divendres, març 27, 2020 - 10:44

NOTA INFORMATIVA RESPECTE Al COMUNICAT EMÈS PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES EN EL CONTEXT DE L'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADA DE L'EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el context de l'emergència de salut pública derivada de l'extensió del coronavirus, i en resposta a consultes, tant de ciutadans com d'empreses i altres subjectes obligats al compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut, ha publicat un Comunicat del qual cal destacar els següents aspectes:

1. Tractament per part dels empresaris de la informació de si les persones treballadores estan infectades del coronavirus:

Segons indica l'AEPD en el seu comunicat, en aplicació del que s'estableix en la normativa sanitària, laboral i, en particular, de prevenció de riscos laborals, els ocupadors podran tractar, d'acord amb aquesta normativa i amb les garanties que estableixen, les dades del personal necessaris per a garantir la seva salut i adoptar les mesures necessàries per les autoritats competents, la qual cosa inclou igualment assegurar el dret a la protecció de la salut de la resta del personal i evitar els contagis en el si de l'empresa i/o centres de treball que puguin propagar la malaltia al conjunt de la població. L'empresa podrà conèixer si la persona treballadora està infectada o no, per a dissenyar a través del seu servei de prevenció els plans de contingència que siguin necessaris, o que hagin estat prevists per les autoritats sanitàries.

2.  Possibilitat de transmetre aquesta informació al personal de l'empresa:

Conforme al comunicat de l'AEPD, aquesta informació hauria de proporcionar-se sense identificar a la persona afectada a fi de mantenir la seva privacitat, si bé, podria transmetre's a requeriment de les autoritats competents, en particular les sanitàries. En aquest sentit el comunicat assenyala que la informació ha de proporcionar-se respectant els principis de finalitat i proporcionalitat i sempre dins del que s'estableix en les recomanacions o instruccions emeses per les autoritats competents, en particular les sanitàries.

3. Possibilitat de demanar a les persones treballadores i visitants aliens a l'empresa dades sobre països que hagin visitat anteriorment, o si presenten simptomatologia relacionada amb el coronavirus:

Segons indica l'AEPD, els ocupadors tenen l'obligació legal de protegir la salut de les persones treballadores i mantenir el lloc de treball lliure de riscos sanitaris, per la qual cosa estaria justificada la sol·licitud d'informació als empleats i visitants externs sobre símptomes o factors de risc sense necessitat de demanar el seu consentiment explícit (RGPD i Llei de Prevenció de Riscos Laborals). Aquesta sol·licitud d'informació ha de respondre al principi de proporcionalitat i limitar-se exclusivament a preguntar per visites a països d'alta prevalença del virus i en el marc temporal d'incubació de la malaltia, les últimes 2 setmanes, o si es té algun dels símptomes de la malaltia.

4. Tractament de les dades de salut de les persones treballadores relacionats amb el coronavirus:

En el comunicat de l'AEPD s'indica que per a complir les decisions sobre la pandèmia de coronavirus que adoptin les autoritats competents, en particular les sanitàries, la normativa de protecció de dades no hauria d'utilitzar-se per a obstaculitzar o limitar l'efectivitat de les mesures que adoptin aquestes autoritats en la lluita contra la pandèmia. La normativa de protecció de dades permet adoptar les mesures que siguin necessàries per a salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques, l'interès públic essencial en l'àmbit de la salut, la realització de diagnòstics mèdics, o el compliment d'obligacions legals en l'àmbit laboral, inclòs el tractament de dades de salut sense necessitat de comptar amb el consentiment explícit l'afectat.

5. Deure del treballador d'informar l'ocupador en cas de quarantena preventiva o estar afectat pel coronavirus:

Segons indica l'AEPD, els treballadors que, després d'haver tingut contacte amb un cas de coronavirus, poguessin estar afectats per aquesta malaltia i que, per aplicació dels protocols establerts per les Autoritats Sanitàries competents, es veuen sotmesos al corresponent aïllament preventiu per a evitar els riscos de contagi derivats d'aquesta situació fins que es disposi del corresponent diagnòstic, hauran d'informar el seu ocupador i al servei de prevenció o, en el seu cas, als delegats de prevenció (Llei de Prevenció de Riscos Laborals).

La persona treballadora en situació de baixa per malaltia no té obligació d'informar sobre la raó de la baixa a l'empresa, no obstant això, aquest dret individual pot cedir enfront de la defensa d'altres drets com el dret a la protecció de la salut del col·lectiu de treballadors en situacions de pandèmia i, més en general, la defensa de la salut de tota la població.

6. Possibilitat que el personal de seguretat pot prengui la temperatura als treballadors amb la finalitat de detectar casos de coronavirus:

L'AEPD indica en el seu comunicat que verificar si l'estat de salut de les persones treballadores pot constituir un perill per a elles mateixes, per a la resta del personal, o per a altres persones relacionades amb l'empresa constitueix una mesura relacionada amb la vigilància de la salut dels treballadors que, conforme a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, resulta obligatòria per a l'ocupador i hauria de ser realitzada per personal sanitari.

En tot cas, el tractament de les dades obtingudes a partir de les preses de temperatura ha de respectar la normativa de protecció de dades i, per això i entre altres obligacions, ha d'obeir a la finalitat específica de contenir la propagació del coronavirus, limitar-se a aquesta finalitat i no estendre's a altres diferents, i mantinguts no més del temps necessari per a la finalitat per a la qual es recapten.

 

ALCALDEALDIA

NOTA INFORMATIVA RESPECTE Al COMUNICAT EMÈS PER L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES EN EL CONTEXT DE L'EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADA DE L'EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter