dijous, febrer 24, 2022 - 12:07

Nova regulació de la plusvàlua, compte enrere davant el canvi climàtic, programa campus rural i l'​​​​​​​Institut Català d'Energia

Nova regulació de la plusvàlua.

El Ple del Congrés dels Diputats va rebutjar el passat 17 de febrer de 2022 les esmenes a la totalitat del Projecte de llei pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (procedent del Reial Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre).

El Reial Decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha incorporat els canvis necessaris per complir amb els requisits que el Tribunal Constitucional va fixar en la seva última sentencia sobre aquest impost.

El legislador ha incorporat dos mecanismes essencials per constatar o determinar l’existència de l’increment de valor dels béns:

Plusvalia

Compte enrere davant el canvi climàtic

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic y transició energètica fixa una sèrie d’objectius que cal tenir en compte. En particular, els més propers són els següents:

Compte enrere canvi climatic (actual)

Compte enrere canvi climatic (2023)

  • Any 2030:

Compte enrere canvi climatic (2030)

Compte enrere canvi climatic (2042)

  • Any 2050:

Compte enrere canvi climatic (2050)

Programa Campus rural

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col·laboració amb el Ministeri d'Universitats i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que permet als universitaris de qualsevol titulació oficial realitzar pràctiques formatives en entorns rurals.

Objectiu:

Objectiu

A qui va adreçat?

A qui va dirigit

On?

On

Cóm?

Com

Institut Català d'Energia.

En data 21 de febrer de 2022, ha estat publicada al DOGC la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la que es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic fins a 5.000 hab. (Programa PREE 5000).

Beneficiaris

Beneficiaris

Termini sol·licitud

Termini solicitud

Requisits

Requisits

Termini d’execució

Termini d'execució

 

ALCALDEALDIA

Nova regulació de la plusvàlua, compte enrere davant el canvi climàtic, programa campus rural i l'​​​​​​​Institut Català d'Energia

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter