divendres, març 20, 2020 - 13:41

NOTES SOBRE EL DIA A DIA DELS AJUNTAMENTS DURANT L'ESTAT D'ALARMA:

I) SUSPENSIÓ DE TERMINIS PER A la TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS (Disposicions Addicionals Tercera i Quarta del Reial decret 463/2020, de 14 de març) [veure enllaç]:

•            La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplica a tot el sector públic. Excepcions:

A) L'òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.

B) Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s'adoptessin.

•            El còmput de tota mena de terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'estat d'alarma.

II) FUNCIONS PÚBLIQUES “RESERVADES” QUE HAN DE PRESTAR-SE:

a) Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.

b) El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

•            Aquestes funcions sempre que sigui possible, han de prestar-se de manera electrònica i per telemàtica, l'article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 [veure enllaç], sí que regula finalment el “Caràcter preferent del treball a distància”.

III) SESSIONS D'ÒRGANS COL·LEGIATS

•            Arran de les circumstàncies actuals, la celebració d'aquestes sessions solament poden celebrar-se en casos absolutament IMPRESCINDIBLES, CASOS DE FORÇA MAJOR O GREU RISC COL·LECTIU, PER CIRCUMSTÀNCIES QUE SIGUIN CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19 I SEMPRE DE FORMA MOTIVADA:

Circumstàncies

•            Si es dona alguna d'aquestes circumstàncies:

- Celebració a distància (sempre mantenint la publicitat en vídeo o àudio).

- Disposició dels mitjans tecnològics necessaris per a assegurar la telepresencia dels regidors.

 

ALCALDEALDIA

NOTES SOBRE EL DIA A DIA DELS AJUNTAMENTS DURANT L'ESTAT D'ALARMA:

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter