dimecres, gener 22, 2020 - 12:54

NOVETATS NORMATIVES A TENIR EN COMPTE DES DE PRIMERS D'ANY 2020.

1.- Ordre de 17 de desembre (BOE de 28 de desembre) sobre aplicació de coeficients d'actualització de valors cadastrals.

Es publica una relació de municipis que podran aprovar l'actualització dels valors cadastrals en 2020.

Serà útil veure el BOE per si el seu Ajuntament vol revisar aquest any els seus valors cadastrals PER A BÉNS URBANS i sol·licitar-ho, si els convé, des del 20 de gener en què entra en vigor aquesta norma.

2.- Ordre de 16 de desembre (BOE de 31 de desembre) pel qual es publiquen els límits dels contractes de sector PÚBLIC.

El dimarts 31 de desembre de 2019 es va publicar al BOE l'Ordre HAC/1272/2019, de 16 de desembre, sobre els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic amb vigència a partir de l'1 de gener del present any.

Mitjançant la present Ordre, s'incorpora a la legislació espanyola els límits fixats, a partir de l'1 de gener de 2020, per la Comissió Europea i s'assenyalen les xifres que han de figurar en alguns dels preceptes de les lleis següents:

                I) LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC:

  1. La xifra de 221.000 euros per la de 214.000 euros, en els articles 21.1.b); 22.1.b); 23.1.b) i 318 b).
  1. La xifra de 144.000 euros per la de 139.000 euros en els articles 21.1.a) i 22.1.a).

 

                II) RESPECTE DE LA LLEI 31/2007 SOBRE PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ EN ELS SECTORS DE L'AIGUA, L'ENERGIA, ELS TRANSPORTS I ELS SERVEIS POSTALS:

  1. La xifra de 5.548 000 euros per la de 5.350.000 euros a l'article 16, lletra b).
  1. La xifra de 443.000 euros per la de 428.000 euros, en els articles 16.a) i 95.1.

 

                III) RESPECTE DE LA LLEI 24/2011 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN ELS ÀMBITS DE LA DEFENSA I DE LA SEGURETAT:

  1. La xifra de 5.548 000 euros per la de 5.350.000 euros a l'article 5, lletra b).
  1. La xifra de 443.000 euros per la de 428.000 euros, en l'article 5, lletra a).

 

3.- ÚNIC INVENTARI PER A LES ENTITATS LOCALS DEL SECTOR PÚBLIC "INVENTE"

El Reial Decret 749/2019, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local publicat al BOE en data 28 de desembre de 2019 regula el funcionament de l'Inventari de entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local (INVENTE), com un únic registre públic administratiu d'entitats del sector públic que garanteixi la informació pública i l'ordenació relativa a totes les entitats integrants del sector públic institucional, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica. Aquesta norma es dicta en desplegament dels articles 82 i 83 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

D'aquesta manera, Invente es configura com un únic inventari a disposició pública de les entitats del Sector Públic, que inclourà la publicació de la seva naturalesa jurídica, finalitat, fonts de finançament, estructura de domini, si escau, la condició de mitjà propi, règims de comptabilitat, pressupostari i de control així com la classificació en termes de comptabilitat nacional.

Es tractarà d'un inventari complet, fiable, actualitzat i homogeni de totes les entitats incloses en el mateix. Aquest inventari permetrà dur a terme la seva actualització contínua i evitar dades duplicades i errònies. Així mateix, Invente estarà publicat al portal d'Internet de la Intervenció General de l'Estat i permetrà la seva consulta en cada moment. És de destacar, els camps de cerca, ja que es tindrà la possibilitat de buscar una entitat concreta, accedir a diferents informes, i exportar arxius.

L'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local actualment existent disposarà de tres mesos, des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, per adequar la seva organització interna al que disposa el mateix. L'adequació serà realitzada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

En el termini de tres mesos, un cop conclosa l'adequació del punt anterior, les entitats inscrites hauran de validar i, si s'escau, actualitzar la seva situació registral d'acord amb els procediments que preveu aquest Reial Decret.

4.- TRIBUNAL DE COMPTES. Nova instrucció sobre remissió d'informació dels ajuntaments al Tribunal de Comptes.

Com saben, el control comptable econòmic i financer dels ajuntaments l'exerceix el Tribunal de Comptes, no hi ha altres controls excepte els tribunals que són els únics que controlen la capacitat i exercici de la funció és de qualsevol administració pública.

En data 17 de gener de 2019 publica al BOE Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord de Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals.

Aquesta Instrucció té per objecte regular la forma, abast i procediment que s'ha de seguir per a complir el deure de remissió d'informació al Tribunal de Comptes per part dels òrgans d'intervenció de les entitats locals. Així mateix, la present Instrucció regula la remissió d'informació general sobre l'estructura de l'òrgan d'intervenció, de l'activitat que desenvolupa i dels resultats obtinguts.

Queden sotmesos a l'acompliment de l'obligació que regula aquesta Instrucció els òrgans d'intervenció de les entitats locals definides en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local tant respecte de la informació de la mateixa Entitat Local, com de la corresponent a les entitats integrants del sector públic local definit en l'article 2.2 de Reial Decret 424/2017.

D'una banda, la remissió a Tribunal de Comptes de la informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals en els exercicis 2018 i anteriors es regirà pel que estableix la Instrucció de Ple del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015 (BOE nombre 170, de 17 de juliol). D'altra banda, la remissió a Tribunal de Comptes de la informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals en els exercicis 2019 i posteriors es regirà per la present Instrucció.

NOVETATS NORMATIVES A CATALUNYA

1.- ELS BICES DELS PORTS A CATALUNYA

S'ha aprovat la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, activitat de competència de la Generalitat i que pot servir per a successives revisions cadastrals dels BICES, atès que els ports també són BICES, llei que estableix una participació important dels Ajuntaments afectats.

Sens dubte la major participació que fins ara dels AJUNTAMENTS servirà perquè quan es regulin activitats per exemple relacionades amb la producció hidroelèctrica s'equipessin les facultats dels ajuntaments en aquestes a les quals tenen els afectats per ports i aflorin instal·lacions i immobles no valorats o que hagin de valorar-se quan es facin obres, incrementant els VALORS CADASTRALS i amb això els INGRESSOS DELS BICES, qualssevol que siguin.

2.- CANVI CLIMÀTIC: El BOE del 14 de gener de 2020 publica la Llei 9/2019 sobre Canvi Climàtic i Emissions en Vehicles.

Aquesta Llei modifica disposicions anteriors sobre l'afectació del canvi climàtic i també modifica l'impost autonòmic per contaminació.

3.- URBANISME A CATALUNYA. També el mateix BOE publica el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de Mesures Urgents per a l'Emergència Climàtica i l'Impuls a les Energies Renovables.

L'Objecte de la nova Llei és adoptar mesures urgents per a fer front a la situació d'emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti aconseguir en el més breu termini possible els objectius fixats en la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic i modificar el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, per a facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica i Determinar els requisits per a l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica; definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable per a la seva autorització.

La mateixa disposició suposa una Modificació del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS EN L'AUTORITZACIÓ DE NOUS PARCS EÒLICS I SOLARS.

Es regula l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica provinent d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica.

Es crea la Ponència d'energies renovables. Com a òrgan col·legiat que té com a funcions analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i dur a terme les actuacions relatives a l'avaluació d'impacte ambiental, sense que estiguin representats els Ajuntaments, encara que sí que recaptarà informe d'aquests.

Es regula l'autorització dels parcs eòlics i de les plantes solars fotovoltaiques i les Intervencions administratives necessàries per a la implantació dels parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques que recau en els departaments competents en matèria d'energia, d'urbanisme i paisatge i del Departament competent en matèria de medi ambient. I es requereix INFORME PRECEPTIU DE L'AJUNTAMENT que tindrà una participació important quan es tracta d'implantar aquest tipus d'instal·lacions.

Recordem que els PARCS EÒLICS I SOLARS, són BICES és a dir l'Ajuntament afectat, si vol cobrar importants quantitats per l'IBI, haurà d'aprovar l'ordenança corresponent amb el tipus màxim de 1,3%, atès que, en un altre cas, només percebrà el 0,6% com a tipus residual.

3.- RACIONALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DEL SECTOR PUBLICO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

S'ha publicat el Decret llei 15/2019; quan hagin de fer-se proves físiques per a l'accés a les Administració i singularment als Ajuntament, designant-se per a això el Centre d'Alt rendiment de Sant Cugat.

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter