divendres, febrer 24, 2023 - 14:04

ORDENANCES FISCALS. TRÀMIT D'APROVACIÓ I PUBLICACIÓ INFORMACIÓ D'INTERÈS PER ALS/LES SECRETARIS/ES DELS AJUNTAMENTS

  • ELS ACTUALS RECURSOS PER QÜESTIONS FORMALS:

Com ja sabeu, des d’Alcaldealdia hem confeccionat nombroses ORDENANCES FISCALS, i en especial les relatives a la taxa que grava l'aprofitament especial per les línies i les canonades de les empreses de transport d'energia que ocupen o travessen el domini públic local.

Les empreses, que solen impugnar per sistema qualsevol tribut que imposen els ajuntaments al·leguen, a més QÜESTIONS FORMALS, que a l'hora d'aprovar les ordenances fiscals, i amb independència de la publicació d'edictes, ELS AJUNTAMENTS LES HAN DE SOTMETRE AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA de l'article 133 de la Llei 39/2015,  és a dir, que és obligatori en el procés d'elaboració d'ordenances fiscals la publicació de la CONSULTA al web de l'Ajuntament.

  • NO ÉS NECESSÀRIA LA PUBLICACIÓ A LA WEB:

Així ho ha establert el Tribunal Suprem en la seva recent Sentència de 31 de gener de 2023, resolent el recurs d'una operadora, la qual ha fixat doctrina en la matèria.

La qüestió d'interès cassacional que al·legava l'operadora, va ser fixada en la Interlocutòria del Tribunal Supremo de 26 de gener de 2022, que s'havia de resoldre:

“Determinar si en la elaboración de las ordenanzas fiscales municipales, ha de observarse el trámite previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, con carácter previo a su aprobación inicial o, por el contrario, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 1ª del mismo texto legal , es suficiente, en la confección de este tipo de disposiciones, atender el cauce previsto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, a los efectos de discernir, en caso de no cumplir con el trámite del artículo 133, si se está ante un defecto formal insubsanable constitutivo de nulidad de pleno derecho o no.”

  • NOVA DOCTRINA QUE HA ESTABLERT EL TRIBUNAL SUPREM:

Fixació dels criteris interpretatius.

“Por todo lo expuesto, fijamos como criterio interpretativo sobre la cuestión de interés casacional que el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales locales, constituye legislación especial por razón de la materia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 1ª, apartado 1, de la Ley de la Ley 39/2015, no resulta exigible seguir el trámite de consulta pública previsto en el art. 133.1 LPAC , como trámite previo al procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales establecido en el art. 17 TRLHL.”

És important que es tingui en compte aquesta Sentència per poder respondre a les companyies elèctriques quan formulen al·legacions o recursos de reposició contra l'aprovació o modificació d'ordenances fiscals.

  • RECOMANACIÓ:

Per aprovar o modificar una Ordenança fiscal s'han de seguir els tràmits que estableixen els articles 15 i ss.  de la Llei d'Hisendes Locals, i fem especial esment a DOS ACTES:

  • Acordar la imposició, modificació o supressió dels tributs propis, i
  • Aprovar les ordenances fiscals reguladores dels mateixos.

Es dona per descomptat en alguns ajuntaments que en el mateix acte s'aprova una ordenança sense que prèviament s'hagi acordat la imposició del tribut que la regula, tot i que es pot acumular en el mateix acord, HAN DE CONTENIR LES DUES ACCIONS que acabem de repetir.

Això impedirà al·legacions i recursos de les companyies o subjectes passius de les taxes, que s'acullen a qualsevol possible defecte en la tramitació per impugnar la vigència de l'ordenança i donar lloc a plets interminables.

 

ALCALDEALDIA

ORDENANCES FISCALS. TRÀMIT D'APROVACIÓ I PUBLICACIÓ INFORMACIÓ D'INTERÈS PER ALS/LES  SECRETARIS/ES DELS AJUNTAMENTS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter