment de les noves obligacions relatives a la recollida i gestió de residus establertes per la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, publicada al BOE del 9 d'abril de 2022.

La nova Llei persegueix implementar noves polítiques en matèria de residus al conjunt d'administracions públiques, entre elles, a les entitats locals. Entre altres mesures, modifica el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a contemplar una nova bonificació.

Quant al que resulta d'interès per als ens locals, podem destacar el següent:

  1. Gestió dels residus de competència local.

Gestio de residus de competencies locals

  1. Competències administratives de les entitats locals.

Competencies administratives de les entitats locals

  1. Plans de gestió.

Plans de gestió

  1. Recollida separada de residus per les entitats locals.

Recollida separada de residus

  1. Mesures locals respecte als bioresidus.

Mesures locals bioresidus

  1. Vigilància, inspecció i potestat sancionadora de les entitats locals.

Vigilancia, gestio i potestat sancionadora entitats

  1. Contractes en vigor de les entitats locals.

Contractes en vigor entitats locals

  1. Modificació de l’article 24 TRLRHL.

Modificació article 24

  1. Aprovació de les ordenances.

Aprovació de les ordenances

  1. Entrada en vigor.

Entrada en vigor

Ordre de 28 de març de 2022 per la que es convoquen ajuts per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l’any 2022.

Publicació:

Publicació

Objecte:

Objecte

Beneficiaris:

Beneficiaris

Quantia:

Quantia

Presentació de sol·licituds:

Presentació de solicituds

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10981.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS A CATALUNYA:
Convocatòria, en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2022 (Resolució CLT/983/2022, de 31 de març).

Publicació:

Publicació 2

Objecte:

Objecte 2

Beneficiaris:

Beneficiaris 2

Quantia:

Quantia 2

Presentació de sol·licituds:

Presentació de solicituds 2

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900488.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles, i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble (Resolució CLT/896/2022, de 25 de març).

Publicació:

Publicació 3

Objecte:

Objecte 3

Beneficiaris:

Beneficiaris 3

Quantia:

Quantia 3

Presentació de sol·licituds:

Presentació de solicituds 3

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8638/1898899.pdf

 

ALCALDEALDIA

Ordenances que garanteixin el compliment de les noves obligacions relatives a la recollida i gestió de residus, Ajuts per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l’any 2022 i altres.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter