dijous, març 26, 2020 - 15:49

NOVETATS DE L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS I OBJECTIU DE MANTENIMENT DEL TREBALL

 
NOVETATS DE L'AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (BOE 19 DE MARÇ DE 2020)
  1. Resolució d'11 de març de 2020, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col·laboradores, en ocasió del pagament de deutes amb targetes de crèdit i de dèbit, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d'accés en un registre previ (sistema Cl@ve PIN).

EN QUINES OPERACIONS S'APLICARÀ LA RESOLUCIÓ?

Operacions de pagament que s'efectuïn a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (https://www.agenciatributaria.gob.es), utilitzant targetes de crèdit o de dèbit.

QUI HA DE SER LA PERSONA QUE ORDENA EL PAGAMENT?

Haurà de ser necessàriament el propi obligat al pagament a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

QUINS REQUISITS SÓN NECESSARIS?

  1. Disposar d'un sistema de signatura electrònica no avançada amb clau d'accés en un registre previ com a usuari (sistema Cl@ve PIN)
  2. Ser titular d'una targeta de crèdit o de dèbit emesa per la mateixa entitat col·laboradora a través de la qual es pretén realitzar el pagament, que haurà de ser alguna de les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria que es trobin adherides al procediment de pagament telemàtic mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit.

 

  1.  Ordre HAC/253/2020, de 3 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2019, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació d'aquests, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics.

QUI HA D'UTILITZAR ELS NOUS MODELS?

  1. Tant els contribuents obligats a declarar en l'exercici 2019 per un, un altre, o tots dos impostos, com els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa del citat tribut que, en el seu cas, els correspongui.
  1. El model de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat haurà de ser utilitzat per tots els contribuents, qualsevol que sigui la Comunitat Autònoma de règim comú en la qual hagin tingut la seva residència en l'exercici 2019, tant si resulten obligats a declarar com si no ho estan i sol·liciten la devolució derivada de la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que, en el seu cas, els correspongui.

Poden trobar els nous models en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf

 

SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS I OBJECTIU DE MANTENIMENT DEL TREBALL

POSADA EN MARXA D’AQUESTA LINEA DE FINANÇAMENT:  El BOE d’avui de 26 de març publica la Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Recolzament a l’Empresa, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, i s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.

Objectiu: manteniment del treball i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, el Ministeri d’Assumptes Econòmics, segons detalla el Reial Decret-Llei 8/2020, aprovat el 17 de març pel Govern, atorgarà avals per import màxim de 100.000 milions a través dels bancs.

Destinataris: Autònoms i empreses (societats).

¿En què consisteix?: Es un finançament concedit per les entitats financeres (bancs), empreses. 

Finalitat: Atendre les seves necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, de circulant, de venciments d’obligacions financeres o tributaries, així com d’altres necessitats de liquiditat.

IMPORTÀNCIA: permetre que empreses i autònoms continuïn abonant els salaris dels treballadors i les factures a proveïdors, mantenint l’activitat econòmica.

CONDICIONS aplicables i requisits a complir. Les condicions més destacades son els que detallem a continuació: Línies ICO (a través dels banc col·laboradors)

SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS I OBJECTIU DE MANTENIMENT DEL TREBALL

HI HA EMPRESES QUE NO PODEN ACCEDIR A AQUEST FINANÇAMENT SEGUR:

Les que estiguin en situació concursal o pre-concursal, així com aquelles empreses amb incidències d’impagament.

 

ALCALDEALDIA

NOVETATS DE L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS I OBJECTIU DE MANTENIMENT DEL TREBALL

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter