dilluns, febrer 13, 2023 - 13:13

NOVES SENTÈNCIES FAVORABLES A LA IMPLANTACIÓ DE LES TAXES A LÍNIES ELÈCTRIQUES I EMPRESES DE GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

INFORMACIÓ IMPORTANT:

A data d’avui ja son molts els ajuntaments que han implantat la TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES, CANONADES DE GAS, ETC.

Des de l’any 2014 per encàrrec de diversos ajuntaments aquest despatx va elaborar els models d'ordenança per implantar una taxa per l'ocupació de forests, comunals, camins, i altres espais de domini públic a les empreses titulars de les línies de transport d'electricitat, conduccions de gas, aigua i hidrocarburs.

IMPUGNACIÓ DE LES EMPRESES ENERGÈTIQUES:

Després de diversos pronunciaments dels Tribunals arran dels recursos interposats per les empreses energètiques, i en la nostra constant tasca d'OBTENIR RECURSOS TRIBUTARIS per als Ajuntaments, des de l'any 2021 procedim a subministrar nous models d'ordenances per l’ocupació del domini públic local dotats del preceptiu ESTUDI TÈCNIC JURÍDIC-ECONÒMIC.

Al llarg de l'any 2022, les empreses energètiques, principalment RED ELÉCTRICA, han impugnat un altre cop aquestes ORDENANCES amb noves demandes judicials, enfront les quals hem portat la DEFENSA JURÍDICA dels ajuntaments que ens ho han encomanat.

I ja al mateix any 2022 hem obtingut les primeres sentències favorables sobre les NOVES ORDENANCES, dictades per diversos Tribunals Superiors de Justícia, QUE TORNEN UNA ALTRA VEGADA A DONAR LA RAÓ ALS AJUNTAMENTS I A VALIDAR L'ORDENANÇA I L'INFORME TÈCNIC que hem confeccionat.

DARRERS PRONUNCIAMENTS JUDICIALS:

1.- El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat l'última de les sentències en data 26 de gener de 2023, DESESTIMANT EL RECURS DE RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. i confirmant l’ordenança.

El Tribunal, recollint els arguments i la doctrina anterior del Tribunal suprem, ha establert:

  • Que la implantació de la taxa és correcta i jurídicament vàlida, atès que l'ordenança recull els principis legals aplicables i la doctrina del Tribunal Suprem.
  • Que les empreses de transport d'electricitat ocupen espai de domini públic amb els seus pals, esteses de línies etc, que LIMITEN els usos normals del domini públic dels Ajuntaments.
  • Que l'import de les taxes és conforme a la llei d'hisendes locals, la seva regulació i els tipus impositius que contenen les seves ordenances.

2.- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també ha desestimat els recursos de RED ELÉCTRICA en sentències també recents, de 25 i 30 de gener de 2023, en procediments en els quals també el nostre despatx ha defensat els ajuntaments.

EN DEFINITIVA:  els tribunals avalen novament la implantació d'aquestes TAXES, que suposen unes quotes que els ajuntaments ingressen CADA ANY per cada metre de línia, canonada, suport, etc.

IMPLANTACIÓ DE LA TAXA:
  • Per això, si el vostre Ajuntament encara no té implantada aquesta taxa, podeu adreçar-vos a aquest despatx com especialistes en la matèria per informar-vos o contractar aquest servei.
  • Facilitem també l'expedient administratiu i tant en la implantació com en la modificació, l’acompanyament en l’acompliment dels tràmits legals, ben coneguts per la secretaria dels ajuntaments, els quals s'han de seguir de forma rigorosa per a no propiciar impugnacions per defectes formals, especialment pel que fa a l'obertura de tràmit de consulta pública, publicació de l'aprovació provisional, publicació integra de l'ordenança al BOP, i resta del procediment.

 

ALCALDEALDIA

NOVES SENTÈNCIES FAVORABLES A LA IMPLANTACIÓ DE LES TAXES A LÍNIES ELÈCTRIQUES I EMPRESES DE GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter