dimarts, juny 9, 2020 - 14:00

NOVETATS IMPORTANTS EN LA DESESCALADA

1. REAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADAPEL COVID-19.

Posa fi de la suspensió dels terminis administratius decretats pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma, que contenia en la seva Disposició Addicional Tercera juntament amb l'article 34 RD-Llei 8/2020, tant en l'àmbit administratiu com processal, en particular, amb el següent contingut:

1

¿Reprenem o reiniciem?

2

ESPECIAL ATENCIÓ A LES SEGÜENTS ACTUACIONS

1.- Continuar en la tramitació dels procediments, supòsits:

3

2.- Notificacions, supòsits:

4

3.- Publicació de notificacions infructuoses:

5

4.- Expedients sotmesos a un període d'exposició o informació pública:

6

5.- Reobertura de les Oficines d'Atenció en matèria de Registres:

7

RECOMANACIONS FINALS

Recomanacions finals.

2. Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per tal de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Entrada en vigor:

entrada en vigor 1

Modificacions:

Modificacions

Modificacions en les restriccions a la Fase 2:

Modificacions restriccions fase 2

Unitats territorials que passen a la Fase 2:

Unitats territorals que passen a la fase 2

Restriccions aplicables en la Fase 3:

Restriccions Fase 3

Unitats territorials que passen a la fase 3:

Unitats que passen a la fase 3.

ESPECIAL CATALUNYA, PUBLICACIONS EN EL DOGC
1. RESOLUCIÓ TES/1144/2020, de 27 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

Objecte de subvenció:

Objecte subvencio

Import elegible:

Import elegible.

Beneficiaris i requisits:

beneficiaris i requisits

Import i criteris de distribució:

Import i criteris

Pagament:

Pagament.

Per a obtindré més informació sobre les bases reguladores de la subvenció, consultin el següent enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796262.pdf

2. RESOLUCIÓ TES/1177/2020, de 27 de maig, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, feta pública per la Resolució TES/2455/2019, de 19 de setembre.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor

Finalitat:

Finalitat.

3. RESOLUCIÓ SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es deixa sense efectes la limitació en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Entrada en vigor:

entrada en vigor 3

Finalitat:

Finalitat 3.

4. DECRET LLEI 21/2020, DE 2 DE JUNY, DE MESURES URGENTS DE CARÀCTER ECONÒMIC, CULTURAL I SOCIAL.

Entrada en vigor:

Entrada en vigor 4.

Mesures en l'àmbit cultural:

Quantia de la prestació:

Quantia de la prestació.

Finalitat de la prestació:

Finalitat de la prestació.

Persones beneficiàries i requisits:

Persones beneficiaries.

Incompatibilitats:

Incompatibilitats.

Adjuntem enllaç per a més informació d’interès, com ara el procediment de tramitació i concessió, causes d’extinció i finançament contemplat als articles 8 i següents:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf

Ajudes a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats d'educació en el lleure de l'estiu 2020.

Finalitat de l'ajut:

Finalitat de l'ajut.

Quantia de l'ajut:

Quantia de l'ajut.

Persones beneficiàries i requisits:

Persones beneficiaries 4.

Compatibilitats i incompatibilitats:

Compatibilitats i incompatibilitats.

Adjuntem enllaç per a més informació d’interès, com ara el procediment de tramitació i concessió, causes d’extinció i finançament contemplat als articles 18 i següents:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf

Ajut econòmic extraordinari per a entitats sense ànim de lucre i empreses per a l'organització i funcionament de les activitats en l'àmbit del lleure educatiu en els requeriments de la pandèmia COVID-19

Finalitat:

fINALITAT

Quantia:  

quantia.

Entitats beneficiàries i requisits:

Entitats beneficiaries.

Incompatibilitats o exclusions:

Incompatibilitats 4.

Adjuntem enllaç per a més informació d’interès, com ara el procediment de tramitació i concessió, causes d’extinció i finançament contemplat als articles 26 i següents:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf

Mesura per a la contractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu

Finalitat:

Finalitat 5.

Entitats beneficiàries:

Entitats beneficiaries 2

Quantia:

Quantia 3.

Adjuntem enllaç per a més informació d’interès, com ara el procediment de tramitació i concessió, causes d’extinció i finançament contemplat als articles 26 i següents:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf

Disposició derogatoria i final primera.

 

ALCALDEALDIA

NOVETATS IMPORTANTS EN LA DESESCALADA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter