dijous, juny 30, 2022 - 16:25

Noves mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, modificació del RD 1023/2020, de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, convocatòries de ajudes per la creació de UOP i especial Catalunya

Noves mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma. Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny.

El BOE núm. 152 de 26 de juny de 2022, publica el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma.

Aquest Reial decret llei conté les següents mesures:

 • Modificació del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna:
  • Es modifiquen certs apartats dels arts. 6 i 7 amb l'objecte de reforçar la participació pública en el procediment d'emissió d'informes d'afecció ambiental.  Així mateix, s'exclou d'aquest procediment als projectes ubicats en zones de sensibilitat moderada segons la «Zonificació ambiental per a la implantació d'energies renovables», conforme a l'eina elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

  • Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 15, l'article 17, l'apartat 3 de l'article 19, els apartats 1, 2 i 4 de l'article 20 i l'apartat 1 de l'article 21, relatius a la bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics i a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari temporal a realitzar pels operadors a l'engròs de productes petrolífers.
  • Es modifiquen els apartats 1 i 5 de l'article 34 i els apartats 1 i 6 de l'article 35, per incorporar modificacions puntuals en la regulació d'ajuts al sector de la pesca i l'agricultura.
  • Es modifica l'article 44 en l'àmbit laboral per evitar acomiadaments i destrucció de llocs de treball.
  • Es dóna una nova redacció a l'article 45, que contempla un increment extraordinari del 15% en la prestació d'ingrés mínim vital, ampliant aquesta mesura fins al mes de desembre de 2022.
  • S' introdueix un nou article 45bis pel qual s'estableix un increment extraordinari del 15% en les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre de 2022.
  • Es modifica l'article 46 que estableix una limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, perllongant-se fins al 31 de desembre de 2022.
  • Es modifica la D.A. tercera per ampliar fins al 31 de desembre de 2022 l'aplicació de mesures previstes per al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables.
  • Es dóna una nova redacció a la D.A. cinquena estenent els descomptes del bo social als consumidors domèstics d'energia elèctrica fins al 31 de desembre de 2022.
  • Es modifica la D.A. sisena per tal de prorrogar les revisions del preu de la tarifa d'últim recurs de gas natural.
 • Noves mesures en matèria de transport:
  • S' estableix un sistema d'ajuts directes adreçats a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin servei de transport col·lectiu urbà o interurbà, així com ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, que es comprometin a implantar de manera voluntària una reducció del preu en els serveis de transport terrestre de la seva competència, d'un 30% per al període  entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.

  • Així mateix, s'estableixen altres mesures en matèria de transport, com la disminució de tarifes en els bitllets multi viatge de Renfe.
 • Mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica:
  • En matèria d'energia:
   • Es modifica l'article 6 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, en relació amb el càlcul de la base imposable de l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.
   • S'estén fins al 31 de desembre de 2022 la garantia de subministrament d'aigua i energia a consumidors vulnerables o en risc d' exclusió social.
   • S'estableix que el dret a percebre el bo social s'ampliarà fins al 31 de desembre de 2022.
   • Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la minoració de la retribució de l'activitat de producció d'energia elèctrica de les instal·lacions de producció de tecnologies no emissores de gasos d'efecte hivernacle.
   • Es prorroga l'aplicació del tipus impositiu del 0,5% de l'impost Especial sobre l'electricitat fins al 31 de desembre de 2022.
   • Es prorroga la suspensió temporal de l'Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica al segon semestre de 2022.
   • Fins al 31 de desembre de 2022 serà d'aplicació el tipus reduït del 5% en l'IVA sobre la factura elèctrica per als subministraments domèstics, amb especial incidència dels consumidors vulnerables i els beneficiaris del bo social.
   • Es limita el preu màxim dels gasos liquats del petroli envasats per a les actualitzacions de juliol, setembre i novembre de 2022.
   • Es contempla una nova línia d'ajuts directes per a la indústria gas intensiva.
  • En matèria de suport al sector agrari.
   • S'amplia el pressupost i el termini de presentació de sol·licitud de les línies de finançament establertes en els articles 6 i 7 del R.D.Llei 4/2022, de 15 de març, el qual s'adopten mesures de suport al sector agrari per causa de la sequera.
   • S'inclouen previsions orientades a incrementar el suport públic a l'assegurança agrària, per mitjà de subvencions destinades a reduir el cost de les pòlisses a l'agricultor.
  • En matèria laboral i social.
   • S'estableixen diferents mesures dirigides a la recuperació econòmica i social de l'Illa de la Palma.
 • Modificació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, i del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.
  • S'amplien fins al 31 de desembre de 2022, la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments per a les llars vulnerables sense alternativa habitacional, així com la possibilitat de sol·licitar fins al 31 de gener de 2023 la compensació per part de l'arrendador o propietari,  recollida en el Reial decret llei 37/2022, de 22 de desembre.
 • Ajuda a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni.
  • S'introdueix una línia directa d'ajuts a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats, de 200 euros de quantia de pagament únic, sempre que el 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals, amb les excepcions establertes a l'article 31 del present Reial decret llei.
 • Altres mesures:
  • La D.A.  tercera amplia el termini d'execució dels projectes finançats amb càrrec a les diferents línies d' ajut de suport a mercats de la Secretaria d'Estat de Comerç, dirigides a executar projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència.
  • La D.F. segona modifica els terminis establerts en el Reial decret 401/2021, de 8 de juny, i pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què es refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març; mentre que la disposició final tercera estableix la salvaguarda del rang de l'esmentada disposició reglamentària.
  • La D.F. primera modifica el Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió,  exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients
  • La D.A.  sisena declara la compatibilitat dels ajuts directes previstos en aquest Reial decret llei amb les què les Comunitats Autònomes o les entitats locals puguin atorgar en l' exercici de les seves competències pròpies.

Més informació:

https://boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf

Modificació del Reial decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel qual s'actualitzen les quanties, els criteris i el procediment de distribució de les transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. Reial Decret 503/2022, de 27 de juny.

El BOE núm. 154 de 28 de juny de 2022, publica el Reial decret 503/2022, de 27 de juny, que modifica el Reial decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel qual s'actualitzen les quanties, els criteris i el procediment de distribució de les transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.

Es modifica l'article 1 del Reial decret 1023/2020, de 17 de novembre, introduint respecte als quatre criteris de distribució vigents, relatius a la quantia mínima per a cada municipi, al nombre d'habitants de dret del municipi, al nombre d'usuàries del Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO) i al nombre de municipis incorporats al Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere  (Sistema VioGén) del Ministeri de l'Interior, determinats sistemes de modulació que pretenen fer de la distribució dels fons un repartiment més equitatiu.

En aquest sentit, tant la quantia mínima a percebre per cada municipi, com la quantia addicional a percebre en funció del nombre d'habitants de dret del municipi, deixen de ser fixes i passen a estar referenciades sobre un percentatge del total de la quantitat dels fons disponibles, la qual cosa permet que sigui més objectiva i adaptable a les possibles variacions pressupostàries.

Amb la finalitat de garantir la protecció efectiva de les víctimes de violència de gènere i per contemplar la situació específica dels municipis que s'han anat comprometent a aquesta protecció a través de la seva adhesió al Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén) del Ministeri de l'Interior, promoguda pel mateix Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, es manté com a criteri de repartiment el de l'adhesió dels municipis amb cos de Policia local al Sistema VioGén.

D'altra banda, es modifica el criteri de repartiment relatiu als municipis en els quals estan empadronades víctimes usuàries del Servei ATENPRO introduït pel Reial decret 1023/2020, de 17 de novembre, per a tenir en compte en el repartiment de fons les actuacions per a l'atenció i protecció de les víctimes de violència de gènere  que realitzen els municipis adherits a aquest servei, que des de 2010 presta i gestiona la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Finalment, es modifica l'article 6 del Reial decret 1023/2020, de 17 de novembre, per suprimir la referència temporal de cinc anys vinculada als compromisos pressupostaris del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere, després de l'acord polític assolit el 25 de novembre de 2021, que insta l'establiment d'un marc permanent per al desenvolupament de polítiques públiques contra la violència de gènere i a garantir el seu finançament.

Més informació:

https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10676.pdf

Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic encaminada a millorar la qualitat de l'arquitectura promoguda pel sector públic. Llei 9/2022, de 14 de juny, de qualitat de l'arquitectura.

El BOE núm. 142 de 15 de juny de 2022, publica la Llei 9/2022, de 14 de juny, de Qualitat de l'Arquitectura.

En la seva disposició final primera es recull una sèrie de modificacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, encaminades a millorar la qualitat de l'arquitectura promoguda pel sector públic.

Les administracions, en tant que tenidores i gestores de patrimoni construït i encarregades de la prestació de serveis bàsics que es desenvolupen en els edificis i espais públics, tenen responsabilitats singulars sobre la qualitat de l'entorn construït i especial capacitat, així com sobre la seva preservació i millora.

Aquestes modificacions busquen agilitar la tramitació de determinats contractes complementaris, com són els contractes menors de direcció d'obra, facilitar la contractació conjunta de la redacció del projecte i la direcció de l'obra com a mesura per garantir la coordinació i continuïtat entre la fase de redacció i la d'execució, i concretar alguns condicionants l'existència dels quals podrà prendre en consideració l'òrgan de contractació a efectes d'estimar  l'especial complexitat dels projectes arquitectònics, d'enginyeria i urbanisme.

Així mateix, a través de la disposició final segona es modifica del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, permetent amb caràcter excepcional la contractació conjunta de l'elaboració del projecte i l'execució de les obres  quan el contracte s' hagi de finançar amb fons procedents del PRTR.

Més informació:

https://boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9837.pdf

Convocatòria d'ajudes per a la creació d'Unitats d'Orientació Professional (UOP) dependents del Programa Aula Mentor, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  Extracte de la Resolució de 20 de juny de 2022 de la Secretaria General de Formació Professional.

Publicació:

BOE del 24 de juny de 2022.

Objecte i finalitat:

Finançar la creació d'un màxim de cent (100) Unitats d'Orientació Professional dependents entitats locals territorials i entitats públiques dependents d'entitats locals territorials (70 Unitats) i organitzacions sense ànim de lucre (30 Unitats).

Les ajudes es destinen a la prestació d'un servei d'orientació professional conforme a un projecte de creació de la Unitat d'Orientació Professional (UOP) les actuacions del qual aniran encaminades a:

 1. informar i assessorar sobre ofertes i itineraris formatius de millora de qualificació, facilitant l' accés a aquells recursos que donin millor resposta a les necessitats formatives de les persones ateses,
 2. informar, orientar i efectuar tasques d' inscripció i acompanyament sobre els procediments d' acreditació de competències adquirides per experiència laboral.

Beneficiaris:

 • Entitats locals a què es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.
 • Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents l'àmbit d'implantació dels quals sigui nacional, regional i/o local, amb experiència en orientació i formació a col·lectius de persones adultes amb dificultats d'inserció sociolatures, o millora de qualificació.

Quantia:

Dotació és de 2.850.000,00 € que es distribuiran en 100 mòduls de 28.500,00 euros cadascun.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà de setanta (70) dies naturals, comptats a partir de l'endemà de publicació d'aquest extracte al Butlletí Oficial de l'Estat.

Més informació:

Extracte https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-B-2022-20309.pdf

Bases https://www.boe.es/eli/es/o/2005/04/20/eci1305/dof/spa/pdf

Especial Catalunya:
Convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l'any 2022 (ref. BDNS 635194). RESOLUCIÓ CLT/1982/2022, de 17 de juny.

Publicació:

BOE del 28 de juny de 2022.

Objecte:

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l'any 2022.

Despeses subvencionables:

Es consideren despeses subvencionables les despeses generades per l'organització d'activitats professionals del festival, cicle o esdeveniment similar de cultura popular i tradicional. En concret, són subvencionables les despeses següents:

a) Els caixets, els honoraris i els salaris d'artistes, tant si són en el concepte d'exhibició, producció, coproducció, residència de creació i participació en activitats formatives, com en el d'activitats de dinamització.

b) Les despeses de personal i de direcció de l'organització de l'activitat, incloent-hi els salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors directament contractats per a l'organització del festival, cicle o esdeveniment similar.

c) Altres despeses directament relacionades amb l'activitat de les companyies i dels artistes programats, com ara despeses de viatges, allotjaments i dietes.

d) La contractació de serveis tècnics i professionals.

e) L'adquisició de materials i béns fungibles.

f) El lloguer de material i d'equips tècnics.

g) Les despeses de promoció, difusió i publicació en diferents suports (anuncis en mitjans, edició de materials impresos, publicacions digitals, pàgines web o aplicacions mòbils, entre d'altres).

h) Lloguer d'espais diferents de la seu que tingui l'entitat o ens sol·licitant quan es destini exclusivament a l'activitat objecte de subvenció.

i) Les fitxes tècniques.

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments o ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 950.000,00 euros.

L'import de la subvenció no pot superar el 70% del cost subvencionable del projecte.

L'import mínim de la subvenció per projecte s'estableix en 2.100 euros.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 2.100 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 3.000 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 2.100 euros.

Termini:

El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juny al 14 de juliol de 2022; aquest últim fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916256.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914782.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

Convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2022 (ref. BDNS 635196). RESOLUCIÓ CLT/1983/2022, de 17 de juny.

Publicació:

BOE del 28 de juny de 2022.

Objecte:

Concessió de subvencions, en regim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2022.

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:

 1. Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
 2. Les representacions no professionals de teatre popular català.
 3. La restauració d'elements d'imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
 4. Commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 5. Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.
 6. Trobades de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments o els ens que en depenen i les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.

QuantIa:

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.310.000,00 euros

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 800,00 euros.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 800,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 1.600,00 euros.

Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 800,00 euros

Termini:

El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juny al 14 de juliol de 2022; aquest últim fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916256.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914792.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

 

ALCALDEALDIA

Noves mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, modificació del RD 1023/2020, de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, convocatòries de ajudes per la creació de UOP i especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter