dijous, juny 16, 2022 - 13:45

Noves normes sobre rehabilitació d'habitatges i Especial subvencions Catalunya.

NOVES NORMES SOBRE REHABILITACIÓ D' HABITATGES:

El BOE del 15 de juny de 2022 publica la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Què es pretén amb aquesta Llei?

 1. La nova Llei pretén un nou repte en matèria de rehabilitació i millora del parc d' habitatge atesa la mala situació del parc d'habitatges actual, però també reconeixent que existeix un important potencial de millora del parc edificatori, i l' activitat de rehabilitació residencial, que és menor que els països de l'entorn.
 1. D'acord amb les directives europees la rehabilitació ha de comprendre essencialment l'eficiència energètica dels edificis, tant públics com privats, transformant-los en parcs immobiliaris amb alta eficiència energètica.
 1. A aquesta matèria es destinaran part dels fons Next Generation EU, que permetrà a Espanya mobilitzar un volum d'inversió sense precedents i que es va aprovar el 7 d'octubre de 2020 com a marc general del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, que traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola.

Per a això aquesta llei inclou modificacions d’altres lleis, principalment tributs i estimular així el pla de rehabilitació d'habitatges a base de deduccions en l'IRPF.

 • 20% Per a obres de millora d'eficiència energètica
 • 40% Quan es tracta d’habitatge habitual o arrendat
 • 30% Per a habitatges d'ús residencial

Però totes aquestes sumes tenen limitacions per a la deducció, generalment entre 5.000 i 7.500 € a l'any.

Amb aquesta finalitat es modifiquen les següents normes:

 • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Llei 49/1960, del 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, modificant les majories, normalment simples, per prendre acords de rehabilitació que tinguin a veure amb l'eficiència energètica.
 • Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.

Finalment, s’aprova una línia d'avals per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament d' obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l' eficiència energètica a través de l' ICO.

La llei, en essència, defineix i delimita el principi d'eficiència energètica primera.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9838.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l'any 2022 (ref. BDNS 631175). RESOLUCIÓ CLT/1729/2022, de 30 de maig.

Publicació:

DOGC del 9 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l'any 2022.

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions:

a) les entitats locals o ens que en depenen de Catalunya.

b) les universitats públiques i privades de Catalunya.

c) les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 240.000,00 euros.

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables.

Termini:

El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 28 de juny del 2022; aquest últim fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8685/1913146.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910476.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631174). RESOLUCIÓ CLT/1730/2022, de 30 de maig.

Publicació:

DOGC del 9 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2022-2023 (CLT089).

Beneficiaris:

Els municipis i comarques de Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 1.500.000 euros, distribuïts entre les anualitats següents:

 • 1.000.000 d'euros a l’any 2022
 • 500.000 euros a l’any 2023

La quantia de la subvenció és del 80% de les despeses subvencionables, amb un import mínim de 35.000,00 euros i un import màxim de 200.000 euros. Aquest percentatge s'ha de reduir proporcionalment entre tots els beneficiaris si, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, no és possible concedir la quantia esmentada, excepte en el cas dels municipis de menys de 500 habitants, que reben el 100% de les despeses subvencionables sempre que no superin el límit màxim establert.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 35.000 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 43.750 euros.

Termini:

El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 28 de juny del 2022; aquest últim fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8685/1913037.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910396.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

Convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l'any 2022 (ref. BDNS 631172). RESOLUCIÓ CLT/1752/2022, de 30 de maig.

Publicació:

DOGC del 9 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua.

Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i aquells ens locals o agrupacions d'ens locals que prestin el servei d'abastament d'aigua o que duguin a terme la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.

Quantia:

La dotació màxima és d'1.500.000 d'euros, distribuïda en les anualitats següents:

 • un import màxim de 200.000 euros per a l'any 2022,
 • un import màxim de 400.000 euros per a l'any 2023 i,
 • un import màxim de 900.000 euros per a l'any 2024.

Termini:

El període per presentar les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza transcorreguts dos mesos. El termini conclou el mateix dia en què es produeixi la publicació en el mes de venciment.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8685/1913019.pdf

Bases específiques  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910456.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria per a la concessió d'una línia de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua (ref. BDNS 631383). RESOLUCIÓ ACC/1741/2022, de 3 de juny.

Publicació:

DOGC del 9 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l'any 2022.

Beneficiaris:

Entitats locals o ens que en depenen, les universitats públiques i les entitats privades sense finalitat de lucre, que custodien patrimoni documental de Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000,00 euros.

L'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 70% del pressupost total del projecte.

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 500 euros.

Termini:

El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 28 de juny del 2022; aquest últim fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8685/1913099.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8622/1894831.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania (ref. BDNS 631896). (RESOLUCIÓ de 3 de juny del 2022).

Publicació:

DOGC del 10 de juny de 2022

Objecte:

Fer pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit de l'artesania, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquest sector, dels programes següents:

- Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.

- Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania:

 1. Fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal.

Aconseguir l'obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d'activitat econòmica.

Potenciar l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida. Potenciar i atreure aquella oferta que singularitzi el municipi.

 1. Prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya i dinamitzar els museus i centres d'interpretació de l'artesania. 8.2 Persones beneficiàries

Despeses subvencionables:

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes.

Despeses subvencionables:

- Pla estratègic i diagnosi de la zona a recuperar del municipi.

- Definició de l'estratègia per a l'obertura de locals en la zona definida.

- Seguiment del projecte i implementació.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania i la dinamització dels museus i centres d'interpretació vinculats a oficis artesans.

Despeses subvencionables:

-Despeses de cursos, conferències, exposicions, demostracions d'ofici, tallers infantils, concursos.

-Despeses de difusió i publicitat.

Beneficiaris:

Poden ser persones beneficiàries els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Quantia:

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 550.000,00 euros per a l'any 2022.

Per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8686/1913416.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8679/1910738.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (ref. BDNS 631857). (RESOLUCIÓ de 3 de juny del 2022).

Publicació:

DOGC del 10 de juny de 2022

Objecte:

Fer pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i dels serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors, dels programes següents:

 • Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 • Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda.
 • Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.
 • Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.
 • Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç:

Donar suport a la lluita contra la desertització comercial i suport a l'ocupació de locals buits amb actuacions que han de perseguir els següents objectius:

- Aconseguir l'obertura dels locals buits en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d'activitat econòmica.

- Estimular el comerç, l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida.

- Potenciar i atreure aquella oferta comercial de la que el municipi té mancances.

- Potenciar la col·laboració publico-privada.

 • Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

Suport als ens locals i a les associacions territorials per a impulsar la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS)

Despeses subvencionables:

 1. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç:

Àmbit 1: Definició del projecte de suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits:

- Despeses externes relacionades amb la diagnosis comercial i/o la definició de l'estratègia.

Àmbit 2: Implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits:

- Despeses externes realitzades per a la implementació de les actuacions definides en el pla corresponent.

- Despeses de difusió i publicitat.

 1. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 • Despeses externes per a la creació i definició de l'APEU.
 • Despeses de difusió i publicitat.

Beneficiaris:

Poden ser persones beneficiàries:

 • Els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals (pels Programes de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de suport a la creació i definició de les APEUS).
 • Associacions comercials territorials (només pel Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

Quantia:

L'import màxim  destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.800.000,00 euros per a l'any 2022.

 1. Pel programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç:

Àmbit 1: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros.

Àmbit 2: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

 1. Pel Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

Fins al 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 euros.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8686/1913340.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8679/1910738.pdf

 

ALCALDEALDIA

Noves normes sobre rehabilitació d'habitatges i Especial subvencions Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter